Tải bản đầy đủ

Trách nhiệm hành chính chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính

Trách

nhiệm

hành

chính

chỉ

được

áp

dụng

khivi


phạm

hành

chính

Đúng
Vì:
Trách nhiệm pháp lí thường được hiểu là hậu quả pháp lí bất lợi mà nhà nước buộc các tổ chức, cá nhân
phải gánh chịu kho họ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Trách nhiệm hành chính là 1 hình thức của trách nhiệm pháp lí nhất định. Trách nhiệm hành chính được
đặt ra với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là cơ sở của TNHC, vì vậy để tiến
hành truy cứu TNHC đối với một tổ chức hoặc cá nhân cần phải xác định tổ chức cá nhân đó có thực hiện
vi phạm hành chính không?.
Do đó khẳng định trên đúng. TNHC chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính. (Trong ô cmt các bạn ấy
cho rằng câu này sai, nhưng đọc giáo trình đoạn đặc điểm tớ thấy nó đúng nên cho vào theo ý tớ. Mọi
người đọc giáo trình xem câu này thế nào nhé :D)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×