Tải bản đầy đủ

Khiếu nại tố cáo là biện pháp đảm bảo pháp chế

Khiếu nại tố cáo là biện pháp đảm bảo pháp chế
Đúng

Pháp chế là một chế độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và
mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Khi
tham gia vào hoạt động khiếu nại tố cáo công dân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ nhà nước trao cho. Do
đó khiếu nại tố cáo là biện pháp đảm bảo pháp chế



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×