Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 38: Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở ĐV

Sinh học 11

Giáo án tiết 38

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ

PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1. Kiến thức:
Về vai trò của các hoocmon đến sự ST và PT của ĐV:
+ Trình bày được ảnh hưởng của hoocmon đối với sự ST và PT ở ĐVCXS và ĐVKXS.
+ Nêu được cơ chế điều hòa sinh trưởng và phát triển
+ Nêu được nguyên nhân gây ra 1 số bệnh do rối loạn nội tiết phổ biến.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hợp tác, thảo luận nhóm, quan sát.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng ở thực tế.
II. Kiến thức trọng tâm: ảnh hưởng của nhân tố bên trong.
III. Phương pháp: Thảo luận nhóm - vấn đáp - giảng giải
IV. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Tranh phóng to hình 38.1, 38.2 và 38.3 và phiếu học tập
HS: Xem trước bài 38

V. Tiên trình lên lớp :
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu1. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật? Nêu ví dụ?
Câu2. Hoóc môn thực vật là gì? Đặc điểm chung của chúng?
Câu3. So sánh sự sinh trưởng và phát triển biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn
HS: Trả lời + bổ sung
GV: Nhận xét + đánh giá
3. Giảng bài mới
+ Hoạt động 1:
Vào bài: Trong chăn nuôi, vì sao gà công nghiệp lớn với tốc độ nhanh hơn và có kích thước khi
trưởng thành lớn hơn nhiều so với gà ri ở Việt Nam? Vậy thì nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng và phát triển đó? Nhân tố bên trong hay bên ngoài quyết định?
*Nội dung: I. Vai trò của các hoocmon đến sự ST và PT của ĐV (nhân tố bên trong):
Hoạt động của GV
-GV: thông báo nội dung bài học cho HS.
*GV: Các loại HM ảnh hưởng lên sự ST
và PT của ĐV có xương sống : GV hướng
dẫn HS quan sát tranh hình 38.1 và 38.2
kết hợp nội dung sách giáo khoa điền vào
PHT số 1
Tên
Nơi sản Tác dụng sinh
hoocmon
xuất

Hoocmon
ST (GH)
Tirôxin
Ơstrôgen.

Hoạt động
Tiểu kết
của HS
-HS: nghe và ghi Qúa trình ST và PT của ĐV
chép vào vở.
được điều hòa bởi các
hoocmon ST và PT.
1.ĐVCXS được điều hòa bởi
các hoocmon: hoocmon ST,


tirôxin, testostêrôn, ơstrôgen.


Sinh học 11

Giáo án tiết 38

Testostêrôn
-GV: Nhận xét , kết luận .
-GV : Hãy giải thích 1 số hiện tượng ở
ngoài thực tế
HM Tirôrin
+ Lưỡng cư -----------> Nòng nọc thành
Ếch
HM Tirôrin
+Người thiếu -------------> Trí tuệ chậm PT.
 GV: chỉnh sửa (đưa bảng phụ).
*GV: Các loai HM ảnh hưởng lên sự ST
và PT của ĐV không xương sống:
-GV hướng dấn học sinh nghiên cứu sgk
hình 38.3 và nội dung để điền vào PHT số 2
Tên
Nơi sản Tác
hoocmon xuất
dụng si
Ecđixơn
h lí

(Nội dung trong bảng phụ)
-HS : Quan sát
hình 38.1 và 38.2
+Đọc sgk→ Hoàn
thành phiếu học
tập số 1.
HS: Đại diện
nhóm đọc kết quả 2.ĐVKXS (côn trùng) được
HS: Bổ sung
điều hòa bởi các hoocmon
ecđixơn và Juvenin:

(Nội dung trong bảng phụ)

HS: Nghiên cứu
Juvenin
điên thông tin vào 3.Một số bệnh ở người:
-GV: HS đọc kết quả bổ sung và kết luận
phiếu học tập số 2 -Bệnh khổng lồ do thừa GH.
Gv:nhấn mạnh
HS: Đại diên
-Bệnh lùn do thiếu GH.
+Sâu bướm lột xác nhiều lần
nhóm trình bày.
-Bệnh đần độn do tirôxin
+Sâu , nhộng, bướm: 1 lần
HS:
Bổ
sung
thiếu ở tre em….
+Ở động vật có xương sống hoạt động của
hoocmôn não giống hoocmôn sinh trưởng ở
động vât không xương sống
 GV: chỉnh sửa (đưa bảng phụ).
4 . Cũng cố:
-GV :Gọi học sinh kể lại một số hoocmôn ở động vật có xương sống và không có xương sống.
Nêu được tác dụng của từng loại hoocmôn .Cho ví dụ
-Câu hỏi trắc nghiêm :
Câu 1.Những hoocmôn kích thích phân chia tế bào ,tăng kích thước tế bào , kích thích phát
triển xương đó là :
a .Hoocmôn Testostêrôn
b.Hoocmôn Juvennin và Ecdisơn
c. Hoocmôn sinh trướng
d.Hoocmô Estrôgen và Testôstêrôn
Câu 2.Hoocmôn của tuyến nào thiếu làm cho trẻ em chậm lớn ,trí tuệ kém .
a. Tuyến giáp
b. Tuyến sinh dục
c. Tuyến yên
d. Tuyến tụy
5 .Bài tập về nhà
+ Làm bài tập 1, 2, 3 sgk ,học bài 38
+ xem trước bài 39 .

Bảng phụ: PHT số 1
Tên
hoocmon

Nơi sản
xuất

Tác dụng sinh lí


Sinh học 11

Giáo án tiết 38

Hoocmon
ST (GH)

Tuyến
yên

Tirôxin

Tuyến
giáp

Ơstrôgen.

Buồng
trứng

Testostêrôn

Tinh
hoàn

+Kích thích phân chia tế bào
+Tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin
+Kích thích phát triển xương
+Kích thích chuyển hóa ở tế bào
+Kích thích quá trình sinh trưởng bình thường củacơ thể .
Riêng lưỡng cư, Tirôxin có tác dụng gây biến thái nòng nọc thành ếch.
Kính thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì do:
+Tăng phát triển xương
+Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
Kính thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:
+Tăng phát triển xương
+Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
+Tăng tổng hợp prôtêin, phát triển cơ bắp.
Bảng phụ: PHT số 2

Tên hoôcmôn
Ecđixơn

Nơi sản xuất
Tuyến trước ngực

Juvenin
Thể allata

Tác dụng sinh lí
+Gây lột xác ở sâu bướm.
+Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
+Phối hợp với Ecđisơn gây lột xác ở sâu bướm.
+Ức chế quá trình chuyển hóa sâu biến thành nhộng và bướm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×