Tải bản đầy đủ

Các hoạt động mang tính pháp lí khác là hình thức áp dụng pháp luật

Các hoạt động mang tính pháp lí khác là hình thức áp dụng pháp luật
Đúng
Vì:
Biểu hiện ra bên ngoài của các hoạt động quan lí trong những hành động cụ thể cùng loại được gọi là
hình thức của hoạt động quản lí. Hình thức quản lí hành chính nhà nước (với tư cách là cách thức thể hiện
nội dung của quản lí hành chính nhà nước trong hoàn cảnh quản lí cụ thể) là hoạt động biểu hiện ra bên
ngoài của chủ thể quản lí nhằm thực hiện tác động quản lí. 1 Trong số những hình thức của hoạt động
quản lí là : thực hiện những hoạt động khác mang tính chất pháp lí.
Những hoạt động khác manh tính chất pháp lí là hình thức áp dụng những quy phạm pháp luật trong
quản lí hành chính nhà nước mà không ban hành văn bản áp dụng pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×