Tải bản đầy đủ

Ban thanh tra nhân dân là đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính

Ban thanh tra nhân dân là đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính
Sai
Vì:
Ban thanh tra nhân dân thuộc tổ chức tự quản vì vậy không phải cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính.
Ban thanh tra nhân dân là đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính
Sai
Vì:
Ban thanh tra nhân dân thuộc tổ chức tự quản vì vậy không phải cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính.
Ban thanh tra nhân dân là đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính
Sai
Vì:
Ban thanh tra nhân dân thuộc tổ chức tự quản vì vậy không phải cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×