Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển ở động vật (tt)

Giáo án

Sinh học 11

Tiết 42 - Bài 39. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT ( tiếp theo )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Kiến thức:
+ Kể tên được một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát
triển của động vật.
+ Phân tích được tác động của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát
triển của động vật.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Tích cực học tập, bảo vệ môi trường sống của động vật.
- Tư duy: Tư duy logic, liên kết kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình vẽ SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Ảnh hưởng của nhiệt độ, thức ăn, ánh sáng đến
sinh trưởng và phát triển của động vật.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2 .Kiểm tra bài cũ: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của
động vật có xương sống như thế nào? Trình bày tác dụng của ecđixơn và
Juvenin.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng
II-ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN
của các nhân tố bên ngoài
TỐ BÊN NGOÀI
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả 1. Nhân tố thức ăn.
lời câu hỏi: Tại sao thức ăn có thể ảnh - Thức ăn là nhân tố quan trọng gây ảnh
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát
động vật?
triển của động vật qua các giai đoạn.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời - Ví dụ: SGK
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
2. Nhiệt độ.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả - Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát
lời câu hỏi: Tại sao nhiệt độ xuống thấp triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi


Giáo án

Sinh học 11

lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và
phát triển của động vật?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

trường thích hợp.
- Nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều
làm chậm quá trình sinh trưởng và phát
triển ở động vật.
3. Ánh sáng.
- Trời rét làm cho động vật mất nhiều


GV: Ánh sáng có vai trò như thế nào nhiêt nên động vật phơi nắng để thu
trong sự phát triển của động vật?
nhiệt và giảm mất nhiệt.
- Tia tử ngoại tác dụng lên da biến tiền
HS: Nghiên cứu thông tin SGK và trả vitamin D thành vitamin D có vai trò
lời.
quan trọng trong quá trình chuyển hóa
GV: Nhận xét, bổ sung.
canxi.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện
pháp điều khiển sự sinh trưởng và
phát triển ở động vật và người
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả
lời câu hỏi
+ Nêu các biện pháp cải tạo giống
vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi
trường), cải tạo môi trường, cải thiện
chất lượng dân số.
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU
KHIỂN SỰ ST VÀ PT Ở ĐỘNG
VẬT VÀ NGƯỜI:
1. Cải tạo giống:
- Nhằm tạo ra những giống vật nuôi cho
năng suất cao nhất, trong thời gian ngắn
nhất.
- Tạo ra các giống vn có năng suất cao,
thích nghi tốt đk môi trường.
2. Cải thiện môi trường
- Mục đích: làm thay đổi tốc độ sinh
trưởng và phát triển của vật nuôi.
- Biện pháp: thức ăn, chuống trại,
phòng bệnh.
3. Cải thiện chất lượng dân số
- Cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện
tập thể thao, tư vấn di truyền, chống
lạm dụng các chất kích thích..

4. Củng cố:
- Nêu một số nhân tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát
triển của động vật và con người


Giáo án

Sinh học 11

- Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để đảm bảo kế hoạch hoá gia
đình
5. Dặn dò:
- Học nài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc trước bài 40, chuẩn bị thực hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×