Tải bản đầy đủ

Thủ tục lập biên bản là thủ tục bắt buộc trong xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục lập biên bản là thủ tục bắt buộc trong xử phạt vi phạm hành chính
Sai.

Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ việc xử phat hành chính không lập biên bản. Do đó
thủ tục lập biên bản không phải là thủ tục bắt buộc trong xử phạt vi phạm hành chính. Điều này đảm bảo
cho sự thuận tiện của việc xử phạt vi phạm hành chính.
Sai

Khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ điều này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×