Tải bản đầy đủ

Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật hành chính như nhau

Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật hành chính như nhau.
Sai

Năng lực pháp luật hành chính của cá nhân là khả năng cá nhân được hưởng những quyền và phải thực
hiện các nghĩa vụ pháp lí hành chính nhất định do Nhà nước quy định. Có một số trường hợp năng lực
pháp luật hành chính của 1 số cá nhân bị Nhà nước hạn chế. Ví dụ: Người phạm tội có thể bị tòa án áp
dụng hình phạt bộ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công vệc nhất định (khoản 2
Điều 28 BLHS năm 1999-- Trích giáo trình luật hành chính trang 70)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×