Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Áp dụng tập quán quy định tương tự của pháp luật - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Áp dụng tập quán quy định tương tự của pháp luật

Áp dụng tập quán quy định tương tự của pháp luật
Điều 3 Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005
-

áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trường hợp không có sự thoả
thuận của các bên cũng như không có các quy phạm pháp luật dân sự
điều chỉnh và các tập quán đó không trái với các nguyên tắc cơ bản
của Bộ Luật Dân sự.

Áp dụng tương tự luật dân sự :
o sử dụng khi không có quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh trực tiếp
quan hệ xã hội đang bị tranh chấp nhưng có các quy phạm pháp luật
mang tính chất gần gũi hoặc tương tự.
o Áp dụng tương tự luật dân sự được chia làm hai trường hợp :
 tương tự luật dân sự và
 tương tự pháp luật.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×