Tải bản đầy đủ

Tất cả các văn bản pháp luật đều là nguồn của luật hành chính

Tất cả các văn bản pháp luật đều là nguồn của luật hành chính.
Sai
Vì:
Nguồn của luật hành chính là các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành theo thủ tục và dưới những hình thức nhất định, có nội dung là các quy phạm pháp luật hành chính,
có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng liên quan và được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế
nhà nước
Nguồn của luật hành chính phải là các văn bản qppl có chứa đựng 1 phần hoặc chứa đựng qppl hành
chính mới là nguồn của luật hành chính do đó khẳng định trên sai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×