Tải bản đầy đủ

Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính

Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính.
Sai
Vì:
Thủ tục là… Thủ tục hành chính là… (Đã ghi trong đây ở 1 câu nào đó rồi nên không thể ghi lại vì lười tìm
để copy @@)
Luật viên chức do Quốc hội ban hành theo thủ tục lập pháp.
Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính.
Sai
Vì:
Thủ tục là… Thủ tục hành chính là… (Đã ghi trong đây ở 1 câu nào đó rồi nên không thể ghi lại vì lười tìm
để copy @@)
Luật viên chức do Quốc hội ban hành theo thủ tục lập pháp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×