Tải bản đầy đủ

Mọi quan hệ pháp luật của công dân với cơ quan nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính

Mọi quan hệ pháp luật của công dân với cơ quan nhà nước đều là quan hệ pháp luật
hành chính
Sai
Vì: Quan hệ pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quan hệ pháp luật, là kết quả của sự tác động
của quy phạm pháp luật hành chính theo phương pháp mệnh lệnh - đơn phương tới các quan hệ của
quản

hành
chính
nhà
nước.
Quan hệ pháp luật của công dân với cơ quan nhà nước có nhiều loại quan hệ pháp luật khác nhau. Ví
dụ như cơ quan nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý ( không có tính bắt buộc lên đối tượng quản lí), cơ quan
nhà nước bồi thường đất đai giải tỏa mặt bằng (mang tính thỏa thuận và thuyết phục)
(Lấy ví dụ của 1 bạn trên ô cmt để phong phú :D)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×