Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp việc truy cứu trách nhiệm hành chính không cần xét đến thực tế là hậu quả đã xảy ra hay chưa

Trong mọi trường hợp việc truy cứu trách nhiệm hành chính không cần xét đến thực tế
là hậu quả đã xảy ra hay chưa?
Sai
Vì : Hậu quả là thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra cho khách thể được bảo vệ. Trong hành chính thì
là trật tự quản lí hc nn. Ở vi phạm hành chính thì không nhất thiết rằng dấu hiệu hậu quả là bắt buộc ví dụ
như hành vi quay đầu xe tại nơi có biển cấm ở đây không có hậu quả. Còn hành vi khác như trong giáo
trình có nêu ấy đánh rơi đồ ra gây thiệt hại gì gì đó thì mới bị phạt đó mới là cái cần có hậu quả mới là vi
phạm hành chính. Mà việc truy cứu TNHC khi có vi phạm hành chính xảy ra, vi phạm hành chính là cơ sở
của việc truy cứu TNHC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×