Tải bản đầy đủ

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ PHỐ NHA TRANG KHÁNH HÒA

CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG
NHÀ PHỐ
NHA TRANG - KHÁNH HÒA

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

BÌA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT01

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHẦN KIẾN TRÚC

PHẦN KIẾN TRÚC
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ


Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT02

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT03

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW2
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT04

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW3
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT05

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW4
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT06

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW5
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT07

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH 3D VIEW6
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT08

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

SÀN TẦNG TRỆT ĐIỂN HÌNH
LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
VỮA XM
SÀN BTCT ( XEM BVKC)
LỚP CHỐNG ẨM ( DO NHÀ THẦU PHỤ CUNG CẤP
LỚP SỎI
LỚP ĐÁ TỰ NHIÊN ĐẦM NÉN

SÀN SÂN THƯỢNG, BANCONY
LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
VỮA TẠO DỐC VỀ PHUỄ THU NƯỚC
LỚP CHỐNG ẨM ( DO NHÀ THẦU PHỤ CUNG CẤP
SÀN BTCT ( XEM BVKC)
VỮA TRÁT TRẦN DÀY 15mm

SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH
LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
VỮA XM
SÀN BTCT ( XEM BVKC)

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

NỀN TẦNG TRỆT

SÀN SÂN THƯỢNG, BANCONY

SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

TỈ LỆ: (1 : 15)

TỈ LỆ: (1 : 15)

TỈ LỆ: (1 : 15)

HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

CẤU TẠO NỀN
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer

SÀN WC TẦNG TRỆT
MÁI BTCT
VỮA TẠO DỐC VỀ PHUỄ THU NƯỚC, CHỔ MỎNG
NHẤT DÀY 25mm
LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
LỚP CHỐNG ẨM ( DO NHÀ THẦU PHỤ CUNG CẤP
SÀN BTCT( XEM BVKC)

SÀN WC CÁC TẦNG
LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
VỮA TẠO DỐC VỀ PHUỄ THU NƯỚC
LỚP CHỐNG ẨM ( DO NHÀ THẦU PHỤ CUNG CẤP
SÀN BTCT ( XEM BVKC)

LỚP GẠCH HOÀN THIỆN
VỮA TẠO DỐC VỀ PHUỄ THU NƯỚC
SÀN BTCT ( XEM BVKC)
LỚP CHỐNG ẨM ( DO NHÀ THẦU PHỤ CUNG CẤP
LỚP SỎI
LỚP ĐÁ TỰ NHIÊN ĐẦM NÉN

THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ

MÁI BTCT

SÀN WC CÁC TẦNG

SÀN WC TẦNG 1

TỈ LỆ: (1 : 15)

TỈ LỆ: (1 : 15)

TỈ LỆ: (1 : 15)

1 : 15

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT09

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

16000
2500

200

2300

100

3600

5000
200

3400

200

1100

200

200

800

2600

200

800

300200

A
250250

1200

200

200

1050

1600

100

3100

UP

4600

2500

3600

2500

3700

TÊN BẢN VẼ:

1100

+0.000

5000

100

KIẾN TRÚC

200

600

HẠNG MỤC:

BẾP + ĂN

1000

2500

3800

5000

A

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

2100

2000

1500

1050

GĐ THỰC HIỆN:

-0.200

PHÒNG KHÁCH

+0.000

NHÀ PHỐ

B

WC1

PHÒNG NGỦ 1

DN

DỰ ÁN:

200

4500

3700

200

200

600

B

4800

5

100

3500

100

1200

200

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC
TẦNG 1

A

1200

1700
1200

4

B

1700

500

3

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ

A

Author
KIỂM TRA
Checker

1700

4800

5000
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

1700

16000

B

1

2

3

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 1
TỈ LỆ: (1 : 65)

4

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT10

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

1200
200

16000
2500

3300

100

300

1200

100

3700

2300

100

5000

3600

200

3400

200

1100

200

DỰ ÁN:

1200

GĐ THỰC HIỆN:

WC3

2100

WC2
PHÒNG NGỦ 4

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

400

PHÒNG NGỦ 3

1000

100

100 800

2800

100 800

2600

200

800

300200

4800

1200

4800

200

100

2300

100

3600

2500

100

3700

1200

3500

100

1200

200

2

B

3

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ

A

Author
KIỂM TRA

NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

4

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 2
TỈ LỆ: (1 : 65)

A

Checker

5000

16000

1

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC
TẦNG 2

1200

800

400 200 600

5000

100

DN

200 600

1000
200300

A

TÊN BẢN VẼ:

1100

100

1200

+3.900

KIẾN TRÚC

+3.900

400

5000

PHÒNG NGỦ 2

A

NHÀ PHỐ

B

2100

B

800

5

200

400

4800

4

200

1200

3

B

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT11

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

B

1200

4

5

16000

1200

4800

2500

3700

5000

DỰ ÁN:

B

NHÀ PHỐ

B

GĐ THỰC HIỆN:

KÍNH LẤY SÁNG DÀY 8mm

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
5000

5000

MÁI BTCT

TÊN BẢN VẼ:

+7.500

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC
TẦNG 3

A

A

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ

A

A
1200

4800

2500

3700

5000

Author
KIỂM TRA
Checker

1200

16000
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

1

2

B

3

4

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG 3
TỈ LỆ: (1 : 65)

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT12

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1700
4800
4500

200

2300

3700
100

5000

3600

200

3400

100

1200

DỰ ÁN:

200

FRZ

NHÀ PHỐ

B

200

200

2500

600

B

1200

5

16000

1700
500

4

WC1

GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

2100

-0.200

HẠNG MỤC:

PHÒNG NGỦ 1

+0.850
UP

+0.000

5000

100

DN

TÊN BẢN VẼ:

1100

3800

5000

KIẾN TRÚC

100

BẾP + ĂN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
TẦNG 1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

PHÒNG KHÁCH

200

600

1200

Designer

A
250250

1200

200

4600

2500

3600

2500

3700

100

3500

100

1200

200

THIẾT KẾ

A

Author
KIỂM TRA
Checker

1700

4800

5000
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

1700

16000

1

2

3

4

5

TỶ LỆ

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT TẦNG 1
TỈ LỆ: (1 : 65)

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT13

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

3D TẦNG 1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ

3D TẦNG 1
TỈ LỆ: ( )

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT14

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1200
4800
3300

100

1200

100

3700

2300

100

3600

5000
200

3400

100

1200

200

DỰ ÁN:

B

200

200

2500

1200

300

B

800

5

16000

1200
400

4

GĐ THỰC HIỆN:

WC3

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

2100

WC2

NHÀ PHỐ

400

HẠNG MỤC:

+3.900

DN

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
TẦNG 2
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer

1200

1000

100

+3.900

THIẾT KẾ

200

200300

A

5000

100

PHÒNG NGỦ 4

1100

1200

PHÒNG NGỦ 3

PHÒNG NGỦ 2

400

5000

KIẾN TRÚC

400 200 600

4800

1200

4800

100

2300

100

3600

2500

100

3700

1200

3500

100

1200

200

2

3

KIỂM TRA

NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

4

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT TẦNG 2
TỈ LỆ: (1 : 65)

Author

Checker

5000

16000

1

A

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT15

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

3D TẦNG 2
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ

3D TẦNG 2
TỈ LỆ: ( )

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT16

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1200

4

5

16000

1200

4800

2500

3700

5000

DỰ ÁN:

B

NHÀ PHỐ

B

GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

MÁI BTCT
5000

5000

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

+7.500

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
TẦNG 3
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ

A

A
1200

4800

2500

3700

5000

Author
KIỂM TRA
Checker

1200

16000
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

1

2

3

4

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT TẦNG MÁI
TỈ LỆ: (1 : 65)

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT17

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

3D TẦNG MÁI
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

3D TẦNG MÁI
TỈ LỆ: ( )

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT18

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

3D TỔNG THỂ VIEW1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

KT19
GHI CHÚ:

3D TỔNG THỂ VIEW1
TỈ LỆ: ( )

NP-NĐ


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

3D TỔNG THỂ VIEW2
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

KT20
GHI CHÚ:

3D TỔNG THỂ VIEW 2
TỈ LỆ: ( )

NP-NĐ


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1700
4800
4500

200

2300

3700
100

3600

5000
200

3400

100

1200

200

DỰ ÁN:

B

200

200

2500

600

B

1200

5

16000

1700
500

4

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

2100

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

D1

5000

100

DN

KIẾN TRÚC
TÊN BẢN VẼ:

1100

3800

5000

DW1
+0.000

+0.000
UP

100

D2

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỬA TẦNG
1
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

1200

Designer

200

600

THIẾT KẾ

A
250250

1200

200

4600

2500

3600

2500

3700

100

3500

100

1200

200

A

Author
KIỂM TRA
Checker

1700

4800

5000
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

1700

16000

1

2

3

4

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỬA TẦNG 1
TỈ LỆ: (1 : 65)

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT21

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1200
4800
3300

100

1200

100

3700

2300

100

3600

5000
200

3400

100

1200

DỰ ÁN:

200

NHÀ PHỐ

B

200

200

2500

300

B

800

5

16000

1200
400

4

1200

GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

+3.900

KIẾN TRÚC

+3.900
DN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

D2

Designer

1200

W1

THIẾT KẾ
Author

200

A

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỬA TẦNG
2

D2

200300

1000

400

D2

TÊN BẢN VẼ:

1100

100

DW1

100

1200

5000

DW1

HẠNG MỤC:

5000

400

2100

D3

400 200 600

4800

1200

4800

100

2300

100

3600

2500

100

3700

1200

3500

100

1200

200

5000

A

KIỂM TRA
Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

16000

1

2

3

4

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỬA TẦNG 2
TỈ LỆ: (1 : 65)

5

TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT22

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1700

1200

5

16000

1700
500

4

4800
200

4500

2500
200

2300

3700
100

3600

5000
100

3500

100

1200

200

VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 300X300

B

200

600

B

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ

2100

GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

KIẾN TRÚC
5000

100

DN

TÊN BẢN VẼ:

1100

3800

5000

HẠNG MỤC:

100

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1

1200

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer

200

600

THIẾT KẾ

A
VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 500X500
250250

1200

200

1700

VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 500X500

4600
4800

2500

3600

2500

3700

1700

100

3500

100

A

Author
KIỂM TRA

1200

200

Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

5000

16000

1

2

3

4

5

TỶ LỆ

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1
TỈ LỆ: (1 : 65)

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT23

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1

2

3

1200
800

5

16000

1200
400

4

4800
200

3300

2500
100

1200

100

3700

2300

100

3600

VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 300X300

5000
100

3500

1300

200

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ

VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 500X500

B

200

B

GĐ THỰC HIỆN:

HẠNG MỤC:

2100

1900

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

5000

100

400

DN

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2

Designer
THIẾT KẾ

1200

1000

100

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

200

200300

A

TÊN BẢN VẼ:

1100

1200

5000

KIẾN TRÚC

Author

A

KIỂM TRA
Checker

VIÊN GẠCH ĐỊNH VỊ ĐẦU TIÊN 500X500
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

400 200 600

4800

1200

4800

100

2300

100

3600

2500

100

3700

1200

3500

100

1200

200

5000

16000

1

2

3

4

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2
TỈ LỆ: (1 : 65)

5
TỶ LỆ

1 : 65

KÝ HIỆU HỒ SƠ
BẢN VẼ SỐ

NP-NĐ
KT24

GHI CHÚ:


CHỦ ĐẦU TƯ:

ÔNG:

1000

1000

1000

1000

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

+7.500

Tầng 3

3600

3600

DỰ ÁN:

NHÀ PHỐ
GĐ THỰC HIỆN:

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
HẠNG MỤC:

KIẾN TRÚC
+3.900

TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG A-B

7500

7500

Tầng 2

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ
Designer
THIẾT KẾ
Author
KIỂM TRA

3900

3900

Checker
NHA TRANG, NGÀY THÁNG NĂM 2018

+0.000

-0.450

A

B

MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B
TỈ LỆ: (1 : 40)

1 : 40

BẢN VẼ SỐ

Mặt đất TN
5000

TỶ LỆ
KÝ HIỆU HỒ SƠ

450

450

450

450

Tầng 1

NP-NĐ
KT25

GHI CHÚ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×