Tải bản đầy đủ

Không phải mọi trường hợp kỉ luật vi phạm hành chính đều phải thành lập hội đồng kỉ luật

Không phải mọi trường hợp kỉ luật vi phạm hành chính đều phải thành lập hội đồng kỉ
luật.
Đúng

Theo khoản 2 điều 17 NĐ 34/ 2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỉ luật đối với công chức quy định: “2. Các
trường
hợp
không
thành
lập
Hội
đồng
kỷ
luật:
a) Công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không được hưởng án treo;
b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xem xét xử lý kỷ luật khi đã có kết luận về hành vi vi phạm
pháp luật của cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ban Chấp hành
Trung ương.”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×