Tải bản đầy đủ

BÁO CÁOTHỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

i

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................... vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................. ix
PHẦN 1: TỔNG QUAN ........................................................................ 10
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................. 10
1.1.


Tổng quan về đơn vị hướng dẫn thực tập ................................................ 10

1.1.1.

Tên giao dịch và điạ chỉ liên hệ .............................................................. 10

1.1.2.

Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 10

1.1.3. Lĩnh vực hoạt động.................................................................................. 11
1.1.3.1. Lĩnh vực môi trường .......................................................................... 11
1.1.3.2.

Lĩnh vực đo đạc, phân tích thí nghiệm môi trường ......................... 14

1.1.3.3.

Lĩnh vực dịch vụ kinh doanh............................................................. 14

1.2.

Tổng quan về đơn vị được phân công thực hiện nghiên cứu đề tài ....... 14

1.2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi
nhánh Đồng Nai .................................................................................................. 14
1.2.2.

Vị trí địa lý của Dự án ......................................................................... 15

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU......................................................................................................... 17
2.1.

Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 17

2.2.

Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 172.3.

Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 17

2.3.1.

Các Phương pháp ĐTM....................................................................... 17

2.3.2.

Các phương pháp khác ........................................................................ 18

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .................................................. 19
3.1.

Tổng quan về đề tài lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ............ 19

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

ii

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

3.2. Tình hình nghiên cứu lập đánh giá tác động môi trường cho dự án sản
xuất và gia công cửa gỗ và kính hoa – quy mô 16000 tấn sản phẩm/năm của công
ty Semco Phú Yên – CN Đồng Nai........................................................................ 20
3.3.

Quy trình nghiên cứu ................................................................................. 21

3.4.

Thuyết minh quy trình ............................................................................... 23

PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 27
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .......................................... 27
1.1.
1.2.

Tên Dự án .................................................................................................... 27
Chủ Dự án ................................................................................................... 27

1.3.

Vị trí địa lý của Dự án ............................................................................... 27

1.4.

Nội dung chủ yếu của Dự án ..................................................................... 29

1.4.1.

Mục tiêu của Dự án.............................................................................. 29

1.4.2.

Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án .............................. 29

1.4.3.
mục
1.4.4.

Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng
31
Công nghệ sản xuất, vận hành ........................................................... 37

1.4.5.

Danh mục máy móc, thiết bị ............................................................... 42

1.4.6.

Nguyên, nhiên, vật liệu và các chủng loại sản phẩm của dự án ..... 44

1.4.7.

Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................... 47

1.4.8.

Chi phí đầu tư ...................................................................................... 48

1.4.9.

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án .................................................. 48

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ
- XÃ HỘI ................................................................................................ 51
2.1.

Điều kiện môi trường tự nhiên ................................................................. 51

2.1.1.

Điều kiện về địa lý, địa chất ................................................................ 51

2.1.2.

Điều kiện khí tượng ............................................................................. 52

2.1.3.

Điều kiện thủy văn ............................................................................... 56

2.1.4.
khí

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không
57

2.1.5.

Hiện trạng tài nguyên sinh vật ........................................................... 60

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

iii

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

2.2.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú .... 60

2.2.1.
2.2.2.

Ngành nghề thu hút đầu tư ................................................................. 60
Hiện trạng cơ sở hạ tầng ..................................................................... 61

2.2.3.

Hiện trạng cấp nước ............................................................................ 61

2.2.4.

Hiện trạng cấp điện ............................................................................. 61

2.2.5.

Thông tin liên lạc ................................................................................. 61

2.2.6.

Hiện trạng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải ........................ 61

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ....... 63
3.1. Đánh giá, dự báo tác động......................................................................... 63
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng của Dự án................. 63
3.1.2.

Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án ............... 75

3.1.3.

Tác động do các rủi ro, sự cố............................................................ 101

3.2.

Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.................... 105

CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG
NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG................................ 107
4.1.

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. 107

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án
trong giai đoạn thi công xây dựng .................................................................. 107
4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu trong giai đoạn vận hành ..... 114
4.2.

Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án . 135

4.3. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi
trường .................................................................................................................... 148

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG................................................................................................ 150
5.1.

Chương trình quản lý môi trường ......................................................... 150

5.2.

Chương trình giám sát môi trường ........................................................ 156

CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ......................... 158
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ......................................... 159

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

iv

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

1.

Kết luận ........................................................................................................ 159

2.
3.

Kiến nghị ...................................................................................................... 159
Cam kết ......................................................................................................... 160

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 162
PHẦN 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ĐƠN VỊ THỰC TẬP .............. 164

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

v

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT
BOD
BTNMT
BYT
COD
CP
CS-PCTP
DO
ĐTM
ĐVT
HTXLNT
NĐ-CP
NXB
PCCC
QCVN

SS
STT
TCVSLĐ
TCXDVN
TNHH
TT
UBND
VN
WHO
XLNT

: Nhu cầu oxy sinh hóa
: Bộ Tài nguyên và Môi trường
: Bộ Y tế
: Nhu cầu oxy hóa học
: Cổ phần
: Cảnh sát phòng chống tội phạm
: Oxy hòa tan
: Đánh giá tác động môi trường
: Đơn vị tính
: Hệ thống xử lý nước thải
: Nghị định - Chính phủ
: Nhà xuất bản
: Phòng cháy chữa cháy
: Quy chuẩn Việt Nam
: Quyết định
: Chất rắn lơ lửng
: Số thứ tự
: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
: Trách nhiệm hữu hạn
: Thông tư
: Ủy ban nhân dân
: Việt Nam
: Tổ chức Y tế Thế giới
: Xử lý nước thải

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

vi

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1. 1. Tọa độ vị trí khu vực nhà máy dự án .............................................................. 27
Bảng 1. 2. Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công xây dựng các công
trình chính và phụ trợ ...................................................................................................... 30
Bảng 1. 3. Quy mô sử dụng đất ....................................................................................... 30
Bảng 1. 4. Diện tích các hạng mục công trình phục vụ dự án .......................................... 30
Bảng 1. 5. Máy móc,thiết bị chính phục vụ Dự án .......................................................... 42
Bảng 1. 6. Nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ Dự án .................................................. 44
Bảng 1. 7. Nhu cầu nhiên liệu phục vụ dự án .................................................................. 45
Bảng 1. 8. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án .................................................... 46
Bảng 1. 9. Sản phẩm và công suất của dự án ................................................................... 47
Bảng 1. 10. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................................ 47
Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ....................................................... 52
Bảng 2. 2. Độ ẩm trung bình của các tháng trong năm .................................................... 53
Bảng 2. 3. Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ............................................ 54
Bảng 2. 4. Số giờ nắng trung bình của các tháng trong năm ........................................... 55
Bảng 2. 5. Kết quả phân tích vi khí hậu tại khu vực dự án .............................................. 58
Bảng 2. 6. Kết quả phân tích mẫu không khí tại khu vực dự án ...................................... 58
Bảng 2. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Thị Vải .................................... 59
Bảng 2. 8. Kết quản phân tích môi trường đất khu dự án ................................................ 60
Bảng 3. 1. Nguồn gây ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án

63

Bảng 3. 2. Mức tiêu thụ nhiên liệu các máy móc xây dựng

64

Bảng 3. 3. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động máy móc

64

Bảng 3. 4. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu

65

Bảng 3. 5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại

66

Bảng 3. 6. Mức ồn từ các thiết bị thi công và theo khoảng cách ảnh hưởng

67

Bảng 3. 7. Nguồn phát sinh và khối lượng rác thải nguy hại của dự án

72

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

vii

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

Bảng 3. 8. Tóm tắt mức độ tác động đến các đối tượng/ thành phần môi trường giai đoạn
chuẩn bị, xây dựng dự án
75
Bảng 3. 9. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên

75

Bảng 3. 10. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến kinh tế - xã hội

76

Bảng 3. 11. Xác xuất, khả năng gây ô nhiễm

77

Bảng 3. 12. Hệ số ô nhiễm bụi trong công nghệ sản xuất gỗ gia dụng

78

Bảng 3. 13. Tải lượng ô nhiễm bụi từ sản xuất

79

Bảng 3. 14. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tại xưởng sản xuất nhà máy gỗ

80

Bảng 3. 15. Thành phần lớn nhất các yếu tố hóa học trong nhiên liệu gỗ tạp

81

Bảng 3. 16. Khí thải phát sinh từ đốt nhiên liệu

81

Bảng 3. 17. Khí thải phát sinh từ đốt nhiên liệu chạy máy phát điện

85

Bảng 3. 18. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động máy phát điện

86

Bảng 3. 19. Ước tính số lượng xe tại khu vực dự án

87

Bảng 3. 20. Hệ số tải lượng và ô nhiễm của các khí phát thải

87

Bảng 3. 21. Bảng tổng hợp các tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

88

Bảng 3. 22. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh từ dự án

89

Bảng 3. 23. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

90

Bảng 3. 24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ nhà ăn

91

Bảng 3. 23. Các chất thải rắn không nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất

95

Bảng 3. 26. Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất

95

Bảng 3. 27. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá khi triển khai dự án
105
Bảng 4. 1. Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Công ty .............................. 130
Bảng 4. 2. Dự toán kinh phí cho các biện pháp bảo vệ môi trường ............................... 148
Bảng 5. 1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường ................................................. 151

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

viii

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí địa lý của Công ty ........................................................................ 28
Hình 1. 2. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải của KCN ............................................... 36
Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất tại Công ty ............................................................... 38
Hình 1. 4. Máy chà nhám thùng có trang bị hệ thống hút bụi .......................................... 40
Hình 1. 5. Bên trong buồng sơn tự động.......................................................................... 41
Hình 1. 6. Bên trong buồng sấy UV ................................................................................ 41
Hình 1. 7. Sơ đồ quản lý dự án ........................................................................................ 48
Hình 2. 1. Hiện trạng khu đất của dự án .......................................................................... 60

Hình 4. 1. Mô hình bàn thao tác chà nhám .................................................................... 116
Hình 4. 2. Minh hoạt filter lọc bụi túi vải ...................................................................... 116
Hình 4. 3. Quy trình xử lý khí thải lò hơi ...................................................................... 117
Hình 4. 4. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của cyclon..................................................... 119
Hình 4. 5. Sơ đồ và nguyên lý dự kiến HTXL hơi dung môi ......................................... 122
Hình 4. 6. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc ................................................. 127
Hình 4. 7. Quy trình xử lý nước thải 30 m3/ngày dự kiến .............................................. 128

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

ix

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

PHẦN 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1.

Tổng quan về đơn vị hướng dẫn thực tập
Môi trường Lâm viên là công ty chuyên sâu về Tư vấn - lập hồ sơ môi trường, thi công

các công trình bảo vệ môi trường. Cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao
năng lực cạch tranh thông qua việc xây dựng một môi trường hoàn thiện.
1.1.1. Tên giao dịch và điạ chỉ liên hệ
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM VIÊN
- Tên

công

ty

bằng

tiếng

anh:

LAM

VIEN

ENVIRONMENT

AND

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
- Tên Viết Tắt: LAVIEN
- Mã số thuế: 0314278990
- Địa chỉ: 490/12/4 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: 0932 114 583.
- Mail: moitruonglamvien@gmail.com
- Websile: moitruonglamvien.com
1.1.2. Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, giàu nhiệt quyết. Chúng tôi đang từng bước xây
dựng hình ảnh chuyên nghiệp và không ngừng gia tăng uy tín, thương hiệu Công ty.
Hiện tại cơ cấu cán bộ Công ty bao gồm:
-

Ban Giám Đốc:
 Ông: Đoàn Văn Tình – Chức vụ: Giám đốc Công ty
 Bằng cấp: Đại học chuyên ngành kỹ thuật khoa học môi trường
 Số năm kinh nghiệm: 06

-

Ban cố vấn:
 Ông Cù Huy Đức – Giảng viên trường ĐH Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí
Minh.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

10

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

 Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng – Thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Môi
Trường.
 Ông Võ Trọng Khang – Thạc sĩ quản lý môi trường.
Cùng các một số giáo sư, tiến sĩ, giảng viên trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường, Viện
Tài Nguyên và Môi trường cùng một số chuyên gia các lĩnh vực có liên quan.
Dưới đây là sơ dồ thể hiện cơ cấu tổ chức của công ty

GIÁM ĐỐC

P. Kinh
Doanh

P. hành
chính

Chăm sóc
khách
hàng

P. Kỹ Thuật
Xây dựng

P. Tư vấn

Thi công
xây dựng

ĐTM
Tư vấn
Môi
trường

Lắp đặt
thiết bị
Bảo trì,
bảo
dưỡng

Đào tạo
chuyển
giao công
nghệ

Vận hành
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Lâm Viên
1.1.3. Lĩnh vực hoạt động
1.1.3.1. Lĩnh vực môi trường
 Tư Vấn Thiết Kế

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

11

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

-

Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải.

-

Xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại.

-

Thiết kế M&E cho các công trình cao ốc.

-

Thiết kế hệ thống báo cháy & chữa cháy.

 Tư Vấn Môi Trường
-

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

-

Lập đề án bảo vệ môi trường.

-

Lập Bản cam kết bảo vệ môi trường

-

Công nghệ sản xuất sạch hơn (CP).

-

Chương trình giám sát môi trường định kỳ.

-

Tư vấn nguồn vốn đầu tư môi trường.

-

Giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải

-

Lập hồ sơ Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh
vực công nghiệp.

-

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động cho công nhân.

-

Kiểm định an toàn máy móc thiết bị…

 Thi Công Lắp Đặt Bảo Trì
-

Công trình, mạng lưới cấp thoát nước.

-

Hệ thống xử lý nước sạch và nước thải.

-

Xử lý khói bụi, khí thải, hơi dung môi...

-

Bãi chôn lấp chất thải rắn tiên tiến.

-

Thi công hệ thống báo cháy & chữa cháy.

-

Hệ thống nước hồ bơi, jacuzzi...

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

12

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

-

Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại.

 Xử Lý Nước Sạch
-

Xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, khử trùng, làm mềm nước, khử oxy, CO2, H2S,
Amonia, Nitrate, Phosphate...

-

Cung cấp nước cho các công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, khu
thương mại, bệnh viện, khách sạn, resort…

-

Nước tinh khiết cho ngành y tế, dược phẩm, công nghệ cao…

-

Ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát, sản xuất nước đá, nước tinh khiết.

 Xử Lý Nước Thải
-

Các công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, thương mại, bệnh viện,
resort, khách sạn…

-

Công nghiệp giấy và bột giấy, cao su.

-

Ngành chế biến thực phẩm, thủy hải sản, công nghiệp mía đường, cồn rượu.

-

Các nhà máy sản xuât các sản phâm từ gỗ

-

Công nghiệp hoá chất, dệt nhuộm, xi mạ, in ấn, bao bì...

-

Công nghiệp hoá dầu, luyện kim

 Xử Lý Khí Thải
-

Khói thải lò hơi, lò đốt dầu, than đá, lò nung, nấu chảy kim loại, lò sấy.

-

Bụi công nghiệp: gỗ, cao su, vải, xi măng, kim loại.

-

Hơi dung môi, axit, kiềm, hoá chất, thuốc trừ sâu…

-

Khử mùi, xử lý mùi hôi bằng các chế phẩm chuyên dụng

 Xử Lý Chất Thải Nguy Hại
- Công nghiệp hoá chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

13

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

- Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
- Chất thải có tính độc hại từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải...
- Phế phẩm, sản phẩm loại có tính độc hại từ các ngành công nghiệp
1.1.3.2. Lĩnh vực đo đạc, phân tích thí nghiệm môi trường
-

Phân tích mẫu nước, nước thải

-

Phân tích các chỉ tiêu trong không khí

-

Phân tích khí thải tại nguồn.

-

Phân tích mẫu đất, bùn.

1.1.3.3. Lĩnh vực dịch vụ kinh doanh
- Kinh doanh các loại hóa chất xử lý môi trường.
- Kinh doanh máy móc thiết bị xử lý môi trường các loại.
- Đại lý vé máy bay, vé tàu trong và ngoài nước.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Kinh doanh nhà ở
- Đại lý ký gửi hàng hóa
- Môi giới bất động sản
- Mua bán thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm
- Mua bán vật liêu xây dựng, thiết bị điện, linh kiện điện tử, thiết bị xử lý nước, thiết
bị máy móc phục vụ xây dựng
1.2.

Tổng quan về đơn vị được phân công thực hiện nghiên cứu đề tài

1.2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng Nai
 Cơ quan chủ dự án : Công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng
Nai.
 Địa chỉ: Đường số 2, lô IVB, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 Điện thoại: 0903557070
 Đại diện pháp lý: Ông MURRAY FRANK ROSS
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

14

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

 Chức vụ: Giám đốc
 (Sinh ngày 17/06/1954, quốc tịch Mỹ, hộ chiếu số 488192574 cấp ngày
18/09/2012 tại Mỹ, địa chỉ thường trú tại 7675.NE 14 th st,Medina,WA.98039,
Mỹ).
1.2.2. Vị trí địa lý của Dự án
Công ty được thực hiện tại Đường số 2, lô IVB, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II –
Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nằm cách Thành Phố Biên Hòa 17 km về phía
Tây Nam.
Ranh giới tiếp giáp của khu đất được xác định như sau:
- Phía Đông: giáp khu đất cây xanh của KCN
- Phía Tây: giáp Công ty TNHH Thực Phẩm Nhật Hồng
- Phía Nam: giáp đường số 2
- Phía Bắc: giáp đường 6C
Với vị trí triển khai Công ty phù hợp với quy hoạch chi tiết của KCN Nhơn Trạch II –
Nhơn Phú, cùng cam kết của Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng
Nai sẽ xử lý các nguồn chất thải phát sinh từ hoạt động của Công ty đạt các tiêu chuẩn và quy
chuẩn môi trường Việt Nam quy định thì tác động trong quá trình hoạt động đến môi trường và
các Công ty thuê đất xung quanh khu vực Công ty là không đáng kể.
 Hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất của Công ty: trong khu vực Công
ty và khu vực xung quanh không có bất kỳ công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch
sử; khu đô thị, khu dân cư.
 Khoảng cách gần nhất đến khu dân cư: Trong khu vực Công ty không có dân cư sinh
sống, khu vực dân cư tập trung gần nhất so với Công ty là khu dân cư xã Hiệp Phước
và xã Phước An, cách khu vực Công ty khoảng 2,5 km.
Vị trí thực hiện Công ty có khá nhiều mặt thuận lợi:
 Nằm gần trục chính giao thông: cách tỉnh lộ 319B khoảng 1 km;
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

15

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

 Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 44 km;
 Cách Cảng Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai) 23 km;
 Cách sân bay Quốc tế Long Thành 22 km;
 Cách Ga Biên Hòa 36 km;
Phía Đông Nam có sông Thị Vải dài 13 km là địa bàn thuận lợi phát triển giao thông
đường thủy.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

16

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1.

Mục tiêu nghiên cứu
 Nắm được quy trình cơ bản của việc tư vấn lập một báo cáo đánh giá tác động môi
trường;
 Vận dụng được kiến thức được học vào thực tế: Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân
tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
 Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá
trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường; Xây dựng chương trình giám sát môi
trường.

2.2.

Nội dung nghiên cứu
 Nội dung 1: Tiếp cận dự án, tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ
dự án (Đi theo cùng với các chuyên viên môi trường của công ty)
 Nội dung 2: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường,
KT – XH (Đi theo cùng với các chuyên viên môi trường của công ty)
 Nội dung 3: Đánh giá tác động môi trường dựa trên những kết quả phân tích được
của các yếu tố khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn
 Nội dung 4: Đề xuất được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi
trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường; Xây dựng chương trình
giám sát môi trường;
 Tham gia viết báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng với các chuyên viên môi
trường của công ty

2.3.

Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Các Phương pháp ĐTM
 Phương pháp thống kê: Sử dụng nhằm thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện tự
nhiên, khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án.
 Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993,
nhằm dự báo và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án.
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

17

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

 Phương pháp liệt kê: Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án
gây ra, bao gồm các tác động từ nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao động,
cháy nổ, vệ sinh môi trường, bệnh nghề nghiệp trong khu vực nhà xưởng... Đây là
một phương pháp tương đối nhanh và đơn giản, cho phép phân tích các tác động của
nhiều hoạt động khác nhau lên cùng một nhân tố.
 Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu
chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.
 Phương pháp ma trận: Phối hợp liệt kê các hoạt động phát triển với các nhân tố môi
trường
2.3.2. Các phương pháp khác
 Phương pháp điều tra, khảo sát: Trên cơ sở các tài liệu về dự án, tiến hành điều tra,
khảo sát địa điểm khu vực dự án nhằm xác định vị trí cũng như mối tương quan đến
các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án, đồng thời khảo
sát hiện trạng môi trường trong khu vực dự án.
 Phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí
nghiệm: Nhằm xác định các thông số để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường
không khí, môi trường nước và tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

18

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
3.1.

Tổng quan về đề tài lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, trong những năm qua hầu hết các dự án phát triển

kinh tế đã quan tâm và thực hiện các trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung và lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như Lập cam kết bảo vệ môi trường nói riêng. Các
ĐTM và Bản cam kết Bảo vệ Môi trường (CKBVMT) được tiến hành và vận dụngtheo các
văn bản hướng dẫn của Luật Bảo Vệ Môi trường 2005, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14
tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của ngày 29 tháng 5 năm
2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Do nhu cầu của xã hội ngày càng cao nên việc phát
triển đầu tư các dự án xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ phát triển mạnh mẽ
trong toàn quốc. Ngoài những dự án lớn phải lập báo cáo ĐTM theo quy định của Điều 18
Luật BVMT 2014 và Phụ lục 2 của Nghị định Chính phủ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng
02 năm 2015.
Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định danh mục 113 nhóm dự án phải lập ĐTM thuộc
19 lĩnh vực (Phụ lục II Nghị định này) như là: xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; giao
thông; năng lượng và phóng xạ; điện tử và viễn thông; thủy lợi; sử dụng đất rừng, đất nông
nghiệp; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dầu khí; xử lý chất thải; cơ khí, luyện kim;
chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; chế biến thực phẩm; chế biến nông sản; chăn nuôi và
chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; hóa
chất, dược phẩm, mỹ phẩm; sản xuất giấy và văn phòng phẩm; dệt nhuộm và may mặc và các
nhóm dự án khác. Chủ đầu tư dự án có thể lập hoặc thuê tổ chức bên ngoài có đủ điều kiện để
lập ĐTM được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định này.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải được lập lại trong các trường hợp
như: Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 36
tháng, thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường.
Lập ĐTM được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu
khả thi). Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ Dự án phải tham vấn

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

19

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức
chịu tác động trực tiếp của dự án.
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải dự báo được các tác động lên các điều
kiện tự nhiên, môi trường, và các yếu tố kinh tế - xã hội liên quan, phải có kết quả tham vấn
cộng đồng, các biện pháp khắc phục cũng như cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các
biện pháp đó.
3.2.

Tình hình nghiên cứu lập đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất và gia
công cửa gỗ và kính hoa – quy mô 16000 tấn sản phẩm/năm của công ty Semco
Phú Yên – CN Đồng Nai
Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng Nai đã được Phòng

Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động chi nhánh số 4400398336-002 đăng ký lần đầu ngày 12/01/2017; Ban quản lý các
KCN Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0662461187 chứng nhận lần đầu ngày
25/01/2017 để sản xuất và gia công cửa gỗ, kính hoa, khung cửa kim loại với quy mô 1.600
tấn sản phẩm/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ).
Hiện tại, Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng Nai chưa đi
vào hoạt động. Nắm bắt được sự lớn mạnh của thị trường tiêu thụ và nhu cầu sản phẩm ngày
càng tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng và mục tiêu lợi nhuận, Công ty TNHH
công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng Nai đã quyết định đầu tư nhà máy Sản xuất
và gia công cửa gỗ (có gắn kính hoa) với quy mô 1.600 tấn sản phẩm/năm tại đường số 2, lô
IVB, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2014 cùng mục đích đảm bảo chất
lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của Dự án, hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững. Đồng thời căn cứ điểm 59 – Phụ lục 2 – Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chủ dự án lập Đánh giá tác động môi
trường (ĐTM) cho dự án “Sản xuất và gia công cửa gỗ (có gắn kính hoa) với quy mô 1.600
tấn sản phẩm/năm” tại đường số 2, lô IVB, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trình nộp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xem
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

20

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

xét, thẩm định và phê duyệt. Công ty TNHH công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng
Nai tiến hành lập bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án “Sản xuất và
gia công cửa gỗ (có gắn kính hoa) với quy mô 1.600 tấn sản phẩm/năm” để đánh giá các tác
động môi trường từ hoạt động của dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu
cực trong suốt thời gian hoạt động sản xuất.
Nắm được đây là một dự án quan trọng, chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ, với quy
mô 16000 tấn sản phẩm/năm, nhóm thực tập nhận thấy rằng, vấn đề ô nhiễm do bột gỗ và hoá
chất sơn đã đang và là một nguồn thải cực kỉ nguy hiểm, nếu không có sự kiểm tra, đánh giá
và kiểm soát hợp lí thì đây sẽ là mối đe doạ cho môi trường. Với đề tài này, nhóm thực tập hi
vọng sẽ dự báo được tác động của những yếu tố mà dự án sẽ gây ra cho môi trường để có
những biện pháp đúng đắn và kịp thời
3.3.

Quy trình nghiên cứu
Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho “Dự án sản xuất và gia công

cửa gỗ và kính hoa - quy mô 1.600 tấn sản phẩm/năm” của công ty Semco Phú Yên – CN
Đồng Nai được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

21

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

Bước 1: Công ty môi trường

Kiểm tra dự án có cần
lập ĐTM hay không?

tiếp nhận yêu cầu từ chủ đầu


Các đối tượng tác
động chính của dự án

Bước 2: Thu thập thông tin,
hồ sơ tài liệu từ dự án.

Dựa trên các đối
tượng từ bước 2

Bước 3: Công ty môi trường
tới dự án lấy mẫu để phân tích

Dựa theo tài liệu
khách hàng cung cấp,
kết quả phân tích mẫu
và đánh giá của
chuyên viên.

Bước 4: Chuyên viên môi
trường viết báo cáo ĐTM

Để khách hàng góp ý,
chỉnh sửa

Bước 5: Kiểm tra báo cáo, gửi
cho khách hàng bản thảo

Hoàn thiện báo cáo, in
ấn, đưa khách hàng
ký, nộp cho cơ quan
thẩm định

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo,
nộp cho cơ quan thẩm định

Chờ cơ quan thẩm
định, lập hội đồng
thẩm định, bảo vệ
trước hội đồng, lấy ý
kiến chỉnh sửa

Bước 7: Bảo vệ trước hội
đồng thẩm định

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

22

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

Bước 8: Chỉnh sửa báo cáo

Bổ sung, chỉnh sửa
theo ý kiến hội đồng.

In ấn, hoàn thiện, trình
khách hàng ký, nộp cơ
quan thẩm định

Bước 9: Hoàn thiện báo cáo

Chờ cơ quan thẩm định
phê duyệt báo cáo

Bước 10: Nhận quyết định từ
cơ quan thẩm định

Bước 11: Bàn giao cho khách

Bàn giao khách hàng
bản báo cáo hoàn chỉnh

hàng
Hình 4.1: Sơ đồ quy trình tư vấn lập báo cáo ĐTM
3.4.

Thuyết minh quy trình

 Bước 1: Công ty tư vấn tiếp nhận yêu cầu từ phía công ty, thông qua các thông tin mà
công ty đưa ra, tổ tư vấn sẽ căn cứ vào các quy định, điều luật hiện hành quy định các
kiểu dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án nào nằm trong danh
mục 113 dự án này đều phải lập đánh giá tác động môi trường.
 Bước 2: Các chuyên gia của tổ tư vấn sẽ thu thập tài liệu liên qua đến dự án, căn cứ vào
các thông tin, tài liệu của công ty đưa lên để hành đưa ra những tác động chính mà dự
án gây ra. Những thông tin này bao gồm quy mô sử dụng đất của công ty, quy mô sản
xuất, trang thiết bị mát móc phục vụ cho quá trình xây dựng và vận hành sau khi dự án
được hoàn thành. Nhân công, tài nguyên, nhu cầu sử dụng điện nước, tiến độ sản
xuất…vv.vv
 Bước 3: Căn cứ vào các tác động chính đã lọc ra ở bước 2, các chuyên viên của tổ tư vấn
sẽ tới khu vực thực hiện dự án để tiến hành lấy mẫu tương ứng để phân tích, nhằm đưa

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

23

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

ra các số liệu sát thực nhất về các đối tượng tác động chính mà dự án gây ra. Từ đó đánh
giá mức độ tác động của những đối tượng đó tới môi trường, kinh tế và xã hội
 Bước 4: Chuyên viên môi trường sẽ tiến hành viết báo cáo theo tài liệu khách hàng cung
cấp, kết quả phân tích mẫu và đánh giá của chuyên viên. Đây là quá trình đòi hỏi tính
chính xác và khách quan nhất để đảm bảo tính chính xác của các dự báo cho các tác động
mà dự án gây ra
 Bước 5: Chuyên viên môi trường kiểm tra báo cáo, gửi khách hàng xem bản thảo. Tiến
hành lấy ý kiến khách hàng để phục vụ cho công tác chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp thẩm
định
 Bước 6: Chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn và đưa khách hàng ký, nộp cơ quan
thẩm định. (Do dự án nằm trong KCN đã được cấp ĐTM nên không tiến hành tham vấn
ý kiến cộng động theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 14, Nghị định Số:
29/2011/NĐ-CP)
 Bước 7: Chờ cơ quan thẩm định, lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý
kiến chỉnh sửa, bổ sung
 Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.
 Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định.
 Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định
 Bước 11: Bàn giao cho khách hàng .
Vì điều kiện không cho phép về thời gian và không gian, nhóm thực tập chỉ tham gia vào
một số nội dung cơ bản trong quy trình trên. Cụ thể như sau:
a. Khi tiếp cận dự án, tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án, nhóm
được các chuyên viên của công ty Lâm Viên dẫn đi và hỗ trợ tiếp nhận các yêu cầu cần thiết
bước đầu để lập một báo cáo ĐTM bao gồm:
 Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình trong giai đoạn hoạt
động
 Diện tích các hạng mục công trình phục vụ dự án

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

24

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án sản xuất và gia công cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại với quy mô 1.600 tấn sản
phẩm/năm” cho công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên – CN Đồng Nai

 Các máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công xây dựng các công trình chính và phụ
trợ,
 Quy trình sản xuất tại Công ty
 Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án
 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu phụ vụ dự án
 Nhu cầu sử dụng nước của Công ty bao gồm: Nước sinh hoạt của cán bộ, công nhân
viên trong Công ty, nước sản xuất (dùng cho lò hơi và HTXL khí thải lò hơi), nước
dùng để tưới cây xanh, phòng cháy chữa cháy.
 Sản phẩm của Công ty là cửa gỗ, gắn kính hoa, gắn khung kim loại. Công suất sản
xuất dự kiến của dự án
 Nhu cầu lao động phục vụ dự án
 Tiến độ thực hiện dự án
b. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH tại khu vực
của dự án, các chuyên viên môi trường của công ty hỗ trợ thu thập dựa trên Nguồn tham khảo:
Địa chất công trình, PGS. TS Phạm Hữu Sy, 2011; Niên giám thống kê Đồng Nai 2016, và
http://www.dongnai.gov.vn, cập nhật năm 2016 và số liệu quan trắc của Công ty liên kết với
đơn vị tư vấn cung cấp. Bao gồm:


Đặc điểm địa lý, địa hìnhĐiều kiện địa chấtĐiều kiện khí tượng (Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa, gió và hướng gió, số giờ nắng)Điều kiện thủy văn (nước mặt, nước ngầm)Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khíHiện trạng tài nguyên sinh vậtHiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú

c. Đánh giá tác động môi trường dựa trên những kết quả phân tích được của các yếu tố khí
thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Ở nội dung này, nhóm thực tập chỉ thực hiện đánh giá
sơ bộ bằng cách liệt kê các hoạt động của dự án, các nguồn phát thải, các loại chất thải phạm

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

25

SVTH1: Trần Viết Duy
SVTH2: Nguyễn Thị Thuý Vân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×