Tải bản đầy đủ

Các quan hệ mà có một bên chủ thể là cơ quan hành chính thì đều là quan hệ pháp luật hành chính

Các quan hệ mà có một bên chủ thể là cơ quan hành chính thì đều là quan hệ pháp
luật hành chính
Sai.

Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính
nhà nước. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và bên còn lại có thể là các quan hệ như quan hệ
dân sự, quan hệ lao động… Ví dụ như việc các cơ quan hành chính nhà nước mua sắm trang thiết bị phục
vụ công việc của cơ quan đó chẳng hạn với người công dân. Thì đó là quan hệ dân sự - quan hệ dựa trên
sự thỏa thuận, bình đẳng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×