Tải bản đầy đủ

Các nghị quyết của chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm

Các nghị quyết của Chính phủ đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm
Đúng
Vì các nghị quyết của Chính phủ là các quyết định chủ đạo. Còn các nghị định của CP là quyết định quy
phạm. (Giáo trình ghi thế, quan điểm của bạn @Mai Anh là nghị quyết của CP có thể là quyết định quy
phạm thì phải, nhưng tớ ko rõ nên làm theo giáo trình vì giáo trình chỉ đề cập thế nên tớ làm vậy :D)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×