Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Giỏo ỏn ging dy mụn Sinh hc 11

Tit 48 - Bi 46: C CH IU HềA SINH SN
I/ Mc tiờu
1/ Kin thc
- Hc sinh nm rừ kin thc v trỡnh by c c ch sinh tinh
- Hc sinh nờu c c ch iu hũa sinh trng
2/ K nng
- Quan sỏt, phõntớch, so sỏnh, tng hp
- Vn dng lớ thuyt vo thc tin
3/ Giỏo dc mụi trng:
Bo v mụi trng khi khúi bi, ting n, gõy cng thng thn kinh nh hng n quỏ
trỡnh sinh tinh v sinh trng.
II/ Chun b
1/ Hc sinh
- c trc bi nh, chun b cỏc cõu hi cui bi
2/ Giỏo viờn
- Chun b ni dung bi, cõu tr li cho cỏc lnh tranh hỡnh sỏch giỏo khoa phúng to
- c phn thụng tin b sung
III/ Tin trỡnh bi ging:
1/ Kim tra bi c ( 5)

Hng tin húa v cỏc hỡnh thc sinh són hu tớnh nh sau ( 5)
a/ trng thai-> trng -> con
b/ trng-> trng thai-> con
c/ trng-> con-> trng thai
d/ trng thai-> con-> trng
ng vt no sau õy trng c th tinh trc khi ( 5)
a/ Cỏ, ch nhỏi, cu gai
b/ Bũ sỏt, chim, cụn trựng
c/ Cỏ voi, cỏ heo
d/ H mó, hi cu, cỏ mp
2/ Bi mi:
t vn : ( 2) Ti sao sinh sn ng vt din ra mt cỏch bỡnh thng theo chu kỡ?
ú l nh c ch iu ho sinh sn ch yu l c ch iu ho sn sinh tinh trựng v sinh
trng. Trong ú HTK mụi trng v c bit l hoomụn úng vai trũ quan trng.
Hoaùt ủoọng 1: C ch iu ho sinh tinh ( 18)
Hot ng ca thy
GV: Cho HS quan sỏt hỡnh
46.1 SGK mc I.1

Hot ng ca trũ
HS tr li cỏc cõu hi:
- Mụ t c ch sn sinh tinh
trựng?
(Tờn cỏc loi hoomụn v tỏc
dng ca chỳng, ni sn sinh
ra hoomụn?)

Ni dung
I. C CH IU HO SINH
TINH.
1. Vai trũ ca hoocmụn
- Cỏc hoomụn sinh dc nh FSH,
LH ca tuyn yờn, testostờron ca
tinh hon v mt s hoomụn ca


Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11

Giáo viên cho một học sinh
trình bày, các em khác bổ


sung.

Giáo viên cho học sinh đọc
thông tin trong mục I.2
- HTK và môi trường ảnh
hưởng tới quá trình sản sinh
tinh trùng như thế nào?

HS trả lời bằng cách điền vào
các thông tin thích hợp với
phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 1:
Tên hoomôn
Nơi
sinh
sản
FSH
LH
Testostêron
Phiếu học tập số 2:
VAI TRÒ CỦA HỆ TK VÀ
MT SỐNG ĐỐI VỚI CON
ĐỰC

vùng dưới đồi có vai trò chủ yếu
trong quá trình sản sinh tinh trùng
ở tinh hoàn.

2. Vai trò của hệ thần kinh và
môi trường:

- HTK tác động lê tinh hoàn thông
Nhân tố ảnh hưởng
qua tuyến yên.
Hệ thần kinh
- Môi trường gây ảnh hưởng lên
- Sự thay đổi nhiệt độ, AS thức hoạt động của tinh hoàn thông qua
ăn.
HTK và hệ nội tiết.
- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng.
Ví dụ:
- Các chất kích thích (người
nghiện thuốc lá, rượu……)
Hoạt động 2: Cơ chế điều hoà sinh trứng ( 15’)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
GV cho HS quan sát hình Học sinh quan sát hình, nghiên II. CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ
46.2 SGK đọc thông tin trong
cứu SGK hoàn thành phiếu:
SINH TRỨNG
mục II.1
Phiếu học tập số 3:
1. Vai trò của hoocmôn
-Tên các loại hoomôn và tác
- Các hoomôn sinh dục như
dụng của chúng đến quá trình Tên hoomôn
Nơi sản sinh FSH, LH của tuyến yên,
phát triển, chín và rụng của FSH
ơstrôgen và progestêron của
trứng, nơi sản sinh ra LH
buồng trứng và một số hoomôn
hoomôn?
Ơstrogen và
của vùng dưới đồi có vai trò chủ
Prôgestêron
yếu trong quá trình phát triển,
GV gọi một HS lên trình bày, Đại diện học sinh trình by.
chín và rụng trứng ở buồng
các em khác theo dõi và bổ Học sinh khc bổ sung
trứng.
sung.
- Tại sao phụ nữ uống viên HS giải thích dựa theo kiến
thuốc tránh thai có thể tránh thức vừa học
thai? Giải thích?
GV cho HS đọc thông tin
2. Vai trò của hệ thần kinh và
trong mục II.2
HS đọc thơng tin, thảo luận
môi trường
nhóm, hồn thnh phiếu học tập. - HTK và các yếu tố môi trường
Phiếu học tập số 4
ẩnh hưởng lên quá trình sản
VAI TRÒ CỦA HỆ TK VÀ sinh trứng thông qua hệ nội tiết.


Giáo án giảng dạy mơn Sinh học 11

GV gợi ý bằng câu hỏi: HTK
và môi trường có
ảnh hưởng như thế
nào đến quá trình
sản sinh trứng?

GDMT: Vì sự ảnh hưởng của
mơi trường như vậy chúng ta
cần làm gì để điều hồ sinh
tinh và sinh trứng?

MT SỐNG ĐỐI VỚI CON
NGƯỜI
Nhân tố ảnh hưởng
Hệ thần kinh
- Sự thay đổi nhiệt độ, ánh
sáng, thức ăn.
- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng.
- Các chất kích thích (người
nghiện thuốc lá, rượu……)
- TK căng thẳng ảnh hưởng
đến hệ nội tiết, dẫn đến rối loạn
trong q trình sinh trứng.
- Sự hiện diện của con đực
hoặc cái……
- Nhiệt độ, thức ăn
* Tất cả các yếu tố đó đều tác
động lên HTK, HTK tác động
lên hệ nội tiết mà ảnh hưởng
đến q trình sản sinh trứng.
HS: Vì mơi trường sống có ảnh
hưởng đến q trình sinh tinh
v sinh trứng nn ta cần bảo vệ
mơi trường, trnh tiếng ồn, khĩi
bụi.... gy rối loạn sinh tinh v
sinh trứng.

- TK căng thẳng ảnh hưởng đến
hệ nội tiết, dẫn đến rối loạn
trong q trình sinh trứng.
- Sự hiện diện của con đực hoặc
cái……
- Nhiệt độ, thức ăn.
* Tất cả các yếu tố đó đều tác
động lên HTK, HTK tác đọng
lên hệ nội tiết mà ảnh hưởng
đến q trình sản sinh trứng.

3. Củng cố: ( 4’)
- Tại sao q trình trứng lại diễn ra theo mùa?
* Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng
1. Hoomơn kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng là
A. LH
D. Progetron

B. FSH

C. Ơstrogen

2. Hoomơn kich thích nang trứng chín và rụng trứng duy trì thể vàng là
A. Ơstrogen

B. FSH

D. LH
4. HDVN: ( 1’)
Học bài theo vở ghi và SGK.
Nghiên cứu trước bài 47.

C. Testosteron


Giáo án giảng dạy môn Sinh học 11

Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×