Tải bản đầy đủ

Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính

Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hc
Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hc

Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm
quyền xử phạt vi phạm hc
Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hc


Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm
quyền xử phạt vi phạm hc
Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hc
Chánh thanh tra nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Sai
Vì:
Căn cứ vào khoản 2,4 điều 46 luật xlvphc thì chánh thanh tra sở và chánh thanh tra bộ có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×