Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 38: Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở ĐV

Giáo án Sinh học

Lớp 11

Bài 38. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
- Kiến thức:
- Nêu được vai trò của nhân tố di truyền đối sinh trưởng và phát triển của
động vật.
- Kể tên được các hôc môn và nêu được vai trò của các hooc môn đó đối với
sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và động vật không
xương sống.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Bảo vệ môi trường sống của động vật.
- Tư duy: Tư duy logic, liên kết kiến thức.
II. CHUẨN BỊ.
- Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình vẽ : 38.1, 38.2, 38.3 SGK
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng, tirôxin,
testosteron, ơstrôgen. Tác dụng phối hợp của hoocmôn ecđixơn và juvenin.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra cũ.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
I. Nhân tố bên trong
* Hoạt động 1: Tìm hiểu các hooc 1. Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh
môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và trưởng và phát triển của động vật có
phát triển của động vật có xương sống xương sống
GV: Treo sơ đồ hình 38.1 SGK.
* Hooc môn sinh trưởng:
GV: + Nêu tên những hoocmôn ảnh - Do tuyến yên tiết ra.
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của - Kích thích phân chia tế bào và tăng
động vật có xương sống.
kích thước tế bào. Kích thích xương
+ Các hoocmôn đó do tuyến nội tiết nào
phát triển
tiết ra?
* Tiroxin:
GV: treo sơ đồ hình 38.2 SGK.
- Do tuyến giáp tiết ra.


Giáo án Sinh học

HS: hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi
mục , sau đó báo cáo kết quả.
+ HS và nhóm HS khác nhận xét và bổ
sung.
GV: Nhận xét, chính xác hoá và tổng
hợp.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu các hooc
môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và
phát triển của động vật không có
xương sống.
GV: treo sơ đồ hình 38.3 SGK, yêu cầu
hcọ sinh nêu các hoocmôn ảnh hưởng
đến sinh trưởng và phát triển của động


vật không có xương sống.
HS: lên bảng chỉ vào sơ đồ 38.3 và trả
lời câu hỏi mục . HS khác nhận xét và
bổ sung.

Lớp 11

- Kích thích quá trình sinh trưởng và
phát triển bình thường của cơ thể
* Ơstrogen, Testosteron:
- Do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra.
- Kích thích sinh trưởng và phát triển ở
giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển
xương, kích thích phân hóa tế bào để
hình thành các đặc tính sinh dục phụ
thứ cấp.
- Riêng Testosteron còn làm tăng mạnh
tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ
bắp.
2. Các hooc môn ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển của động vật
không xương sống.
- Hai hooc môn ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển của côn trùng là
ecdixon và juvenin.
+ Tác dụng sinh lí của ecdixon: gây lột
xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến
thành nhộng và bướm.
+ Tác dụng sinh lí của juvenin: phối
hợp với ecdixon gây lột xác ở sâu bướm
ức chế quá trình sâu biến đổi thành
nhộng và bướm.

GV: Nhận xét, tổng hợp và chính xác
hoá.
4. Củng cố:
- Học sinh đọc kết luận SGK trang154.
- Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch
được không? Tại sao?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc trước bài 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×