Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Giáo án môn Sinh lớp 11
Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1. Kiến thức: Học xong bài này học sinh cần:
- Trình bày được cơ chế điều hòa sinh sản.
- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở ĐV và người.
2- Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng:
- Quan sát, tư duy, so sánh khái quát hóa
- Hoạt động nhóm
- Vận dụng kiến thức
-Tự giác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe VTN hiệu quả
II. Trọng tâm:
- Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
III. Phương pháp : - Trực quan, so sánh - Thảo luận nhóm - Đàm thoại
IV. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
+ Giáo viên: - Hình 46.1, 46.2 SGK phóng to
- Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh
- Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng
- PHT: (số 1, 2) theo mẫu
+ Học sinh: -Tự nghiên cứu SGK bài mới
V.Tiến trình bài dạy :

1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
-Câu hỏi: Cho biết sự khác nhau giữa SSVT và SSHT. Cho ví dụ loài sinh vật SSHT
Đáp án: + SSVT không có sự kết hợp của hai giao tử đực và cái, con tạo ra giống với mẹ
+SSHTcần có sự kết hợp của giao tử đực và cái tạo cơ thể mới mang vật chất di
truyền của bố và mẹ
-GV đánh giá cho điểm
3 - Bài mới:
-GV hỏi: +SSHT ở động vật phải trải qua những giai đoạn nào?
+Giai đoạn nào là cơ bản nhất?
-HS trả lời (3giai đoạn, giai đoạn cơ bản nhất là tạo trứng và tinh trùng)
-GV đánh giá cho điểm vì kiến thức cũ
GV vào bài: Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình tạo trứng và tinh trùng ở động vật và người
qua bài :
BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Hoạt động 1: I - Cơ chế điều hòa sinh sản:
Hoạt động của GV
-GV treo tranh và phát PHT
-GV chia nhóm :
- Nhóm 1,2 làm việc với nội dung
cơ chế điều hòa sinh tinh và quan
sát hình 46.1 hoàn thành PHT số
1?
- Nhóm 3, 4 làm việc với nội dung

Hoạt động của
HS

Tiểu kết

SS ở ĐV được điều hòa chủ yếu bởi
các hoocmon sinh dục và hệ TK theo
cơ chế điều hòa ngược. Ngoài ra, các
yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng đến
q/trình SS.


Giáo án môn Sinh lớp 11
cơ chế điều hòa sinh trứng và quan
sát hình 46.2


-GV cho học sinh trình bày kết quả
của nhóm trước lớp ( treo lên bảng)
- Nhóm 1,2 trình bày
-GV yêu cầu HS lớp nhận xét
-GV nhận xét, bổ sung
-GV y/cầu nhóm 3,4 trình bày
-Gv yêu cầu HS lớp nhận xét :
-GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh
kiến thức
-Gv yêu cầu HS quan sát theo dõi
kết quả 2 PHT , hình 46.1,46.2 và
kết hợp SgK trả lời các câu hỏi :
?1: Hocmôn nào có vai trò chủ yếu
điều hòa sinh tinh và sinh trứng ?
?2: Khi nào thì trứng hoặc tinh
trùng không được tạo ra? Khi đó
gọi là gì ?
?3: Vì sao nói quá trình phát triển,
chín, rụng của trứng diễn ra theo
chu kỳ? Cho ví dụ ?
?4: Yếu tố nào đóng vai trò quan
trọng trong cơ chế trên ?
-GV treo sơ đồ chưa hoàn chỉnh
của 2 cơ chế trên, yêu cầu HS dựa
vào kiến thức vừa học được hãy
điền tên hocmôn vào vị trí của các
số có trên sơ đồ
-GV chỉ định học sinh trả lời , học
sinh khác nhận xét
-GV nhận xét , hoàn chỉnh sơ đồ và
có thể cho điểm nếu HS trả lời đúng
(sơ đồ hoàn chỉnh được sửavà đặt
tương ứng với tiêu đề 1,2 ở trên )

- HS nhận PHT
- HS làm việc
theo nhóm, cử
nhóm trưởng,
thư ký ghi kết
quả,
Cử đại diện
báo cáo

(Nội dung trong bảng phụ)

-Hs lớp nhận
xét
-Cử đại diện
báo cáo
-HS lớp nhận
xét.
HS trả lời (nội
dung ở tiểu
kết)
-HS làm việc
độc lập và trả
lời
-HS khác nhận
xét

-Khi nồng độ testostêrôn và ơsrôgen,
prôgestêrôn trong máu tăng cao, cả
vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức
chế nên giảm tiết GnRH ,FSH ,LH
(ICSH).
-Do nồng độ hoocmon sinh dục biến
đổi theo chu kỳ nên quá trình phát
triển, chín và rụng trứng cũng biến dổi
theo chu kỳ.
+Ví dụ ở người chu kì trung bình là
28 ngày , lợn là 24 ngày

Hoạt động 2:
II-Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
Hoạt động của GV

Hoạt động
của HS

Tiểu kết


Giáo án môn Sinh lớp 11
?: Hãy cho vài ví dụ về ảnh hưởng
của thần kinh và môi trường sống
đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
?: Từ ảnh hưởng trên cho biết cách
hạn chế?
-GV gọi học sinh đọc 4 ảnh hưởng
ở SGK
*GDMT (Lồng ghép vào mục II):
Bảo vệ môi trường khỏi khói bụi,
tiếng ồn, gây căng thẳng TK, ảnh
hưởng đến quá trình sinh tinh và
sinh trừng.

HS dựa vào
SGK Và
hiểu biết để trả
lời

(SGK/181)

-HS đọc nội
dung ở SGK

4-Củng cố :
- GV gọi HS đọc kết luận ở SGK
? Tìm ví dụ thực tiễn mà con người đã can thiệp vào cơ chế điều hòa sinh sản ở vật nuôi và
con người
- HS liên hệ thực tế trả lời: uống viên thuốc tránh thai
5-Dặn dò:- Học bài và trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa
- Tìm hiểu cho biết ngoài cách dùng thuốc tránh thai còn cách nào khác
PHIẾU HỌC TẬP
Các quá trình điều
hòa
Điều hòa quá trình
sinh tinh trùng

Điều hòa quá trình
sinh trứng

Tên hoocmon

Nơi sản xuất

Vai trò

GnRH
FSH
LH
Testôstêrôn
GnRH
FSH
LH
Ơstrôgen
prôgestêrôn
Bảng phụ đáp án PHT

Các quá trình điều
hòa
Điều hòa quá trình
sinh tinh trùng

Tên hoocmon

Nơi sản xuất

Vai trò

GnRH

Vùng dưới đồi

Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH

FSH

Tuyến yên

LH

Tuyến yên

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh
trùng.
Kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmon
Testôstêrôn.


Giáo án môn Sinh lớp 11
Testôstêrôn
Điều hòa quá trình
sinh trứng

GnRH
FSH

TB kẽ trong
tinh hoàn
Vùng dưới đồi
Tuyến yên

LH

Tuyến yên

Ơstrôgen
prôgestêrôn

Buồng trứng Thể vàng

Kích thích PT ống sinh tinh và sản
sinh ra tinh trùng.
Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH
Kích thích nang trứng phát triển và
tiết ra ơstrôgen
Kích thích nang trứng chín và rụng,
tạo thể vàng.
Làm niêm mạc tử cung dày lênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×