Tải bản đầy đủ

Thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước

Thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thủ tục là cách thức tiến hàn một công việc với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của nhà nước.
Thủ tục được quy định bởi các hoạt động quản lí do đó có 3 loại thủ tục. Thủ tục lập pháp, thủ tục hành
chính và thủ tục tư pháp
Thủ tục lập pháp là thủ tục làm hiến pháp và làm luật do các chủ thể sử dụng quyền lập pháp tiến hành
Thủ tục tư pháp là thủ tục giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh tế do các chủ
thể
sử
dụng
quyền

pháp
tiến
hành
Thủ tục hành chính là cách thức tổ chức thực hiên hoạt động quản lí hành chính nhà nước được quy định
trong các quy phạm pháp luật hành chính bao gồm trình tự, nội dung, mục đích, cách thức tiến hành các
hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết các công việc của quản lí hành chính nhà nước.
Vì vậy khẳng định trên là sai do không phải thủ tục hành chính được thực hiện trong mọi hoạt động của
cơ quan nhà nước. Có những hoạt động được các cơ quan nhà nước thực hiện nhưng thuộc về phạm vi
của thủ tục lập pháp hoặc thủ tục tư pháp.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×