Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản tuyển chọn nhất

Giáo án môn
Tiết: 48

Sinh 11 CB
BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN.

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Trình bày tđ của mt, tđ của hoocmôn đến cơ chế điều hòa ss
2. Kỹ năng:
Giải thích được sơ đồ điều hòa sinh tinh và sơ đồ điều hòa tạo trứng
3. Thái độ:
Nắm được cơ sở khoa học của biện pháp tránh thai
II. CHUẨN BỊ CỦA THÂY VÀ TRÒ:
1. Chuẩn bị của GV: Hình trong sgk phóng to.
2. Chuẩn bị của HS: Đọc và phân tích hình trong sgk.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Phần mở đầu:
Tại sao khi phụ nữ mang thai thì ko có hiện tượng kinh nguyệt? Có thể tránh được thụ thai

ko? Có những biện pháp nào để thực hiện sinh đẻ có kế hoạch?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
PP: tq+vấn đáp.

Quan sát hình 46.1:
Giải thích tại sao sự điều hòa tạo trứng được
thực hiện theo cơ chế ngược?
Dựa vào sơ đồ điều hòa tạo rứng, để tránh thu
thai có thể có biện pháp nào?
HM tự nhiện: nhanh chóng bị phân hủy.
HM tổng hợp: phân hủy chậm (do khác về
cấu trúc phân tử).

Quan sát sưo đồ điều hòa sinh tính, hãy giải
thích tại sao sự điều hòa sinh tinh được thực
hiện theo cơ chế ngược?

NỘI DUNG CHÍNH
I.TÁC ĐỘNG CỦA HOOCMÔN:

Hoocmôn
ss-ĐV bậc cao.
Hoocmôn
Tuyến yên
FSH +LH
Ktsd
1.Sinh trứng:
-FSH → kthích sự pt của bao noãn.
LH → bao noãn chín → gây rụng trứng → tạo thể
vàng → tiết ra HM prôgestêron.
-Qt điều hòa, tạo trứng:
VD: người
Vùng dưới đồi → GnRH (nhân tố gây ức chế tiết
FSH)→ kthích thùy trước tuyến yên → FSH +LH →
gây hưng phấn → làm noãn chín +sự PT thể vàng.
Buồng trứng → có tđ ngược trở lại →
ơstrôgen+prôgestêrôn.
Nếu trứng ko đưộc thụ tinh → thể vàng teo +thoái hóa
→ vùng dưới đồi kt → tuyến yên→ tiết ra FSH +LH
→ chu kì mới đưộc phát động trở lại → ht nang nõan


mới.
*Sơ đồ:
Prôgestêron → ức chế tiết các nhân tố dưới đồi → ức
chế tiết FSH +LH → ức chế rụng trứng.
2.Sinh tinh:
FSH→ ktích → ông sinh tinh → tinh trùng.


Giáo án môn

Sinh 11 CB

LH → TB kẽ → tiết HM testostêron.
Vùng dươi đồi → GnRH → kt thùy trước tuyến yên.
-FSH → ktpt ông sinh tinh→ tinh trùng.
-LH → Tb kẽ → tiết HM testostêron.
Khi LH gây hưng phấn TB kẽ → tiết HM testostêron,
chất này tđ ngược lên tuyến yên.
Nghiên cứu những TN rồi rút ra nhận xét về -Ức chế tiết ra LH.
sự sinh sản của ĐV phụ thuộc vào những yếu Còn inhibin → ức chế tiết ra FSH.
tố nào của mt?
II.TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG:
(as, nhiệt độ).
1.TN1: sgk
Kq →sau 1tg →kì ss→chỉ có đàn cá trong bể1: đẻ.
2.TN2: sgk
Nhiệt độ trung bình =300C →đẻ 11lứa /năm.
Nhiệt độ =16-180C→ngừng đẻ.
3. TN 3: Cóc đẻ rộ trong tháng 4 →khối lượng 2
buồng trứng giảm.
Sau đó nếu nó được ăn đầy đủ → tháng 10 →2 buồng
trứng mới phục hồi khối lượng →có khả năng sinh đẻ.
IV.CỦNG CỐ:
Sd phần tóm tắt trong khung.
V.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Chuẩn bị bài mới: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH
Ở NGƯỜI.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×