Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp thẩm phán không được tư vấn về pháp luật cho cá nhân và tổ chức

Trong mọi trường hợp thẩm phán không được tư vấn về pháp luật cho cá nhân và tổ
chức
Sai

Tư vấn pháp luật được hiểu là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong nước và nước
ngoài xử sự đúng pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện và bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Ở đây thì người thực hiện tư vấn pháp luật có thể là luật sư hoặc tư vấn viên pháp luật hoặc cộng tác viên
tư vấn pháp luật. Tại điều 16 Nghị định 65/2003 của CP đã quy định rõ:
Điều 16. Cộng tác viên tư vấn pháp luật
”1. Cộng tác viên tư vấn pháp luật phải có đủ điều kiện quy định tại các điểm a, c, d khoản 1 Điều 13 của
Nghị định này. Người không có bằng cử nhân luật, nhưng đã có thời gian trực tiếp làm công tác pháp luật
từ 10 năm trở lên có thể là cộng tác viên tư vấn pháp luật.
Cán bộ, công chức có thể làm cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường
hợp việc làm cộng tác viên đó không trái với pháp luật về cán bộ, công chức…..”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×