Tải bản đầy đủ

Phương pháp thực nghiệm khoa học - HQX

Chủ đề:
PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
Nhóm thực hiện: Nhóm 6
- Trần Đình Kiên – Trưởng nhóm
- Hoàng Quốc Xã – Thuyết trình
- Điệp Văn Tú
- Trần Ngọc Vinh
- Trần Quang Tiến
- Nguyễn Trọng Tiến
- Nguyễn Hồng Sơn
- Hoàng Minh Tuấn

Lớp LT8C – Học viện An ninh nhân dân


- Phương pháp thực nghiệm có điểm gì khác, ưu thế
hơn so với các phương pháp khác?
- Thực nghiệm điều tra trong tố tụng hình sự có phải là
phương pháp thực nghiệm khoa học không?NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Nhận thức chung
1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.
II. Phân loại thực nghiệm
III. Các bước tiến hành thực nghiệm
IV. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp nghiên cứu
thực nghiệm


I. Nhận thức chung
- Thực nghiệm là quan sát để phát hiện bản chất của
sự vật hoặc hiện tượng, và cuối cùng là để đặt giả
thuyết hoặc kiểm chứng giả thuyết đặt ra.

- Phương pháp thực nghiệm là một phương pháp thu
thập thông tin được thực hiện bởi những quan sát
trong điều kiện gây biến đổi đối tượng khảo sát và
môi trường xung quanh đối tượng khảo sát một cách
có chủ định.


Áp dụng
Sử dụng phổ
biến trong nghiên
cứu tự nhiên, kỹ
thuật, y học mà cả
trong xã hội và các
lĩnh vực nghiên cứu
khác.


ĐẶC ĐIỂM

Phát huy
tính chủ
động của
người
nghiên cứu


Tham số bị
khống chế
bởi người
nghiên cứu


II. Phân loại thực nghiệm
Thực nghiệm trong
phòng thí nghiệm

Thực nghiệm tại
hiện trường

1.Theo nơi thực
hiện

Thực nghiệm trong
quần thể xã hội


2. Theo mục đích quan sát
Mục đích

Loại thực nghiệm

- Nhận dạng vấn đề và xây dựng
giả thiết.

- Thực nghiệm thăm dò

- Kiểm chứng các giả thuyết

- Thực nghiệm kiểm tra

- Rút ra kết luận về ảnh hưởng của
thực nghiệm trên các đối tượng
khác nhau
- Quan sát kết quả của các phương
thức tác động của các điều kiện thí
nghiệm
- Tìm chỗ khác biệt

- Thực nghiệm song hành

- Thực nghiệm đối nghịch

- Thực nghiệm so sánh


3. Theo diễn
trình

Thực nghiệm bán cấp
diễn

Thực nghiệm
cấp diễn
(Xác định tác động, ảnh
hưởng trong thời gian
ngắn)

Thực nghiệm
trường diễn
(Xác định tác dụng của giải
pháp trong thời gian dài)


Các loại thực nghiệm (Phương pháp):
Thực nghiệm thử và sai
Thử - Sai – Thử lại… => Kết luận
Thực nghiệm Heuristic
Mục tiêu 1 – Mục tiêu 2 – Mục tiêu 3… => Kết luận

Thực nghiệm trên mô hình


1. Chuẩn bị

Các bước tiến
hành

2. Triển khai

3. Đánh giá, xử
lý các kết quả


* Bước 1. Chuẩn bị:
- Xác định mục tiêu thực nghiệm
- Xác định đối tượng, địa điểm, quy mô thực hiện
- Xây dựng giả thuyết thực nghiệm
- Xác định nhiệm vụ phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm
- Xác định hệ chuẩn đánh giá và phương pháp đánh giá kết
quả
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện


* Bước 2. Triển khai:
- Khảo sát thực trạng các vấn đề có liên quan đến
việc thực nghiệm
- Triển khai thực nghiệm theo kế hoạch
+ Giữ các nhân tố khác ở trạng thái ổn định trong
khi các nhân tố thực nghiệm biến thiên
+ Cố gắng khống chế tối đa ảnh hưởng của ngoại
cảnh
+ Cần ghi chép tỉ mỉ cẩn thận những diễn biến của
quá trình thực nghiệm


* Bước 3. Đánh giá xử lý các kết quả thực
nghiệm:
Viết báo cáo kết quả thực nghiệm


I. Ưu điểm, nhược điểm
1. Ưu điểm
- Cho phép thay đổi đối tượng và những tác động bên
ngoài.
- Có khả năng đi sâu vào quan hệ bản chất quy luật,
phát hiện ra các thành phần và cơ chế phức tạp
- Có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với những kết quả giống
nhau, chứng tỏ một mối quan hệ có tính quy luật và
đảm bảo được tính tin cậy của đề tài.
- Nhà nghiên cứu không thụ động chờ đợi sự xuất hiện
các hiện tượng mà tự mình tạo ra các điều kiện, nên có
khả năng tính đến một cách đầy đủ hơn các điều kiện
đó cũng như các ảnh hưởng mà các điều kiện ấy gây ra
cho đối tượng.


2. Nhược điểm
- Khó thực hiện đòi hỏi sự chuẩn bị công phu về lý luận
và công cụ thực hiện đôi khi là những trang thiết bị hiện đại
tốn kém.
- Các điều kiện được tạo ra một cách đặc biệt trong quá
trình thực nghiệm, có thể phá vỡ diễn biến tự nhiên của hiện
tượng nghiên cứu.
- Khó có thể sử dụng phương pháp này để nghiên cứu
những hoạt động diễn biến phức tạp trong tư tưởng tình cảm
con người hay những trường hợp nghiên cứu về khí tượng
văn học thiên văn.


KẾT LUẬN
- Phương pháp thực nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng, nếu
phương pháp quan sát chỉ tìm hiểu, phát hiện những cái đã có
thì phương pháp thực nghiệm lại chủ động tạo ra những hiện
tượng, quá trình, cấu trúc và cơ chế mới để nghiên cứu chúng.
- Phương pháp thực nghiệm mang tính chủ động và sáng tạo
rất cao trong việc cải tạo thực tiến và có ý nghĩa rất quan trọng
trong lịch sử phát triển khoa học.


Chủ đề:
PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
Nhóm thực hiện: Nhóm 6
- Trần Đình Kiên – Trưởng nhóm
- Hoàng Quốc Xã – Thuyết trình
- Điệp Văn Tú
- Trần Ngọc Vinh
- Trần Quang Tiến
- Nguyễn Trọng Tiến
- Nguyễn Hồng Sơn
- Hoàng Minh Tuấn

Lớp LT8C – Học viện An ninh nhân dânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×