Tải bản đầy đủ

Luật cán bộ công chức vừa là luật hành chính vừa là quyết định hành chính

Luật Cán bộ công chức vừa là luật hành chính vừa là quyết định hành chính
Sai
Vì đặc điểm của quyết định hành chính là tính dưới luật. Luật cán bộ công chức không thể là quyết định
hành chính
Luật Cán bộ công chức vừa là luật hành chính vừa là quyết định hành chính
Sai
Vì đặc điểm của quyết định hành chính là tính dưới luật. Luật cán bộ công chức không thể là quyết định
hành chính

Luật Cán bộ công chức vừa là luật hành chính vừa là quyết định hành chính
Sai
Vì đặc điểm của quyết định hành chính là tính dưới luật. Luật cán bộ công chức không thể là
quyết định hành chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×