Tải bản đầy đủ

Hiệu lực của bộ luật dân sự việt nam 2005

Hiệu lực của Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005
sự :
-

-

-

Điều 2 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về Hiệu lực của Bộ Luật Dân

Khoản 1 :hiệu lực về mặt thời gian :
áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật có hiệu
lực, tức là ngày 1/1/2006.
Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006
và chấm dứt trước ngày 1/1/2006 nhưng có tranh chấp sau ngày
1/1/2006 thì áp dụng Bộ Luật Dân sự 1995 để giải quyết.
Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006
nhưng kéo dài đến sau 1/1/2006 mà nội dung và hình thức của các
quan hệ pháp luật đó phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 thì khi xảy ra
tranh chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giải quyết.
Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006,

kéo dài đến sau ngày 1/1/2006, nội dung phù hợp với Bộ Luật Dân sự
2005, hình thức không phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2005 nhưng không
trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì khi xảy ra tranh
chấp sẽ áp dụng Bộ Luật Dân sự 2005 để giải quyết.
Đối với các quan hệ pháp luật dân sự phát sinh trước ngày 1/1/2006,
kéo dài đến sau ngày 1/1/2006, về nội dung và hình thức đều trái với
Bộ Luật Dân sự 2005 thì áp dụng các quy định của Bộ Luật Dân sự
1995 trong việc giải quyết tranh chấp.

-

Về thời hiệu, nếu các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày
1/1/2006 có quy định về thời hiệu thì áp dụng các văn bản quy phạm
pháp luật đó.

-

Đối với các quan hệ pháp luật dân sự mà vắn bản quy phạm pháp luật
trước ngày 1/1/2006 không quy định về thời hiệu nhưng Bộ Luật Dân sự
2005 có quy định về thời hiệu thì áp dụng thời hiệu theo quy định của
Bộ Luật Dân sự 2005. Thời điểm bắt đầu tình thời hiệu là ngày
1/1/2006.
Khoản 2 quy định về không gian mà Bộ Luật Dân sự 2005 có
hiệu lực, đó là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
Khoản 3 quy đinh Bộ Luật Dân sự 2005 ngoài việc được áp
dụng cho các quan hệ dân sự thiết lập giữa các chủ thể mang quốc tịch
Việt Nam thì còn có hiệu lực đối với cả các quan hệ dân sự có yếu tố
nước ngoài, nghĩa là quan hệ dân sự giữa chủ thể mang quốc tịch Việt
Nam với chủ thể không mang quốc tịch Việt Nam nhưng được xác lập


và thực hiện tại Việt Nam, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà nước
ta là thành viên có quy định khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×