Tải bản đầy đủ

de kiem tra lich su 7 ki 1 theo cau truc moi

TRƯỜNG THCS PHẢ LỄ
----------------

ĐỀ KIỂM TRA HOC KI I
NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN : LỊCH SỬ 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ma trËn ®Ò

Cấp độ
Tên chủ đề
Chủ đê 1: Nhà Lý đẩy
mạnh công cuộc xây
dựng đất nước
Số câu
Số điểm
Chủ đê 2: Nước Đại
Việt thế kỉ XIII
Số câu
Số điểm

Chủ đề 3: Ba lần
kháng chiến chống
quân xâm lược Mông
Nguyên thế kỉ XIII
Số câu
Số điểm
Chủ đê 4: Nhµ lý
®Èy m¹nh c«ng
cuéc x©y dùng
®Êt níc
- Níc ®¹i viÖt thÕ
kØ XIII
Số câu
Số điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TL
Biết được những việc
làm của nhà Lý trong
việc củng cố, xây dựng
đất nước.
4
1,6đ

TL
Hiểu được luật pháp,
quân đội và chính
sách đối nội, đối
ngoại thời Lý
2
0.8đ

TLTL

Biết được những việc
làm của nhà Trần trong
việc củng cố xây dựng
đất nước
4
1,6đ
Nêu được nguyên nhân
thắng lợi và ý nghĩa của
ba lần kháng chiến
chống quân Mông Nguyên
1


Cộng

6

2,4đ

4

1,6đ

Trình bày những địa danh
có liên quan đến cuộc
kháng chiến chống quân
xân lược Nguyên mông
121So sánh cách tổ chức
quân đội thời Lý và
thời Trần có gì giống
và khác nhau
1
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:

8

3.2đ
32%

3

3.8đ
38%

1


20%

1


10%

13

10 đ
100%


KIM TRA HC Kè I
I. PHN TRC NGHIM: 4 im
1. Sau khi lờn ngụi vua Lý Cụng Un quyt nh di ụ v:
A. C Loa.
B. i La.
C. Hoa L.
D. Phỳ Xuõn.
2. Nm 1054 Nh Lý i tờn nc l:
A. i Vit.
B. i Nam.
C. i C Vit.
D. Vit Nam.
3. Chớnh sỏch Ng binh nụngl:
A. quõn s nhn rung cy cy, sn xut.
B. quõn s ch np tin l khụng phi i lớnh.
C. quõn s sn xut np sn phm khụng phi i lớnh.
D. cho quõn s luõn phiờn v cy rung, thanh niờn ng kớ tờn vo s nhng vn nh sn xut.
4. Nh Lý ó ban hnh b Hỡnh th, b lut thnh vn u tiờn ca nc ta vo nm:
A. 1042.
B. 1043.
C. 1044.
D. 1045.
5. Quõn i thi Lý c chia lm:
A. chớnh binh v phiờn binh.
B. quõn trung ng v cỏc l.
C. 2 b phn cm quõn v quõn a phng.
D. quõn cỏc o v cỏc l.
6. Nh Lý ó thi hnh chớnh sỏch i ni, i ngoi nh th no?
A. thỡ ỏp bc, búc lt nhõn dõn v quy phc nh Tng.
B. cm oỏn nhõn dõn trao i buụn bỏn vi nh Tng v cỏc nc lõn cn.
C. phõn bit i x vi cỏc tự trng dõn tc min nỳi.
D. g cụng chỳa cho cỏc tự trng dõn tc min nỳi, gi mi giao hũa vi nh Tng v Champa.
7. Nh Trn t thờm chc quan trong coi, c thỳc vic p ờ l:
A. Khuyn nụng s.
B. H ờ s.
C. n in s.
D. n sỏt s.
8. Quõn i thi Trn c tuyn chn theo ch trng:
A. quõn phi ụng nc mi mnh.
B. quõn lớnh ct tinh nhu khụng ct ụng.
C. quõn lớnh va ụng va tinh nhu.
D. quõn i phi vn vừ song ton.
9. Nh Trn ban hnh b lut mi mang tờn l:
A. Hỡnh th.
B. Lut Hng c.
C. Quc triu hỡnh lut.
D. Hong triu lut l.
10. H ờ s , khuyn nụng s , n in s l nhng chc quan nh Trn t ra phỏt trin:
A. Th cụng nghip
B. Thng nghip
C. Nụng nghip
D. Giỏo dc
II. PHN T LUN: 6 im
Cõu 1(3im): Vì sao nhà Trần ba lần kháng chiến chống quân xâm lợc

Mông- Nguyên thắng lợi ?Thắng lợi đó có ý nghĩa nh thế nào?
Cõu 2(1im): a phng em cú nhng a danh no liờn quan n cuc kháng chiến
chống quân xâm lợc Mông- Nguyờn hóy k tờn cỏc i danh ú?
Cõu 3(2im): So sỏnh cỏch t chc quõn i thi Lý v thi Trn cú gỡ ging v khỏc nhau?
----------------Ht----------------


HNG DN CHM KIM TRA HC K I
NM HC 2018 - 2019
Mụn: Lch s 7
I. PHN TRC NGHIM: 4 im
La chn mi ý ỳng: 0,4 im
Cõu
1
2
3
4
5
6
7
8
ỏp ỏn
B
A
D
A
C
D
B
B

9
C

10
C

II. PHN T LUN: 6 im
CU
NI DUNG
IM
* Nguyờn nhõn thng li ca ba ln khỏng chin chng quõn xõm lc
Mụng Nguyờn:
1
-Tt c cỏc tng lp nhõn dõn tham gia khỏng chin
0,25
(3 ) - Nh Trn chun b chu ỏo v mi mt
0,25
- Tinh thn hi sinh ca ton dõn m nũng ct l quõn i nh Trn
0,25
- S lónh o ti tỡnh ca vng triu Trn v trn Hng o
0,25
* í ngha lch s:
- p tan tham vng v ý chớ xõm lc i Vit ca quõn Mụng
0,5
-Nguyờn
- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù
0,5
0.5
xâm lợc
- Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng
học thuyết quân sự để lại nhiều bài học cho đời sau
0.5
trong cuộc đấu tranh chống xâm lợc
- li nhiu bi hc quý giỏ nh: cng c khi on kt ton dõn, s
quan tõm ca nh nc n ton dõn, da vo dõn ỏnh gic
2
* K tờn cỏc a danh a phng. Sụng Bch ng, Miu vua B,
(1 ) Chựa xi mng.
1
* Ging nhau:
- Quõni chia lm hai b phn : cm quõn v quõn cỏc l.
1
2
- Thc hin chớnh sỏch ng binh nụng
(2 ) * Khỏc nhau :
- Nh Trn : Cm quõn c tuyn chn quờ hng nh Trn cũn nh
1
Lý tuyn chn t nhng thanh niờn trai trỏng trong c nc.
- Nh Trn cũn cú quõn i ca ca vng hu, quý tc.
- Ch trng ca nh Trn quõn lớnh ct tinh hn ct ụng
XC NHN CA BGH

DUYT CA T CHUYấN MễN

NGI THC HIN

Trn Th Hng


Trờng THCS Phả lễ
tháng 12 năm 2018
Lớp 7
Họ tên:

Thứ

ngày

KIM TRA HC K I
Mụn Lch S 7 ( thi gian 45 phỳt)

Điểm

Lời phê của cô giáo

bi:
I. PHN TRC NGHIM: 4 im
1. Sau khi lờn ngụi vua Lý Cụng Un quyt nh di ụ v:
A. C Loa.
B. i La.
C. Hoa L.
D. Phỳ Xuõn.
2. Nm 1054 Nh Lý i tờn nc l:
A. i Vit.
B. i Nam.
C. i C Vit.
D. Vit Nam.
3. Chớnh sỏch Ng binh nụngl:
A. quõn s nhn rung cy cy, sn xut.
B. quõn s ch np tin l khụng phi i lớnh.
C. quõn s sn xut np sn phm khụng phi i lớnh.
D. cho quõn s luõn phiờn v cy rung, thanh niờn ng kớ tờn vo s nhng vn nh sn xut.
4. Nh Lý ó ban hnh b Hỡnh th, b lut thnh vn u tiờn ca nc ta vo nm:
A. 1042.
B. 1043.
C. 1044.
D. 1045.
5. Quõn i thi Lý c chia lm:
A. chớnh binh v phiờn binh.
B. quõn trung ng v cỏc l.
C. 2 b phn cm quõn v quõn a phng.
D. quõn cỏc o v cỏc l.
6. Nh Lý ó thi hnh chớnh sỏch i ni, i ngoi nh th no?
A. thỡ ỏp bc, búc lt nhõn dõn v quy phc nh Tng.
B. cm oỏn nhõn dõn trao i buụn bỏn vi nh Tng v cỏc nc lõn cn.
C. phõn bit i x vi cỏc tự trng dõn tc min nỳi.
D. g cụng chỳa cho cỏc tự trng dõn tc min nỳi, gi mi giao hũa vi nh Tng v Champa.
7. Nh Trn t thờm chc quan trong coi, c thỳc vic p ờ l:
A. Khuyn nụng s.
B. H ờ s.
C. n in s.
D. n sỏt s.
8. Quõn i thi Trn c tuyn chn theo ch trng:
A. quõn phi ụng nc mi mnh.
B. quõn lớnh ct tinh nhu khụng ct ụng.
C. quõn lớnh va ụng va tinh nhu.
D. quõn i phi vn vừ song ton.
9. Nh Trn ban hnh b lut mi mang tờn l:
A. Hỡnh th.
B. Lut Hng c.
C. Quc triu hỡnh lut.
D. Hong triu lut l.
10. H ờ s , khuyn nụng s , n in s l nhng chc quan nh Trn t ra phỏt trin:
A. Th cụng nghip
B. Thng nghip
C. Nụng nghip
D. Giỏo dc
II. PHN T LUN: 6 im


Câu 1(3điểm): V× sao nhµ TrÇn ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc

M«ng- Nguyªn th¾ng lîi ?Th¾ng lîi ®ã cã ý nghÜa nh thÕ nµo?
Câu 2(1điểm): Ở địa phương em có những địa danh nào liên quan đến cuộc kh¸ng chiÕn
chèng qu©n x©m lîc M«ng- Nguyên hãy kể tên các đại danh đó?
Câu 3(2điểm): So sánh cách tổ chức quân đội thời Lý và thời Trần có gì giống và khác nhau?
Bài làm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×