Tải bản đầy đủ

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính

Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính
Sai
Vì vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các
quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử
phạt hành chính. Để xác định 1 hành vi có phải vi phạm hành chính không cần xác định các dấu hiệu pháp
lí của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật này. Các yếu tố đó được quy định trong văn bản pháp luật
quy định về vi phạm hành chính. Chủ yếu vi phạm hành chính đc cấu thành bởi 4 yếu tố: Mặt khách quan,
chủ thể, mặt chủ quan, và khách thể.
Có những hành vi trái pháp luật hành chính nhưng ở mức độ khác nhau có thể là vi phạm khác, như hành
vi buôn lậu ở mức độ khác nhau thì có thể là vi phạm hình sự hoặc vi phạm hành chính. Nên có thể khẳng
định rằng nhận định trên là saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×