Tải bản đầy đủ

Phân loại quy phạm pháp luật dân sự

Phân loại quy phạm pháp luật dân sự
-

Các quy phạm pháp luật dân sự chủ yếu được chia thành
quy phạm mệnh lệnh,
quy phạm tuỷ nghi và
quy phạm định nghĩa
tuỳ thuộc vào tính chất bắt buộc của các xử sự hay tính chất giải thích,
hướng dẫn được nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật dân
sự đó.
Quy phạm mệnh lệnh ấn định cho chủ thể cách thức xử sự bắt
buộc ( chủ thể không có quyền lựa chọn phương thức xử sự khác ). VD:
Điều 343 Bộ Luật dân sự 2005 quy định về hình thức thể chấp tài sản.
Quy phạm tuỳ nghi nêu lên nhiều khả năng xử sự khác nhau mà
các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự có thể lựa chọn tuỳ theo
hoàn cảnh, điều kiện, ý nguyện của mình . Đây là loại quy phạm phổ
biến và đặc trưng của các quy phạm pháp luật dân sự. VD: Điều 428,
Điều 429, Điều 430 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về hợp đồng mua
bán tài sản.
Quy phạm định nghĩa các định nghĩa pháp lý cần thiết cho việc
bảo đảm cách hiểu thống nhất những từ ngữ được sử dụng trong các

quy phạm pháp luật cũng như đảm bảo sự thống nhất trong việc thực
hiện và áp dụng pháp luật. VD: Điều 208 Bộ Luật Dân sự 2005 về sở
hữu tập thể.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×