Tải bản đầy đủ

Quan hệ pháp luật hành chính không hình thành giữa hai cá nhân công dân

Quan hệ pháp luật hành chính không hình thành giữa hai cá nhân công dân
Sai
Vì:
Quan hệ pháp luật hành chính có thể hình thành khi 1 bên sử dụng quyền lực nhà nước. Ở đây cá nhân
công dân có thể là đối tượng được nhà nước trao quyền quản lí hành chính nhà nước trong 1 số trường
hợp cụ thể. Vì vậy khẳng định trên là sai do vẫn có thể giưa 2 cá nhân công dân đó có 1 bên sử dụng
quyền lực nhà nước trong trường hợp cụ thể đối với công dân còn lại kia để thực hiện việc quản lí hcnn
trong trường hợp cụ thể được nhà nước giao phó. (Ví dụ trường hợp cơ trưởng của máy bay khi máy bay
đã rời sân bay)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×