Tải bản đầy đủ

Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc

Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc
Sai
Vì:
Thôi việc được hiểu là sự chấm dứt việc làm tại môt vị trí nào đó. Tại Điều 59 Luật cán bộ công chức đã chỉ
rõ những trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Trong đó khoản 3 Điều 59 quy định rõ
“Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách
nhiệm hình sự.”. Vậy đối với những công chức đang bị truy cứu tnhs thì sẽ không được xin thôi việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×