Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa

MÔN SINH HỌC LỚP 11

GIÁO ÁN

BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Trình bày khái niệm phát triển
- Các nhân tố chi phối sự ra hoa: tuổi của cây, nhiệt độ thấp và quang chu kỳ,
hoocmôn ra hoa.
- Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và ứng dụng kiến thức sinh
trưởng và phát triển trong thực tiễn.
2. Kĩ năng
- Quan sát, phân tích và tổng hợp kiến thức.
- Vận dụng kiến thức đã được học và thực tiễn sản xuất
3. Thái độ
- Tích cực, chủ động trong việc tìm ra kiến thức mới.
- Nghiêm túc trong học tập, tham gia phát biểu xây dựng bài.
II. Phương tiện dạy học
- Tranh phóng to hình 36 sách giáo khoa sinh học 11 trang 143
III. Kiễm tra bài cũ

Câu 1: Hoocmôn thực vật là gì? Phân loại hoocmôn thực vật?
Nêu ví dụ cụ thể
Câu 2: Nêu tên các hoocmôn kích thích ở thực vật?
Tác dụng của từng lọai hoocmôn đó
Câu 3: Nêu tên các hoocmon ức chế ở thực vật?
Tác dụng của các hoocmon đó
IV. Nội dung bài mới
1. Dẫn nhập
Ở các bài trước các em đã được tìm hiểu về sự sinh trưởng ở thực vật. Vậy còn phát
triển là gì? Nhân tố nào chi phối sự ra hoa ở thực vật có hoa? Sinh trưởng và phát triển có
mối quan hệ gì với nhau không?
Để trả lời những câu hỏi đó hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài mới:
2. Nội dung
Hoạt động của giáo viên - học sinh
- Giáo viên (GV): Nêu ví dụ: Quá trình ra
hoa của cây đậu xảy ra quá trình sinh
trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo
nên bộ phận mới của cây là hoa. Đó là quá
trình phát triển ở cây đậu. Em hãy rút ra khái
niệm phát triển?
- Học Sinh( HS): Trả lời
- GV: Nhận xét và hoàn thiện kiến thức

Phương
pháp

Nội dung bài học
I. Phát triển là gì?

Phát triển ở cơ thể thực vật là toàn bộ những


MÔN SINH HỌC LỚP 11
biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm 3
quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân
hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan
của cơ thể.
II. Những nhân tố chi phối sự ra hoa
- GV: Có 3 nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực
vật có hoa: tuổi cây, nhiệt độ thấp và quang


chu kì, hoocmon ra hoa.
- GV: Quan sát hình 36 sách giáo khoa sinh
học 11 trang 143, em hãy cho biết khi nào
cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác
định tuổi của thực vật một năm?
- HS: Trả lời
- GV: Nhận xét và hoàn thiện. Khi cây cà
chua mọc lá thứ 14 thì cây ra hoa. Đối với
thực vật một năm,tuổi cây được xác định
bằng số lá

- GV: Dựa vào kiến thức trong sách giáo
khoa em hãy hoàn thành phiếu học tập sau
Phiếu học tập số 1
Tác dụng
Phân loại
hoặc đại
diện
Nhiệt độ
thấp
Quang
chu kì
Phitôcrom
- HS: Trả lời
- GV: Nhận xét, hoàn thiện

1.Tuổi của cây
Trực quan
– tìm tòi

Sách giáo
khoa –
tìm tòi

Ở thực vật đến một độ tuổi xác định tuỳ thuộc
điều kiện di truyền của giống cây và loài cây thì
cây ra hoa mà không phụ thuộc vào điều kiện
ngoại cảnh.
Ví dụ: Cây hoa hướng dương
2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
Phiếu trả lời phiếu học tâp số 1
Tác dụng
Phân loại
hoặc đại diện
Nhiệt độ
- Cây chỉ ra
- Cây củ cải
thấp
hoa, kết hạt
đường, cây
sau khi trải
rau cần tây,
qua mùa
bắp cải, xu
đông giá lạnh hào, lúa mì…
tự nhiên hoặc
được xử lý
bởi nhiệt độ
dương thấp
Quang
- Là tỷ lệ
- Cây ngày
chu kì
chiếu sáng
dài: yêu cầu
ngày đêm
hơn 14h
thích hợp
chiếu sáng
nhất cho sự
trong ngày.
sinh trưởng
Ví dụ: đại
bình thường
mạch, lúa
của cây.
mì…
- Cây ngày
ngắn: yêu cầu
dưới 14h
chiếu sáng
trong ngày


MÔN SINH HỌC LỚP 11
Ví dụ: cây cà
phê, lúa, cúc,
mía…
- Cây trung
tính: không
phụ thuộc
vào nhiệt độ
xuân hoá và
quang chu kì
ví dụ: dưa
chuột, đậu
cove, cà
chua, hoa
hướng
dương…
Phitôcrom -là sắc tố cảm
nhận quang
chu kì và
cũng là sác tố
cảm nhận
kích thích của
ánh sáng
- Là một loài
prôtêin hấp
thụ ánh sáng
làm cho hạt
nảy mầm,
hoa nở, khí
khổng mở

- GV: Nêu tác dụng của hoocmon ra hoa?
- HS: Trả lời

Sách giáo
khoa –
tìm tòi

- Dạng hấp
thụ ánh sáng
đỏ( bước
sóng 660 nm)
kí hiệu Pd
kích thích
phát trển cây
dài ngày, kìm
hảm sự ra hoa
của cây ngắn
ngày
- Dạng hấp
thụ ánh sáng
đỏ xa( bước
sóng 730 nm)
kí hiêu Pdx
kích thích sự
ra hoa của
cây ngắn
ngày, kìm
hảm sự ra hoa
của cây ngày
dài

3. Hoocmon ra hoa
Là florigen gồm Giberelin và antesin( chất giả
thiết). Trong đó Giberelin xúc tiến sự phát triển
của thân hoa, antesin xúc tiến hình thành hoa.
Hoocmon này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh
trưởng của thân làm cho cây ra hoa


MÔN SINH HỌC LỚP 11

-

III. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
- Sinh trưởng và phát triển là những quá trình
liên quan với nhau, đó là hai mặt của chu trình
sống của cây.
- Sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát
triển là cơ sở của sinh trưởng

- GV: Cây cà chua từ cây 9 lá muốn phát
triển được phải tiếp tục lớn lên đến lúc có 14
lá sau đó mới ra hoa kết trái được
IV. Ứng dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển
- GV: Nêu các kiến thức ứng dụng về sinh
trưởng và phát triển mà em biết
- HS: Trả lời

- GV: Cũng cố lại bài học

1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
-Dùng hoocmon thúc đẩy hạt,củ ở trạng thái ngủ
sớm nảy mầm
Ví dụ: dùng hoocmon giberelin thúc đẩy củ
khoai tây nảy mầm
- Điều tiết sinh trưởng của gỗ trong rừng
2. Ứng dụng kiến thức phát triển
- Chon giống cây trồng theo vùng địa lý, theo
mùa
- Trồng cây xen canh( xen cây ưa bóng với cây
ưa sáng…)chuyển, gối vụ câyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×