Tải bản đầy đủ

Hành vi pháp lí hành chính hợp pháp không phải là sự kiện pháp lí hành chính làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính

Hành vi pháp lí hành chính hợp pháp không phải là sự kiện pháp lí hành chính làm
phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính
Sai

Sự kiện pháp lí hành chính là những sự kiện thực tế mà việc xuất hiện, thay đổi hay chấm dứt chúng được
pháp luật hành chính gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc làm chấm dứt các quan hệ pháp luật hành
chính.
Những hành vi pháp lí hành chính hợp pháp có thể là sự kiện pháp lí hành chính làm phát sinh, thay đổi,
chấm dứt quan hệ pl hành chính. Ta có thể thấy ví dụ như: Việc nhận con nuôi (hành vi hợp pháp khi tuân
thủ luật nuôi con nuôi do CP ban hành) thì sẽ làm phát sinh quan hệ pháp luật cha mẹ và con giữa người
nhận nuôi và đứa trẻ được nhận nuôi..
Các cậu có thể lấy ví dụ về việc công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo thì an toàn hơn vì giáo trình có
ghi :D còn cái ví dụ trên là tớ liên miên lan man tìn đâu ra ấy nên ko dám khẳng định đúng nhé. Ai thấy
hợp lí thì dùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×