Tải bản đầy đủ

Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ

Mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ
Đúng
Vì: Tổ chức xã hôi là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập
hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng
của các thành viên và tham gia vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Ngay khái niệm đã nêu rõ tổ chức xã hội hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ. Do đó khẳng định
trên là đúng (Theo tớ là vậy vì các bạn có thể giải thích là giáo trình đã định nghĩa thế, ở đây lại có câu :
“Hoạt động theo luật và theo điều lệ”, chữ và ở đây tức là phải có cả 2 rồi)
Có quan điểm bảo là có những tổ chức tự quản không có điều lệ. Tớ thấy cái này sao mà nghi nghi do tớ
không thấy giáo trình ghi mà cũng chẳng biết ở đâu ghi cái đó tìm nên tớ làm theo giáo trình bạn nào có ý
định chắc chắn thì tìm xem :D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×