Tải bản đầy đủ

Mọi cơ quan hành chính đều tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều

Mọi cơ quan hành chính đều tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều
Sai
Vì:
Nguyên tắc phụ thuộc 2 chiều được hiểu là sự phụ thuộc ở cả hai mặt tổ chức và hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước được pháp luật quy định một cách cụ thể. Nguyên tắc phụ thuộc 2 chiều đều được
thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích
chung của cả nước và lợi ích của địa phương giữa lợi ích ngành với lợi ích vùng lãnh thổ.
Điều này không đúng với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước. Ta có thể lấy ví dụ như đối với cơ quan
hành chính nhà nước ở trung ương như giữa các bộ và Chính Phủ. Ở đây các bộ ngang nhau không phụ
thuộc nhau về mặt tổ chức, do các bộ được thành lập hoặc bãi bỏ bởi đề nghị của thủ tướng cp lên quốc
hội (Điều 20 luật tổ chức cp). Và các bộ chỉ có quyền kiến nghị với những quy định trái pháp luật của các
bộ khác, nếu các bộ đó không nhất trí thì phải trình lên thủ tướng quyết định (Điều 25 luật tổ chức cp
2001).
Rõ ràng ta thấy ví dụ trên đã thể hiện rằng không có mối phụ thuộc 2 chiều. Do đó ta có thể khẳng định
khẳng định trên là sai vì chỉ cần 1 trường hợp sai là cả khẳng định trên sai
(Nếu bạn nào nói là các cơ quan hc nn ở trung ương ko hđ theo nguyên tắc 2 chiều thì tớ ko dám đảm bảo
do giáo trình k khẳng định thế nên đừng phán bừa. Dẫu biết giáo trình nhiều khi sai nhưng ta vẫn phải
làm theo biết sao đc :v vì chẳng biết rõ mà.)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×