Tải bản đầy đủ

Phân tích các nguyên tắc thể hiện bản chất của pháp luật dân sự

Phân tích các nguyên tắc thể hiện bản chất của pháp luật dân
sự
1.Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận (Điều
4 Bộ Luật Dân Sự)
- các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm
đoán, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào
- Cam kết. thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối
với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng.”
-> nguyên tắc kinh điển thể hiện bản chất của pháp luật dân sự.
-> Theo nguyên tắc này, trong giao lưu dân sự, quyền tự do cam kết,
thoả thuận trong việc xác lập các quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với
quy định của pháp luật sẽ được pháp luật bảo đảm.
-> Trong giao lưu dân sự, các bên hoàn toần tự nguyện, mọi sự cấm
đoán, áp đặt, cưỡng ép, ngăn cản đều bị pháp luật cấm. Trong trường
hợp này các giao dịch dân sự đó đều vô hiệu. Mọi cam kết, thoả thuận,
giao dịch dân sự hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các
bên.
2.Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 Bộ Luật Dân sự)
Nguyên tắc này quy định và bảo đảm vị trí bình đẳng giữa các bên
trong giao lưu dân sự. Đây là nguyên tắc hiến định được thể hiện trong
Luật Dân sự. nó thể hiện vị trí độc lập của các chủ thể trong giao lưu

dân sự.
sự)
-

3.Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 Bộ Luật Dân

Đây là nguyên tắc truyền thống của Luật Dân sự.
Thiện chí, trung thực, ngay thẳng là những đòi hỏi cần thiết cả về mặt
pháp lý lẫn đạo lý trong giao lưu dân sự.
Việc quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên
luôn là yếu tố bắt buộc mỗi bên tham gia phải thực hiện.
Nguyên tắc này còn nhằm mục đích cao hơn đó là tôn trọng và quan
tâm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác.
-> mọi sự lừa dối trong giao lưu dân sự đều bị coi là hành vi trái pháp
luật và giao dịch dân sự đó có thể bị tuyên là vô hiệu.
-> Tuy nhiên, nếu một bên cho rằng bên kia không trung thực thì có
nghĩa vụ phải chứng minh.


4.Nguyên tắc hòa giải (Điều 12 Bộ Luật Dân sự)
- nguyên tắc xuyên suốt trong giao lưu dân sự.
- Nguyên tắc này có mối liên hệ biện chứng với ba nguyên tắc nêu trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×