Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi ôn tập môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
1. Trình bày đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và ý nghĩa khoa học và
thực tiễn của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam?
2. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX) xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc như thế nào? Nêu những
mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cần phải
giải quyết?
3. Nêu tóm lược các phong trào yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX? Lý giải nguyên nhân thất bại của các phong trào đó?
4. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cứu nước và chuẩn bị cho
quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Nêu ý
nghĩa lịch sử của sự ra đời của Đảng?
5. Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng
thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị
(10/1930), từ đó rút ra nhận xét?
6. Trình bày chủ trương đấu tranh mới thể hiện tại Hội nghị BCHTU
Đảng lần thứ 2 (7/1936). Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân
chủ được nhận thức và giải quyết như thế nào?
7. Trình bày bối cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của Đường lối cách

mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945?
8. Trình bày chủ trương xây dựng lực lượng, nắm bắt thời cơ cách
mạng và chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng
Tháng Tám 1945 của Đảng?
9. Nêu ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của
Cách mạng Tháng Tám 1945?
10. Nêu bối cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng trong xây dựng và
bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946?
11. Phân tích nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Đường lối
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược?
12. Trình bày bối cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Cương
lĩnh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam được thông qua tại Đại
hội II (2/1951)?
13. Nêu kết quả, ý nghĩa , nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm của kháng chiến chống thực dân pháp?
14. Quá trình hình thành và những nội dung cơ bản của đường lối
cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954- 1965?


15. Trình bày đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ giai đoạn
1965-1975?
16. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
của kháng chiến chống Mỹ?
17. Đường lối công nghiệp hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mới? Qua
việc nghiên cứu có thể rút ra kinh nghiệm gì cho quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay?
18. Trình bày quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa,
hiện đại hóa?
19. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đường
lối của Đảng thời kỳ đổi mới?
20. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với
phát triển kinh tế tri thức?
21. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình
thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới?
22. Đặc trưng của cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp? Sự cần
thiết phải đổi mới cơ chế quản lý kinh tế? Hiện nay, ở nước ta cơ chế
tập trung bao cấp đã được xóa bỏ triệt để chưa? Vì sao?
23. Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời
kỳ đổi mới?
24. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?
25. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình
công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới?
26. Hệ thống chính trị là gì? Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
thời kỳ trước đổi mới?
27. Quá trình hình thành đường lối xây dựng hệ thống chính trị của
Đảng thời kỳ đổi mới?
28. Trình bày mục tiêu, quan điểm của Đảng xây dựng hệ thống
chính trị thời kỳ đổi mới?
29. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình
thực hiện đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?
30. Trình bày đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa ở nước
ta thời kỳ trước đổi mới?
31.Trình bày đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng
thời kỳ đổi mới?
32. Đường lối của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước
đổi mới? kết quả, hạn chế và nguyên nhân hạn chế?
33. Đường lối của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi
mới? Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân hạn chế?


34 .Đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới? Kết quả,
hạn chế và nguyên nhân hạn chế?
35. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng
từ 1986 đến nay?
36. Quá trình nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong hơn 20 năm đổi mới?
37. Chứng minh: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là
đường lối đúng đắn đối với dân tộc Việt Nam?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×