Tải bản đầy đủ

Phân tích các nguyên tắc thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự

Phân tích các nguyên tắc thể hiện tính pháp chế của pháp luật
dân sự
1.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ Luật
Dân sự)
-

thể hiện tính pháp chế của pháp luật dân sự
đòi hỏi các chủ thể tham gia quan hệ dân sự phải nghiêm chỉnh thực
hiện nghĩa vụ dân sự của mình,
nếu không thì có thể bị cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ đó và phải chịu
trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
sự)

2.Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (Điều 11 Bộ Luật Dân

- đòi hỏi các chủ thể khi xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ
dân sự phải theo căn cứ, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
- trong trường hợp pháp luật không quy định thì có thể cam kết thoả
thuận và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, miễn là không trái
với những nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×