Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 38: Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở ĐV

Giáo án môn Sinh 11
Tiết: 39

I.

Tiết 39

BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI
SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. kiến thức
- Liệt kê và giải thích cơ chế tác động của hoocmôn sinh trưởng (tuyến yên) và tiroxin
( tuyến giáp) đối với sự sinh trưởng
- Liệt kê được các hoocmon và vai trò của chúng trong sự điều hòa biến thái ở sâu bọ,
ếch nhái, điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh , điều hòa chu kì sinh
sản
2. Kỹ năng
- Vẽ được sơ đồ các hiện tượng trong chu kì kinh nguyệt
3. Thái độ
- Nâng cao ý thức và hiểu biết về các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phương pháp
+ Nêu các câu hỏi gợi ý có tính thực tiễn để học sinh suy nghĩ và trả lời
+ Phân tích hiện tượng →kết luận
- Đồ dùng dạy học
Sử dụng sơ đồ H38. SGK
+ sử dụng các hình vẽ về phân hóa giới tính đực, cái của một số động vật như gà,
công, hưu, để minh họa
+ Các hình vẽ người khổng lồ, người lùn
Hoạt động của giáo viên và học sinh
- Mở bài:
+Ôn lại bài 37
+ Phát vấn: “Tại sao nòng nọc có thể
biến thành ếch?” ( do hoạt động của
tuyến giáp hoocmon tuyến giáp tiroxin)
+ Vào bài: Sự sinh trưởng và phát triển
của động vật chịu tác động điều hòa của
nhiều yếu tố, trong dó yếu tố quan trọng
là hoocmon
- Giáo viên phát kiến:
+ Ở trẻ em, thừa GH sẽ dẫn đến bệnh
gì?( gây ra bệnh lùn: 0.7→ 1m ở tuổi
trưởng thành)
+ Người lớn tăng tiết GH gây ra bệnh?
(bệnh to đầu xương chi)
+ Người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần
tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?
( cần tiêm ở tuổi thiếu nhi vì ở giai đoạn

Nội dung
I. Điều hòa sinh trưởng
Hoocmon quan trọng nhất trong sự điều hòa
sinh trưởng ở người là hoocmon sinh trưởng
(GH) và tiroxin
1. hoocmon sinh trưởng (GH)
- Nguồn gốc: Được sinh ra từ thùy trước
tuyến yên
- Vai trò:
+ Tăng cường quá trình tổng hợp protein
trong tế bào, mô, cơ quan


→ Tăng cường quá trình sinh trưởng của tế
bào
+ Hiệu quả sinh trưởng tùy thuộc vào loại mô
và giai đoạn phát triển của chúng
+ Có tác dụng với xương trẻ em, nhưng
không tác dụng với xương người lớn
2. Hoocmon Tiroxin


Giáo án môn Sinh 11
còn trẻ, sinh trưởng diễn ra mạnh nên
GH mới phát huy tác dụng)
+ Trẻ em thiếu tiroxin sẽ gây ra bệnh gì?
( bệnh đần độn do xương và mô thần
kinh sinh trưởng không bình thường)
+ Phân biệt bướu tuyến giáp do thiếu iot
trong chế độ ăn uống? ( Cường giáp:
bướu tuyến giáp kèm mắt lồi
- Do thiếu iot: Bướu tuyến giáp không
kèm mắt lồi

Tiết 39
- Nguồn gốc sinh ra từ tuyến giáp
- Tác dụng:
+ Làm tăng tác dụng chuyển hóa cơ bản→
tăng trưởng sinh trưởng
+ Sinh sản tiroxin bị rối loạn→ gây ra bệnh
nhược giáp ( nhịp tim chậm, huyến áp cao,
phù viêm)
Hoặc gây ra bệnh cường giáp( nhịp tim
nhanh, huyết áp thấp, sút cân, mắt lồi, bướu
tuyến giáp)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×