Tải bản đầy đủ

Tổ chức xã hội nghề nghiệp là tổ chức gồm những người cùng nghề nghiệp và giúp đỡ nhau hoạt động của hội

Tổ chức xã hội nghề nghiệp là tổ chức gồm những người cùng nghề nghiệp và giúp đỡ
nhau hoạt động của hội.
Sai
Vì:
Tổ chức xã hội nghề nghiệp là loại hình tổ chức xã hội do nhà nước sáng kiến thành lập được hình thành
theo quy định của Nhà nước. Muốn trở thành thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp phải đáp ứng
đầy đủ những điều kiện do Nhà nước quy định. Hoạt động nghề nghiệp của các tổ chức xã hội này đặt
dưới sự quản lí của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 1 Số tổ chức xã hội nghề nghiệp như : Trung
tâm trọng tài, đoàn luật sư,…
Trong câu khẳng định trên đã nói: tổ chức xã hội nghề nghiệp "là" tổ chức gồm... Do đó sai rồi, vì định
nghĩa giáo trình đã nêu rõ cái quan trọng là phải do nhà nước sáng kiến thành lập. Ở đây câu khẳng định
trên chắc như đinh đóng cột là câu định nghĩa rồi. Đãng lẽ nó nên nói : Trong tổ chức xã hội nghề nghiệp
thì bao gồm:... Mới là đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×