Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
------------------------------------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI
NGUY HẠI TẠI DOANH NGHIỆP
Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GVHD

: ThS. Lê Thị Thùy Trang

Sinh viên thực hiện:

TP.HCM, tháng 06 năm 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
------------------------------------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI
NGUY HẠI CỦA DOANH NGHIỆP
Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP.HCM, tháng 06 năm 2018


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, trước hết chúng em xin gửi lời cảm ơn chân
thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Ban
lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường. Đã tạo điều kiện cho sinh
viên có thể tiếp cận được với môi trường làm việc thực tế trong doanh nghiệp, ứng dụng
các kiến thức để học được vào thực tiễn.
Đặc biệt, chúng em xin gửi đến cô Lê Thị Thùy Trang, người đã tận tình hướng
dẫn, giúp đỡ để chúng em hoàn thành báo cáo thực tập này lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cô
đã hỗ trợ chúng em giải quyết các vấn đề khó khăn trong suốt quá trình thực tập tại
doanh nghiệp.
Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc của công ty TNHH
MTV SX TM DV Môi trường Á Châu đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập tại
công ty. Tại đây, chúng em nhận được nhiều kiến thức thực tế dưới sự hướng dẫn của
chị Trần Thị Cẩm Lệ và chị Lê Hoàng Giang đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong suốt
quá trình thực tập. Đồng thời, công ty cũng cung cấp nhiều tài liệu quý giá giúp chúng
em hoàn thành bài báo cáo tốt hơn.
Vì kiến thức còn hạn chế, trong quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này chúng
em không tránh khỏi những thiếu sót trong cách hiểu và trình bày. Rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các anh chị trong công ty để báo cáo đạt được kết
quả tốt hơn.


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
1. Họ và tên sinh viên:
2. Giáo viên hướng dẫn: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG
3. Đơn vị thực tập:
Tên: CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV MÔI TRƯỜNG Á CHÂU


Địa chỉ: 404 Tân Sơn Nhì, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 54 54 50
Website: www.moitruongachau.com Email: info@moitruongachau.com
4. Tên đề tài: Tìm hiểu quy trình quản lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ngày

tháng

năm

(GV ký và ghi rõ họ tên)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ngày

tháng

năm

(GV ký và ghi rõ họ tên)


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. v
DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH ........................................................................................ viiii
PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................................................ 1
I. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................................... 2
II. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu ....................... 3
III. Tầm nhìn-Sứ mệnh .................................................................................................... 3
IV. Hoạt động hiện tại của Công ty ................................................................................. 3
V. Sơ đồ cơ cấu tổ chức................................................................................................... 7
PHẦN 2: TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI
DOANH NGHIỆP ....................................................................................................... 10
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................... 11
1.1. Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập .................................................................... 11
1.1.1. Mục đích ............................................................................................................. 11
1.1.2. Yêu cầu ............................................................................................................... 11
1.2. Giới thiệu về đề tài thực tập ................................................................................... 12
1.2.1. Tổng quan ........................................................................................................... 12
1.2.2. Mục tiêu của đề tài thực tập................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Nội dung thực hiện ............................................................................................. 14
1.2.4. Phương pháp thực hiện ....................................................................................... 15
1.3. Giới hạn của đề tài..................................................................................................15
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI ....................... 18
2.1. Khái niệm chất thải nguy hại .................................................................................. 18

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

I


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

2.1.1. Một số khái niệm trên thế giới............................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Khái niệm CTNH của Việt Nam ......................................................................... 19
2.2. Nguồn gốc phát sinh và phân loại chất thải nguy hại ............................................. 20
2.2.1. Nguồn gốc............................................................................................................ 20
2.2.2. Phân loại .............................................................................................................. 23
2.2.2.1. Hệ thống phân loại theo UNEP ........................................................................ 24
2.2.2.2. Phân loại theo Tiêu chuẩn Việt Nam................................................................ 25
2.2.2.3. Phân loại theo mức độ độc hại ......................................................................... 27
2.2.2.4. Hệ thống phân loại theo danh sách ................................................................... 28
2.3. Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường và con người .......................... 29
2.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường ................................................................................. 29
2.3.2. Ảnh hưởng đến con người ................................................................................... 29
CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA
DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM .......................................................................... 32
3.1. Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc Báo cáo quản lý chất thải nguy
hại lần đầu ...................................................................................................................... 35
3.1.1. Đối tượng thực hiện ............................................................................................. 37
3.1.2. Hồ sơ thực hiện .................................................................................................... 37
3.1.3. Cơ quan thụ lý hồ sơ ............................................................................................ 38
3.1.4. Trình tự và thời gian thụ lý hồ sơ ........................................................................ 38
3.2. Chuyển chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ và lưu giữ CTNH ....................... 41
3.2.1. Yêu cầu trước khi đưa vào khu vực lưu giữ ........................................................ 41
3.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với bao bì, thiết bị lưu chứa và khu vực lưu giữ chất thải
nguy hại ......................................................................................................................... 42

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

II


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

3.2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với chủ nguồn thải không tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế,
xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH ........................................................... 42
3.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ
chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH ....................................... 45
3.2.2.3. Các quy định khác ............................................................................................ 46
3.2.3. Yêu cầu dán nhãn cảnh báo, phòng ngừa và sử dụng biển báo CTNH ............... 46
3.2.4. Yêu cầu về bố trí, sắp xếp chất thải nguy hại trong kho lưu giữ ......................... 52
3.3. Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại ................................................. 56
3.3.1. Các yêu cầu trước khi thực hiện ký kết hợp đồng ............................................... 56
3.3.2. Nội dung hợp đồng .............................................................................................. 56
3.3.3. Các trường hợp đặc biệt ...................................................................................... 60
3.4. Chuyển giao xử lý chất thải nguy hại ..................................................................... 61
3.4.1. Các yêu cầu khi chuyển giao CTNH ................................................................... 62
3.4.2. Chứng từ chất thải nguy hại ................................................................................ 62
3.5. Lập và nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ ......................................... 64
3.6. Lưu trữ hồ sơ chất thải nguy hại ............................................................................. 65
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI
DOANH NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ................................. 66
4.1. Đánh giá công tác quản lý CTNH tại doanh nghiệp Việt Nam .............................. 66
4.1.1.Thực trạng quản lý chất thải nguy hại của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 66
4.1.2. Phân tích và đánh giá bất cập trong quản lý CTNH tại doanh nghiệp ................ 68
4.1.2.1. Bất cập đến từ phía doanh nghiệp ................................................................... 68
4.1.1.2. Bất cập từ các cơ quan quản lý ......................................................................... 70
4.2. Đề xuất giải pháp quản lý CTNH tốt hơn............................................................... 71

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

III


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

4.2.1. Doanh nghiệp ....................................................................................................... 71
4.2.2. Cơ quan quản lý ................................................................................................... 72
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 75
1. Kết luận...................................................................................................................... 75
2. Kiến nghị ................................................................................................................... 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 77
PHỤ LỤC .................................................................................................................... 78

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

IV


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ACE

Á Châu Environmental

BCQL

Báo cáo quản lý

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

CTNH

Chất thải nguy hại

EPA

United States-Environmental Protection Agency

MTV

Một thành viên

QCKTMT

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng

SCNT

Sổ chủ nguồn thải

SX TM DV

Sản xuất, thương mại, dịch vụ

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

V


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng IV.1: Một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH MTV SX TM DV
Môi trường Á Châu

7

Bảng 2.1: Một số CTNH điển hình từ các ngành công nghiệp

21

Bảng 2.2: Các nhóm loại chất thải nguy hại theo TCVN 6706:2009

25

Bảng 2.3: Phân loại CTNH theo mức độ độc hại

28

Bảng 2.4: Mối nguy hại của chất thải nguy hại lên con người[5]

29

Bảng 3.1: Dấu hiệu cảnh báo đối với chất thải nguy hại

47

Bảng 3.2: Mã CTNH điển hình phát sinh trong công nghiệp

51

Bảng 3.3: Khoảng cách cách ly của CTNH trong kho

53

Bảng 3.4: Mã số phòng ngừa cảnh báo CTNH theo EPA

54

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

VI


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình IV.1. Quy trình cung cấp dịch vụ xử lý chất thải ................................................... 5
Hình IV.2. Quy trình tư vấn, cung cấp các giải pháp xử lý nước ................................... 5
Hình IV.3. Quy trình thu mua phế liệu hàng tồn kho ...................................................... 6
Hình IV.4. Quy trình kinh doanh vải lau và các sản phẩm tái chế .................................. 6
Hình IV.5. Quy trình cung thực hiện tư vấn môi trường................................................. 4
Hình V.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty ......................................................................... 9
Hình 2.1: Sơ đồ quy trình kiểm soát chất thải nguy hại................................................20
Hình 3.1: Quy trình quản lý CTNH tại doanh nghiệp ................................................... 33
Hình 3.1: Quy trình chung thực hiện đăng ký SCNT/BCQL CTNH lần đầu ............... 35
Hình 3.2: Dán nhãn cảnh báo phòng ngừa nguy hại theo tiêu chuẩn Quốc Tế ............. 49
Hình 3.3: Nhãn dán trên thiết bị lưu chứa bao bì CTNH .............................................. 50
Hình 3.4: Nhãn dán trên thiết bị lưu chứa bóng đèn huỳnh quang thải ........................ 50
Hình 3.5: Nhãn cảnh báo trên thùng lưu chứa dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp
thải ................................................................................................................................. 51

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

VII


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ
THỰC TẬP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

1


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

I.

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của Công ty là một cơ sở thu mua phế liệu tồn kho của ngành dệt may.

Tháng 4 năm 2009 Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu được thành
lập.
Ban đầu, Á Châu chỉ đơn thuần là cung cấp các dịch vụ về thu mua phế liệu, hàng
tồn kho của các doanh nghiệp dệt may, nhưng sau nhiều nỗ lực cố gắng phát triển Công
ty đã cung cấp trọn gói các dịch vụ về bảo vệ môi trường như: xử lý chất thải (nguy hại
và không nguy hại), thực hiện các hồ sơ về môi trường (đánh giá tác động về môi trường,
giấy phép xả thải,...), thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước (nước thải và nước cấp),
cung cấp vải lau công nghiệp và các sản phẩm tái chế khác.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã cung cấp các dịch vụ về môi trường cho hơn
3000 khách hàng trải dài từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Khách hàng sử dụng các dịch
vụ từ quy mô cá thể cho đến các tập đoàn đa Quốc gia, từ các hoạt động kinh doanh sản
xuất cho đến các hoạt động về dịch vụ.
Để phục vụ cho việc kinh doanh và định hướng phát triển, hiện Công ty có 1 chi
nhánh và văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh chính tại Tiền
Giang phục vụ cho khu vực Miền Tây và 1 chi nhánh ở Thừa Thiên Huế phục vụ cho
khu vực Miền Trung. Công ty đang tìm hiểu mở rộng thêm nhiều các chi nhánh ở các
địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và phục vụ phát triển.
Năm 2009, Á Châu chỉ sở hữu 1 phương tiện vận chuyển chất thải, đến nay con số
đã tăng lên nhiều lần. Bằng chứng là có hẳn một đội vận chuyển các phương tiện kể cả
đường thủy lẫn đường bộ đủ sức để phục vụ hơn 3000 khách hàng và 2000 khách hàng
tiềm năng. Theo định hướng phát triển của Á Châu, việc tăng thêm số lượng các phương
tiện vận chuyển là điều được thực hiện thường xuyên.
Nhân lực của Công ty ban đầu chỉ có vài người, đến nay có hơn 300 nhân viên.
Các nhân viên được đào tạo và ngày càng nâng cao hơn về chuyên môn, có kinh nghiệm,
có kiến thức sâu và nhận thức phục vụ tốt cho công việc. Với những gì đã đạt được chính
là nền tảng ban đầu để cho Công ty có thể phát triển mạnh hơn thương hiệu của mình.

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

2


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

II.

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

Giới thiệu về Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu
Địa chỉ trụ sở chính: 189 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: 404 Đường Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,Tp. Hồ
Chí Minh.
Điện thoại: 1900 54 54 50

Fax: 08 3559 1486

Website: www.moitruongachau.com Email: info@moitruongachau.com
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Giám Đốc

Loại hình công ty: TNHH MTV ( Là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc
một các nhân làm chủ sở hữu)
Loại hình kinh doanh: Sản xuất; Thương mại và Dịch vụ
III. Tầm nhìn-Sứ mệnh
Tầm nhìn: Trong những năm gần đây, Á Châu luôn tạo được uy tín trên thị trường,
đáp ứng nhu cầu với số lượng khách hàng ngày một lớn và đa dạng trong các lĩnh vực
ngành nghề khác nhau. Trong tương lai gần Á Châu mong muốn sẽ có thể mở rộng và
phát triển hơn nữa, để có thể phục vụ cho tất cả các khách hàng trên cả nước và đem đến
sự hài lòng trong các dịch vụ mà Công ty cung cấp. Đó là một trong những mục tiêu mà
Công ty đang hướng tới, góp phần định hướng sự đi lên và phát triển bền vững của Công
ty, nâng cao vị thế cạnh tranh với các đối thủ trong cùng lĩnh vực.
Sứ mệnh: Trở thành Công ty đầu tiên mà khách hàng lựa chọn khi sử dụng các
dịch vụ môi trường. Đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn khi
thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Góp phần nâng tầm thương hiệu và phát triển thị
trường của doanh nghiệp.
IV. Hoạt động hiện tại của Công ty
Công ty cung cấp các dịch vụ môi trường đa dạng, đáp ứng các đòi hỏi về nhu cầu
của khách hàng như: Tư vấn, cung cấp các giải pháp xử lý nước; Kinh doanh môi trường

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

3


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

bao gồm có: Thu mua phế liệu, hàng tồn kho và kinh doanh vải lau, các sản phẩm tái
chế; Tư vấn, thực hiện các hồ sơ môi trường; Xử lý chất thải.
a)

Xử lý chất thải

Đối với xử lý chất thải, các dịch vụ cung cấp: Xử lý chất thải công nghiệp nguy
hại và không nguy hại; Tiêu hủy hàng hóa không còn sử dụng,...
Quy trình cung cấp dịch vụ:

Thu thập thông tin
khách hàng
(Phòng Kinh doanh)

Kiểm tra thành phần,
tính chất của rác thải
và tư vấn
(Phòng Kinh doanh)

Thực hiện thỏa thuận
hợp tác
(Phòng Kinh doanh)

Lên lịch, thông báo
thời gian thu gom và
chuẩn bị giấy tờ cho
khách hàng
(Phòng Chất thải rắn)

Gửi giấy tờ xác nhận
đã xử lý
(Phòng Chất thải rắn)

Chăm sóc khách
hàng
(Phòng Kinh doanh)

Hình IV.1. Quy trình cung cấp dịch vụ xử lý chất thải
(Nguồn: Hồ sơ năng lực ACE)
b)

Tư vấn, cung cấp các giải pháp xử lý nước

Tư vấn và cung cấp các giải pháp về xử lý nước, các dịch vụ cung cấp bao gồm :
Thiết kế, thi công xây dựng, thi công lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải; Thiết kế,
thi công xây dựng, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp; Cung cấp gói vận hành,
bảo trì hệ thống xử lý nước; Cung cấp hóa chất, thiết bị phục vụ xử lý nước.
Quy trình cung cấp dịch vụ:

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

4


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Thu thập thông tin
từ khách hàng
(Phòng Kinh
doanh)

Thực hiện thỏa
thuận hợp tác
(Phòng Kinh
doanh)

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

Khảo sát hiện trạng và
đưa ra giải pháp để
khách hàng tham khảo
(Phòng Kỹ thuật)

Thực hiện dịch vụ
theo thỏa thuận
(Phòng Kỹ thuật và
Tư vấn)

Thiết kế sản phẩm
(Phòng Kỹ thuật)

Chăm sóc khách hàng
(phòng Kinh doanh)

Hình IV.2. Quy trình tư vấn, cung cấp các giải pháp sử lý nước
(Nguồn: Hồ sơ năng lực ACE)
c)

Kinh doanh môi trường

Đối với kinh doanh môi trường, các dịch vụ cung cấp: Thu mua phế liệu, hàng tồn
kho của ngành dệt may, ba lô, túi xách, giày da,...; Kinh doanh vải lau công nghiệp, các
sản phảm tái chế khác.
Quy trình cung cấp dịch vụ:
- Thu mua phế liệu hàng tồn:

Thu thập thông tin khách
hàng
(Phòng Kinh doanh)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác
(Phòng Kinh doanh)

Khảo sát thực tế và tư
vấn các phương án
(Phòng Chất thải rắn và
Kinh doanh)

Thực hiện dịch vụ
(Phòng Chất thải rắn)

Chăm sóc khách
hàng
(Phòng Kinh doanh)
Hình IV.3. Quy trình thu mua phế liệu hàng tồn
(Nguồn: Hồ sơ năng lực ACE)
TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

5


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

- Kinh doanh vải lau và các sản phẩm tái chế:
Thu thập thông tin
và tư vấn
(Phòng Kinh
doanh)

Cung cấp sản phẩm
(Phòng Kinh
doanh)

Chăm sóc khách
hàng
(Phòng Kinh
doanh)

Hình IV.4. Quy trình kinh doanh vải lau và các sản phẩm tái chế
(Nguồn: Hồ sơ năng lực ACE)
d)

Tư vấn, thực hiện hồ sơ môi trường

Các dịch vụ cung cấp bao gồm: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Đánh giá
tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đề
án bảo vệ môi trường đơn giản; Báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường
đã đăng ký theo ĐTM/đề án chi tiết; Giấy phép khai thác nước dưới đất; Giấy phép xả
thải vào nguồn nước.
Quy trình cung cấp dịch vụ:
Thu thập thông tin
khách hàng ban đầu
và tư vấn
(Phòng Kinh doanh)

Thực hiện thỏa thuận
hợp tác
(Phòng Kinh doanh)

Khảo sát và thu thập
dữ liệu để viết hồ sơ
(Phòng Tư vấn và
Kinh doanh)

Viết và nộp hồ sơ
(Phòng Tư vấn)

Gửi kết quả thực
hiện hồ sơ cho khách
(Phòng Kế toán hành
chính)

Chăm sóc khách
hàng
(Phòng Kinh doanh)

Hình IV.5. Quy trình thực hiện tư vấn môi trường
(Nguồn: Hồ sơ năng lực ACE)
Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã mang về cho mình nhiều khách hàng tiềm
năng. Các khách hàng đã và đang sử dụng các dịch vụ tại Công ty đều hài lòng từ sản

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

6


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

phẩm cho đến phương cách phục vụ. Trong tương lai không xa, Công ty có thể mở rộng
thêm nhiều chi nhánh mới để hướng đến các khách hàng trên cả nước.
Bảng IV.1: Một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại Công ty TNHH MTV SX
TM DV Môi trường Á Châu
Tư vấn, cung cấp các

Kinh doanh

Tư vấn, thực

giải pháp xử lý nước

môi trường

hiện hồ sơ môi

Xử lý chất thải

trường
Công ty Cổ phần Giày da

Công Ty

Công ty TNHH

Bệnh viện đa

may mặc và xuất khẩu

TNHH Công

Giặt ủi hấp tẩy

khoa Vinmec

Nghiệp Thương

cao cấp Nơ

Mại Phước Bình

Xanh

Công ty Cổ phần Sản xuất Công ty Cổ

Công ty TNHH

Nhôm-inox Kim

Thương mại May Sài Gòn phần Dệt-May

TM SX Nhôm

Hằng

Huế

Kim cương

Công ty Cổ phần Chế

Công ty Cổ

Công ty Địa ốc

Công ty CP chế

biến Thủy sản Âu Vững I

phần Dệt may

NOVALAND

biến thủy sản

Hòa Thọ

XNK Âu Vững II

Công ty Cổ phần Rau quả

Công ty TNHH

Công ty TNHH

Công ty TNHH

Thực phẩm An Giang

Thực phẩm Vạn

MTV Pungkook

TM XNK Hoàng

Đức.

Bến Tre

Lai

V.

Cơ cấu tổ chức
Trong Công ty, các cấp bậc được phân chia rõ ràng với từng nhiệm vụ cụ thể để

tạo được sự hiệu quả trong công việc được giao, tạo tính kỷ luật và dễ quản lý hơn. Tất
cả các cấp bậc đều giữ vai trò quan trọng để tạo nên sự thành công như hiện tại.
Các phòng ban trong Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu tại trụ
sở chính bao gồm:
TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

7


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

-

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

Ban Giám đốc: Điều hành toàn bộ và chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nhà nước

về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Là bộ phận giám sát và đôn đốc mọi
hoạt động của các phòng ban trong Công ty.
-

Phòng kinh doanh: Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán các sản phẩm và dịch

vụ của Công ty, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ, thị trường,...
-

Phòng dự án: Thực hiện khai thác và thiết lập mối quan hệ với một cá thể hoặc

một tổ chức ngoài phạm vi kinh doanh để hợp tác và thực hiện một dự án nào đó với
doanh nghiệp.
-

Phòng chăm sóc khách hàng: Được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng theo

quy định tại Công ty.
-

Phòng chất thải rắn: Thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý chất thải, tiêu hủy

hàng hóa không còn sử dụng, vận chuyển thu mua phế liệu, hàng tồn kho,...
-

Phòng tư vấn: Thực hiện tư vấn, thực hiện đúng các loại hồ sơ môi trường.

-

Phòng kỹ thuật: Thực hiện tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

hệ thống xử lý nước thải, nước cấp. Cung cấp gói vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước.
-

Phòng kế toán: Thực hiện quản lý tài chính cân đối nguồn thu, nguồn chi cho

mọi hoạt động trong Công ty.
-

Phòng công nghệ thông tin: Thực hiện tiếp thị bằng các phương tiện truyền

thông, thông tin, phát triển các kênh phân phối, sử dụng các dịch vụ nhằm quảng bá sản
phẩm, dịch vụ.
-

Bộ phận vật tư: Thực hiện tìm kiếm nguồn đầu vào, cung cấp hóa chất, thiết bị,

vật tư, phục vụ xử lý hệ thống nước.
-

Bộ phận giám sát: Thực hiện giám sát mọi công việc của tất cả các phòng ban

theo chỉ định của Ban Giám Đốc, nhằm ngăn chặn xảy ra những rủi ro phát sinh và đề
xuất hướng xử lý công việc còn bất cập để kịp thời điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp.

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

8


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

-

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

Kho chứa hàng: Thực hiện phân loại tận dụng nguồn đầu vào các mặt hàng tái

chế được thành các sản phẩm có thể tiêu thụ ra ngoài thị trường.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện như sau:
=

Hình V.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
(Nguồn: Hồ sơ năng lực AEC)

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

9


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

PHẦN 2: TÌM HIỂU QUY TRÌNH
QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
TẠI DOANH NGHIỆP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

10


BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

GVHD: ThS. LÊ THỊ THÙY TRANG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.

Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập

1.1.1. Mục đích
-

Đợt thực tập doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên Đại học chính quy chuyên

ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có thể được tiếp xúc với môi trường làm việc
thực tế;
-

Nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm đối với ngành nghề đang theo đuổi;

-

Tiếp cận và làm quen với các công việc liên quan đến chuyên môn mình đang

theo học bằng việc ứng dụng kiến thức các môn học vào thực tế để định hướng phát
triển nghề nghiệp;
-

Tham gia làm các công việc mà đơn vị thực tập phân công;

-

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị đang thực tập cùng với những hoạt

động liên quan đến chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi Trường;
-

Rèn luyện các kỹ năng mềm và thao tác trong công việc, tạo tính quan sát từ thực

tế kết hợp với kiến thức đã học và đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp đối với từng tình
huống cụ thể trong công việc;
-

Rèn luyện ý thức về tổ chức, kỷ luật, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng xử

trong môi trường làm việc và kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
1.1.2. Yêu cầu
Trong quá trình thực tập tại cơ quan, đơn vị sinh viên phải đảm thực hiện tốt các
yêu cầu:
-

Tìm hiểu trước tất cả các thông tin liên quan đến đơn vị thực tập;

-

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực hiện của nhà trường, của Viện và chấp hành

nghiêm túc nội quy và kỷ luật tại đơn vị thực tập;
-

Có tinh thần và thái độ nghiên cứu nghiêm túc, làm việc theo kế hoạch đã được

quy định trong thời gian thực tập. Thực hiện việc do giảng viên hướng dẫn quy định
đúng tiến độ các công việc đã đề ra. Hoàn thành và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian
quy định.
TÌM HIỂU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI TẠI DOANH NGHIỆP

11


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×