Tải bản đầy đủ

Áp dụng pháp luật là nghĩa vụ của tất cả công dân việt nam

Áp dụng pháp luật là nghĩa vụ của tất cả công dân Việt Nam
SAI

Áp dụng pl là họat động của cqnn có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức xh được nhà nước trao quyền vận
dụng những qui phạm pháp luật thích hợp nhằm xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân hay
tổ chức trong trường hợp cụ thể đưa ra áp dụng.
Do vậy khẳng định này saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×