Tải bản đầy đủ

Mọi cá nhân có năng lực chủ thể tham gia quan hệ pháp luật HC có khả năng chịu trách nhiệm hành chính

Mọi cá nhân có năng lực chủ thể tham gia quan hệ pháp luật HC có khả năng chịu
trách nhiệm hành chính
Sai
Vì có những ng trường hợp cá nhân có năng lực chủ thể trong QHPLHC nhưng lại chưa có khả năng chịu
TNHC. Ví dụ: Một em nhỏ 10 tuổi, có đầy đủ năng lực chủ thể để tham gia vào QHPL trong lĩnh vực giáo
dục (được đi học), y tế (được chăm sóc sức khỏe) nhưng ở lứa tuổi đó thì không có năng lực TNHC vì khả
năng nhận thức và điều khiển hành vi trong lĩnh vực này chưa đủ -> chưa phải chịu TNHC .
97. Xử phạt vi phạm HC là 1 loại thủ tục HCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×