Tải bản đầy đủ

Phân tích những nguyên tắc thể hiện sự tôn trọng đạo đức truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của pháp luật dân sự

Phân tích những nguyên tắc thể hiện sự tôn trọng đạo đức
truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của pháp luật dân sự
1.Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp
(Điều 8 BLDS)
Xuất phát từ các đặc điểm xã hội, truyền thống dân tộc ở nước
ta, Bộ Luật Dân sự đã nâng việc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt
đẹp thành một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.
Đồng bào thiểu số sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong giao
lưu dân sự để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của
mình. Xuất phát từ thuần phong mỹ tục và bản sắc dân tộc, việc giúp
đỡ người già, trẻ em, người tàn tật trong việc thực hiện quyền và nghĩa
vụ dân sự cũng được khuyến khích.
2.Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự (Điều 9
Bộ Luật Dân sự)
xuất phát từ những đặc điểm truyền thống dân tộc và các
quyền công dân đã được Hiến pháp 1992 quy định trong toàn bộ
Chương V.
Mỗi ngành luật xuất phát từ đặc điểm về đối tượng điều chỉnh và
phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó để cụ thể hoá ra các
phương pháp bảo vệ tương ứng.
3.Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích

công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác (Điều 10 Bộ
Luật Dân sự)
Nó xuất phát từ nhiệm vụ cuả Bộ Luật Dân sự quy định trong
Điều 2 Bộ Luật Dân sự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×