Tải bản đầy đủ

Xây dựng Văn hoá EVNCPC

Company

LOGO

TIỂU BANG MISSOURI ĐẤU TRANH CHO
NHÀ MÁY CỦA FORD


Thành viên của nhóm 5
www.themegallery.com
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
BÙI THỊ THANH HIỀN
DƯƠNG LÊ DIỄM HUYỀN

NGUYỄN HOÀNG MAI
NGUYỄN THỊ HÀ KHƯƠNG

MẠC THỊ HỢP
PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG


Company Logo


TIỂU BANG MISSOURI ĐẤU TRANH CHO
NHÀ MÁY CỦA FORD

www.themegallery.com

Thất nghiệp là một sự chán chường đối với bất kỳ
vùng miền nào. Nhưng khi thất nghiệp là kết quả
của việc đóng cửa một nhà máy lắp ráp đã hoạt
động được 54 năm của Ford thì thật sự lại là việc
nhạy cảm hơn nhiều. Thành phố St. louis, tiểu
bang Missouri, đã chuẩn bị cho cuộc chiến một
mất một còn để cứu vãn nhà máy lắp ráp
Hazelwood và 2600 công việc mà nhà máy này
tạo ra.
.

Company Logo


TIỂU BANG MISSOURI ĐẤU TRANH CHO
NHÀ MÁY CỦA FORD

www.themegallery.com

Chính quyền đã nhận một khoản tài trợ 500,000 USD
từ Ban phát triển kinh tế của Bộ Thương mại để giúp
đỡ Phát triển một kế hoạch nhằm thuyết phục công
ty Ford dừng lại quyết định đóng cửa của nó

Company Logo


TIỂU BANG MISSOURI ĐẤU TRANH CHO
NHÀ MÁY CỦA FORD (TT)

www.themegallery.com


Với ý tưởng là xây dựng nên một báo cáo vào
khoảng cuối năm để thuyết phục nhà sản xuất ô
tô khổng lồ ấy rằng nhà máy lắp ráp Hazelwood
thực sự có thể tồn tại được. Nếu không, sức ép
nhiệm vụ mới là buộc phải tìm ra những giá trị
thay thế hữu ích cho nhà máy mới và đào tạo lại
công nhân của nó.

Company Logo


TIỂU BANG MISSOURI ĐẤU TRANH CHO
NHÀ MÁY CỦA FORD (TT)

www.themegallery.com

Thật không may, Ford đã tỏ ý rằng nó không nhìn
thấy nhiều cơ hội việc để có thể cứu lấy nhà máy
này. Hazelwood chỉ một trong số năm nhà máy
đang đối mặt với việc đóng cửa cùng với 35,000
việc làm đang rời bỏ nước Mỹ. Sự mất mát này là
một phần của việc tổ chức lại công ty được thiết
kế để trả lại cho Ford khả năng tạo lợi nhuận.
Công ty bị mất 800 triệu USD (2002) trong quí đầu
tiên. Đây là quý thứ 4 bị thua lỗ liên tục.

Company Logo


Câu hỏi 1
www.themegallery.com

Từ báo cáo trên sử dụng một tam đoạn luận để phát
triển một lý thuyết qui nạp đơn giản bàn luận về việc
tại sao nhà máy của Ford cần phải được đóng cửa:

Giải thích vai trò của cấu trúc trong LT của bạn.

Giải thích vai trò của ngữ nghĩa trong LT của bạn.
Giải thích vai trò của thực dụng trong LT của bạn.

Company Logo


Câu hỏi 2
www.themegallery.com

Từ báo cáo trên sử dụng một tam đoạn luận để phát
triển một lý thuyết qui nạp đơn giản bàn luận về việc
tại sao chính phủ nên cung cấp viện trợ cho Ford.
Giải thích vai trò của cấu trúc trong LT của bạn.

Giải thích vai trò của ngữ nghĩa trong LT của bạn.
Giải thích vai trò của thực dụng trong LT của bạn.

Company Logo


Trả lời Câu hỏi 1
www.themegallery.com

VT
Cấu trúc
TĐ1: Công ty nào thua lỗ
kéo dài đều cần đóng cửa.
TĐ2:Nhà máy Hazewood
thua lỗ liên tục trong 4 quý.
KL: Nhà máy Hazewood cần
phải đóng cửa.
Giải thích: theo quan hệ cấu
trúc (logic), công ty thua lỗ
kéo dài phải đóng cửa mà
nhà máy Hazewood lại rơi
vào tình trạng thua lỗ liên
tục nên nó cần đóng cửa.

VT
Thực dụng

VT
Chữ nghĩa
TĐ1: Công ty nào thua lỗ

TĐ1: Công ty nào thua lỗ

kéo dài đều cần đóng cửa.

kéo dài đều cần đóng cửa.

TĐ2: Nhà máy Hazewood

TĐ 2: Nhà máy Hazewood

thua lỗ liên tục trong 4 quý.

thua lỗ liên tục trong 4 quý.

KL: Chính quyền muốn nhà

KL:

máy

đóng cửa làm cho 2.600

Hazewood

tiếp

tục

hoạt động để hạn chế thất
nghiệp.
Giải thích: theo quan hệ
ngữ nghĩa thì chính quyền
lại cho rằng nó nên được
tiếp tục hoạt động.
KL này là đúng trong TG
thực, nhưng xét về mặt
logic thì không có cơ sở

Nhà

máy

Hazewood

người bị mất việc.

-->Kết luận này mang
nghĩa thực tế tác động đến
con người nên nó thể hiện
quan hệ thực dụng.

Company Logo


Trả lời Câu hỏi 2
www.themegallery.com

VT
Cấu trúc
TĐ1: Thất nghiệp luôn là
vấn đề quan tâm hàng đầu
của CP
TĐ2: Đóng cửa nhà máy
Hazelwood

sẽ

làm

2.600

công nhân bị thất nghiệp.
KL: Chính phủ phải viện trợ
cho Ford để tránh tình trạng
thất nghiệp.
Giải thích: CP không muốn
xảy

ra

tình

trạng

thất

nghiệp, mà đóng cửa sẽ làm
2.600

công

nhân

VT
Thực dụng

VT
Chữ nghĩa

thất

nghiệp; theo logic thì CP
phải viện trợ để Ford khỏi

TĐ1: Công ty Ford phải đóng
cửa nhà máy vì bị thua lỗ 4
TĐ 2: Nếu không đóng cửa
nhà máy, công ty Ford khó
trì

hoạt

khi Ford đóng cửa nhà máy.
TĐ 2: Missouri sẽ phải giải

quý liên tiếp.

duy

TĐ 1: 2.600 CN sẽ mất việc

động

kinh

doanh hiện tại
KL: Chính phủ Mỹ viện trợ để
Ford giảm bớt khó khăn tài
chính và không đóng cửa
nhà máy
Giải thích: Chính phủ cần
viện trợ để Ford không đóng
cửa nhà máy và công nhân
không bị thất nghiệp mặc dù
kết luận từ 2 tiên đề không
logic.

quyết việc làm cho 2.600 CN
khi Ford đóng cửa nhà máy.
KL: Chính phủ Mỹ viện trợ
$500.000 cho Ford
Quan hệ thực dụng là MQH
gắn liền với sự tác động của
từ ngữ hoặc ký hiệu đến con
người. Chính phủ tài trợ cho
Ford để nhà máy tiếp tục
hoạt động và có việc làm
cho 2.600 công nhân.

Company Logo


Company

LOGO

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×