Tải bản đầy đủ

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành chính theo thủ tục hành chính

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành chính theo thủ tục hành chính
Đúng

Khi xử phạt hành chính tức là chủ tọa phiên tòa đã đang tiến hành hoạt động hành chính chứ không phải
tiến hành hoạt động tư pháp. Trong mỗi hoạt động quản lí diễn ra trong lĩnh vực nào thì được thực hiện
theo thủ tục pháp luật được quy định trong lĩnh vực đó. Ví dụ: Trong phiên tòa có người gây rối trật tự
phiên tòa thì thẩm phán có thẩm quyền xử phạt hành chính theo thủ tục hành chính chứ không phải theo
thủ tục tố tụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×