Tải bản đầy đủ

Tự động hóa thiết kế công nghệ kĩ thuật cơ khí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................
SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-1-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ như vũ bão, mang lại
những lợi ích to lớn cho con người về tất cả các lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để
nâng cao đời sống của nhân dân, để hội nhập vào sự phát triển chung của các nước
trong khu vực, cũng như các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục
tiêu trong những năm tới là thực hiện “Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”.
Muốn thực hiện công cuộc này một trong những ngành cần quan tâm phát
triển mạnh đó là cơ khí chế tạo. Để cơ khí chế tạo thành ngành trọng điểm thì phải
không ngừng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tự động hóa thiết kế, tự
động hóa lập trình và gia công
Hiện là một sinh viên ngành cơ khí chuyên ngành “Tự động hóa thiết kế công
nghệ kĩ thuật cơ khí” và đang theo học tại trường được trang bị những kiến thức
cần thiết về lý thuyết cũng như tay nghề. Để sau này với vốn kiến thức đã được
trang bị em có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp ích cho bản thân và làm giàu
cho đất nước.
Sau khi nhận đề tài với sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn ,các bạn trong
lớp và sự nỗ lức của bản thân em đã hoàn thành đề tài này.
Tuy nhiên do kiến thức chuyên nghành còn hạn chế nên không thể tránh
những sai sót gặp phải .Vì vậy em kính mong sự chỉ bảo của các thầy để đề tài của
em được hoàn thiện hơn.


Qua đây em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Lê thượng Hiền đã giúp em hoàn thiện
đồ án môn học này.
Hà nội, ngày 10 tháng 08 năm 2013
Sinh viên thực hiện
NGUYEN VAN BAC

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-2-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

PHẦN: TÍNH TOÁN VÀ ĐẶT LỰC TRÊN TRỤC
1. sơ đồ chịu lực như hình vẽ:

Biến đề số : 12

TT
12

HỌ VÀ TÊN
Nguyen Van
Bac

Fx22=Fx24
410

Fy22=Fy24
510

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

Fx23
-610

Fy23
-310

Fz22=Fz24
360

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-3-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

2. Trên cơ sở hình vẽ và biến đề số 05, ta có Mô hình tính toán trong

invertor như sau:

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-4-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

PHẦN II: TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC LỰC
VÀ MOMEN CẦN THIẾT
2.1. Đặt lực và khoảng cách, chiều dài của các đoạn bậc trong trục:

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-5-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

Xác định và đặt thong số tại các vị trí bậc

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-6-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-7-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-8-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
-9-


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 10 -


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

PHẦN III: CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ MOMEN

Phân tích các lực và biểu đồ ta có các kực tác dụng dưới đây

`

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 11 -


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

A, Biểu đồ momen uốn: Bending Momen

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 12 -


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

B, Biểu đồ momen uốn trong mặt phẳng YZ – Bending momen , YZ Plane:

Phân tích kết quả vừa tìm được ta có:

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 13 -


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

C, Momen uốn trong mặt phẳngvYZ – Bending momen Stress, YZ
Planne

Phân tích kết quả vứa đạt được

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 14 -


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC PMCN 2

SVTH : Nguyen Van Bac
Lớp
:Đ6LT-CNCK5

GVHD: Ts LÊ THƯỢNG HIỀN
- 15 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×