Tải bản đầy đủ

Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực đông nam bộ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------------

NGUYỄN HỒNG THU

TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG VI MÔ
ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA CÁC HỘ NGHÈO

Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 9 34 02 01

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018

i sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt.....................................................................................................v
Danh mục bảng biểu............................................................................................................ vi
Danh mục các hình ............................................................................................................. vii
Tóm tắt luận án.................................................................................................................. viii
Lời cảm ơn............................................................................................................................. x
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ............................................ 1
1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................................... 1
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài ................................................................ 5
1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 7
1.3.1. Mục tiêu chung .......................................................................................................... 7
1.3.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................... 7
1.3.3. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................................... 7

1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................................ 8
1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................................ 8
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 8

1.4.2.1. Phạm vi về không gian ......................................................................................... 8
1.4.2.2. Phạm vi về thời gian ............................................................................................. 8
1.5. Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn dữ liệu nghiên cứu ....................... 9
1.5.1. Cách tiếp cận ............................................................................................................. 9
1.5.2. Phƣơng pháp phân tích nghiên cứu ........................................................................... 9
1.5.3. Nguồn dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................ 10

1.6. Những điể m mới và đóng góp của luận án ............................................................... 10
1.7. Kết cấu của luận án ..................................................................................................... 11
CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VI MÔ VỚI THU
NHẬP CỦA HỘ NGHÈO .................................................................................................. 14
2.1. Tín dụng vi mô ............................................................................................................ 14
2.1.1. Khái niệm ................................................................................................................ 14
2.1.2. Vai trò của tín dụng vi mô đối với giảm nghèo......................................................... 15

i sĩ, luận án tiến sĩ


Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


2.1.3. Khái quát hoạt động tín dụng vi mô ở các nƣớc trên thế giới................................... 17

2.2. Nghèo. ........................................................................................................................... 22
2.2.1. Khái niệm ................................................................................................................ 22
2.2.2. Chuẩn nghèo của một số quốc gia trên thế giới........................................................ 23
2.2.3. Chuẩn nghèo của Việt Nam ..................................................................................... 24

2.3. Thu nhập ...................................................................................................................... 25
2.3.1. Khái niệm ................................................................................................................ 25
2.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập ........................................................................ 27
2.3.3. Tín dụng vi mô đối với hoạt động tạo thu nhập ....................................................... 31

2.4. Tổng quan về lý thuyết tiếp cận tín dụng và rào cản hạn chế khả năng tiếp cận
tiếp cận tín dụng ..................................................................................................................33
2.4.1. Thông tin bất cân xứng trong giao dịch tín dụng và hạn chế tín dụng ..................... 33
2.4.2. Vốn xã hội, đo lƣờng vốn xã hội và khả năng tiếp cận tín dụng ............................... 36
2.4.3. Đặc điểm của hộ gia đình, yếu tố môi trƣờng và các chính sách với tiếp cận tín dụng40

2.5. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu có liên quan........................................................ 41
2.5.1.Tín dụng vi mô với thu nhập..................................................................................... 41
2.5.2. Tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình ...................................................................... 49

2.6. Cơ sở lý luận hình thành khung lý thuyết nghiên cứu và thiết lập các giả thuyết
nghiên cứu ........................................................................................................................... 59
2.7. Khoảng trống trong nghiên cứu ................................................................................. 62
2.8. Kết luận chƣơng 2 ....................................................................................................... 63
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................. 65
3.1. Mô hình nghiên cứu..................................................................................................... 65
3.1.1. Mô hình tín dụng vi mô tác động đến thu nhập của các hộ nghèo ............................ 65
3.1.2. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến tiếp cận tín dụng vi mô .................................... 68
3.1.3. Xây dựng cơ sở chọn biến trong các mô hình nghiên cứu ........................................ 70
3.1.3.1. Mô hình tín dụng vi mô tác động đến thu nhập (MH1)................................................70
3.1.3.2. Mô hình tiếp cận tín dụng vi mô (MH2).....................................................................76

3.2. Đo lƣờng các khái niệ m trong các mô hình nghiên cứu........................................... 82
3.3. Thiết kế nghiên cứu ..................................................................................................... 87
3.3.1. Tổng quát chung về nghiên cứu ............................................................................... 87

ii sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


3.3.1.1. Phương pháp nghiên cứu định tính ...........................................................................87
3.3.1.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng ........................................................................87
3.4. Xác định kích thƣớc mẫu ................................................................................................ 88
3.5. Quy trình chọn mẫu và thu thập dữ liệu nghiên cứu....................................................... 89
3.5.1. Chọn mẫu ................................................................................................................ 89
3.5.2 . Điều tra sơ bộ ......................................................................................................... 92

3.6. Kết luận chƣơng 3 ....................................................................................................... 92
CHƢƠNG 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VI MÔ TẠI KHU VỰC VÀ CÁC KẾT
QUẢ KIỂM ĐỊNH.............................................................................................................. 93
4.1. Khái quát chung về đặc điể m kinh tế-xã hội của khu vực Đông Nam Bộ .............. 93
4.2. Khái quát và mô tả dữ liệu khảo sát ở khu vực ...................................................... 100
4.2.1. Đặc điểm hộ nghèo................................................................................................. 100
4.2.2. Tình trạng nhà ở, đất sản xuất............................................................................... 102
4.2.3. Các chính sách....................................................................................................... 103

4.3. Khái quát hoạt động tín dụng vi mô ở Việt Nam và trong khu vực ..................... 106
4.3.1. Tín dụng vi mô tại Việt Nam.................................................................................. 106

4.3.2. Tín dụng vi mô tại khu vực Đông Nam Bộ ...................................................... 113
4.4. Một số tồn tại của công tác giảm nghèo ở khu vực................................................. 116
4.5. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu .............................................. 120
4.5.1. Mô hình 1: Tín dụng vi mô với thu nhập của hộ nghèo ................................. 120
4.5.2. Mô hình 2: Mô hình tiếp cận tín dụng vi mô ................................................... 125
4.6. Kiểm định kết quả nghiên cứu. ................................................................................ 128
4.6.1 Kết quả mô hình tác động TDVM đến thu nhập ............................................. 128
4.6.1. Kiểm định mô hình nghiên cứu .................................................................................. 128
4.6.1.2.Thảo luận kết quả hệ số hồi quy MH1: Tác động của tín dụng vi mô đến thu nhập hộ
nghèo................................................................................................................................ 131
4.6.1.3. Giả định sự khác biệt về thu nhập giữa 2 nhóm hộ .................................................. 138
4.6.2. Kết quả kiểm định mô hình tiếp cận tín dụng vi mô .............................................. 138
4.6.2.1. Kết quả kiểm định .................................................................................................. 138
4.6.2.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu MH2: Mô hình tiếp cận tín dụng vi mô ....................... 140

4.7. Kết luận chƣơng 4 ..................................................................................................... 146

iii sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ................................................................... 147
5.1. Kết luận ...................................................................................................................... 147
5.2. Các giải pháp.............................................................................................................. 149
5.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo thông qua hoạt động
của tín dụng vi mô ........................................................................................................ 150
5.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao tiếp cận tín dụng cho các hộ nghèo ...................... 157
5.2.3. Đề xuất các giải pháp khác................................................................................ 160
5.3. Hạn chế của nghiên cứu và định hƣớng nghiên cứu tiế p theo .............................. 161
Các công trình nghiên cứu có liên quan ......................................................................... 163
Tài liệu tham khảo Tiếng Việt ......................................................................................... 165
Tài liệu tham khảo Tiếng Anh......................................................................................... 171
Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát ................................................................................... 182
Phụ lục 2: Danh sách phỏng vấn và tham khảo ý kiến của các chuyên gia ................ 186
Phụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn và tham khảo ý kiến của các chuyên gia ............ 187
(Phần câu hỏi phỏng vấn các cán bộ tham gia công tác giảm nghèo tại địa phương)...... 187
Phụ lục 4. Bảng câu hỏi phỏng vấn và tham khảo ý kiến của các chuyên gia ............ 188
(Phần câu hỏi phỏng vấn các cán bộ các đơn vị cung cấp sản phẩm TDVM)................... 188
Phụ lục 5: Danh sách các cán bộ tập huấn và thực hiện khảo sát ............................... 189
Phụ lục 6. Tổng hợp các chính sách triển khai tại khu vực...........................................201
Phụ phục 7: Thống kê và kết quả của các mô hình nghiên cứu ................................... 194

iv sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
ADB

Từ tiếng Việt
Ngân hàng Phát triển châu Á

BQĐN
CEP

Bình quân đầu người
Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự
tạo việc làm

Ctg
ĐNB
ĐTN
HPN
HHQTDND
HCCB
KHKT
LĐTBXH
NHTG
NHNN
NHCSXH
NHHTX
NHNNPTNT
NGO

Các tác giả
Đông Nam Bộ
Đoàn Thanh niên
Hội Phụ nữ
Hiệp Hội Quỹ Tín dụng Nhân dân
Hội cựu chiến binh
Khoa học kỹ thuật
Lao động Thương binh Xã hội
Ngân hàng Thế giới
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Ngân hàng Hợp tác xã
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn
Tổ chức phi chính phủ

NT
QTDND
TCVM
TCTK
TT
TK&VV
TDVM
UNDP

Nông thôn
Quỹ tín dụng nhân dân
Tài chính vi mô
Tổng cục Thống kê
Thành thị
Tổ tiết kiện và vay vốn
Tín dụng vi mô
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

OEDC

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

VXH

Vốn xã hội

Từ tiếng Anh
The Asian Development
Bank
Capital Aid for
Employment of the poor
Microfinance Institution

Non - Government
Organization

United Nations
Development Programme
Organization for
Economic Co-operation
and Development

v sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Chuẩn nghèo của VN giai đoạn năm 2011-2015

36

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp các kết quả nghiên cứu có liên quan

65

Bảng 3.1. Tổng hợp cơ sở chọn biến cho mô hình tác động của TDVM với thu nhập

87

Bảng 3.2. Tổng hợp cơ sở chọn biến cho mô hình tiếp cận TDVM

92

Bảng 3.3. Đo lường các biến trong mô hình TDVM với thu nhập

93

Bảng 3.4. Đo lường các biến trong mô hình tiếp cận TDVM

96

Bảng 3.5. Bảng chọn mẫu khảo sát

101

Bảng 4.1. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực

106

Bảng 4.2. Tổng hợp các mức chuẩn nghèo của từng địa phương

108

Bảng 4.3. Xếp hạng hộ nghèo của các địa phương

110

Bảng 4.4. Thu nhập bình quân đầu người của hộ

112

Bảng 4.5. Tổng hợp thống kê mô tả các biến quan sát

114

Bảng 4.6. Thống kê báo cáo giảm nghèo trong khu vực khảo sát

117

Bảng 4.7. Thống kê một số chính sách tín dụng tại khu vực khảo sát

127

Bảng 4.8 Thống kê khu vực sinh sống của hộ

138

Bảng 4.9. Hệ số hồi quy của mô hình TDVM với thu nhập

140

Bảng 4.10. Kết quả kiểm định phần số dư thay đổi

141

Bảng 4.11. Bảng tổng hợp đánh giá tác động của TDVM với thu nhập

146

Bảng 4.12. Kiểm định sự khác biệt về thu nhập của hai nhóm hộ

149

Bảng 4.13. Kết quả hồi quy Binary Logistic

150

Bảng 4.14 Tổng hợp kết quả ảnh hưởng của các biến đến tiếp cận TDVM

152

Bảng 4.15. Tổng hợp các biến trong mô hình tiếp cận TDVM

155

vi sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

24

Hình 2.1. TDVM đối với thu nhập

43

Hình 2.2 Khung lý thuyết nghiên cứu

71

Hình 3.1. Mô hình tác động của TDVM đối với thu nhập

81

Hình 3.2. Mô hình tiếp cận TDVM

88

Hình 4.1. Hoạt động TDVM tại VN

118

vii sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


TÓM TẮT LUẬN ÁN

Tín dụng vi mô (TDVM) TDVM ngày càng khẳng định là công cụ quan
trọng trong công tác giảm nghèo. Với sự khởi xướng của giáo sư kinh tế
Muhammad Yunus, đến nay mô hình hoạt động của TDVM đang ngày càng được
nhân rộng trên toàn thế giới. Đối với các quốc gia đang phát triển, hoạt động của
các tổ chức TCVM trong đó hoạt động TDVM ngày càng đóng vai trò chủ lực thực
hiện các chính sách giảm nghèo, giúp người nghèo giải quyết các vấn đề khó khăn
trong cuộc sống. Tuy vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều về tính hiệu quả của nó,
song trong ngắn hạn TDVM đã giúp cho các hộ nghèo vượt qua được cú sốc, các
khó khăn và làm giảm các tổn thương trong cuộc sống hàng ngày.
Bằng nghiên cứu này, TDVM được khẳng định có sự tác động đến thu nhập
của các hộ nghèo tại khu vực Đông Nam Bộ. Thông qua các phân tích kiểm định
thống kê với mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và hồi quy Binary Logistic,
nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin của 600 mẫu quan sát là các hộ nghèo
trong khu vực, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố TDVM với biến đại diện là quy
mô vốn vay tác động tích cực đến thu nhập của hộ nghèo. Bên cạnh đó, đặc điểm
của hộ nghèo thông qua yếu tố quy mô lao động tác động đến nguồn thu nhập của
hộ. Ngoài yếu tố DVM và đặc điểm của hộ nghèo góp phần làm tăng thu nhập, đặc
biệt trong nghiên cứu này luận án đã tìm thấy các chính sách hoạt động phi tài
chính góp phần không nhỏ làm cho thu nhập của hộ nghèo tăng lên đáng kể. Đây
được xem là yếu tố mới của luận án mang tính thực tiễn trong khu vực nghiên cứu.
Hơn thế nữa, nghiên cứu đã tìm thấy có sự tương quan giữa thu nhập với
khả năng tiếp cận TDVM của các hộ nghèo, nâng cao tiếp cận TDVM góp phần cải
thiện thu nhập cho hộ là một trong những mục tiêu nghiên cứu của luận án đã đặt
ra cần phải làm sáng tỏ và mô hình hồi quy Binary Logistic đã chứng minh giả

viii sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


định này. Kết quả nghiên cứu của mô hình hồi quy Binary Logistic cho biết, nhân
tố vốn xã hội, tần suất tham gia vốn xã hội, thu nhập và vị trí địa lý nhà ở của hộ
gia đình tác động đến khả năng tiếp cận TDVM của các hộ nghèo. Các giả định về
khả năng tiếp cận được phân tích kỹ trong phần kiểm định của kết quả nghiên cứu.
Từ đây, các giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc nâng cao tiếp cận
TDVM được gợi mở và đề xuất. Tuy nhiên, việc thay đổi thu nhập của một cá
nhân, một hộ gia đình hay một tổ chức còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác có liên
quan, những yếu tố này được trình bày chi tiết trong phần hạn chế của luận án. Do
vậy, trong nghiên cứu này tác giả không tham vọng sẽ bao quát hết các vấn đề nội
tại nảy sinh liên quan đến sự thay đổi nguồn thu nhập của một cá nhân hay một hộ
gia đình, mà các yếu tố này sẽ là một trong những thách thức mới, một động lực
mới khơi dậy khả năng tìm tòi cho các nghiên cứu tiếp theo.

ix sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai Thầy hướng dẫn khoa học
của tôi TS. Phan Ngọc Minh và PGS.TS Đinh Phi Hổ, những người đã hướng dẫn
tận tình cho tôi nghiên cứu và hoàn thành luận án, động viên và khích lệ tôi trong
suốt quá trình học tập và thực hiện nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Thầy/Cô của trường Đại
học Ngân hàng TPHCM đã tận tình truyền đạt những tri thức mới cho tôi. Bày tỏ
lòng cảm ơn đến Quý Lãnh đạo cơ quan nơi tôi công tác và các tổ chức có liên
quan đã tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp tôi được tham gia và hoàn thành khóa học
này.
Gửi lời cảm ơn đến Quý đồng nghiệp, anh chị em bạn bè và gia đình đã luôn
động viên tôi có thêm nhiều nghị lực bước hết chặng đường gian nan này. Cảm ơn
đến đến Quý Cơ quan, ban ngành, địa phương của các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương,
Bình Phước và Đồng Nai đã cung cấp số liệu và giúp tôi công tác khảo sát nghiên
cứu.
Ngoài ra, nghiên cứu còn nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp chân thành
của Quý Thầy/Cô, bạn bè, đồng nghiệp và các chuyên gia nghiên cứu. Tôi vô cùng
cảm ơn và luôn tiếp thu lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu này. Xin chúc
tất cả Quý Thầy/Cô, các chuyên gia nghiên cứu, quý anh chị em bạn bè, đồng
nghiệp lời chúc sức khỏe, thắng lợi và thành công.
Xin chân thành cảm ơn!

x sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan nghiên cứu này do tôi thực hiện. Các kết quả nghiên cứu
này có tính độc lập riêng, nội dung nghiên cứu chưa từng được nộp tại bất cứ cơ sở
nào, các nguồn tài liệu được trích dẫn rõ ràng đúng quy định. Tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan và danh dự của tôi.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018
Người cam đoan

NGUYỄN HỒNG THU

xi sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Chương 1 giới thiệu tổng quan của nghiên cứu, tính cấp thiết và xác định mục
tiêu, câu hỏi nghiên cứu, xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu, thiết lập quy
trình nghiên cứu. Trong chương này phương pháp nghiên cứu được mô tả sơ lược các
phương pháp được dùng trong nghiên cứu và những đóng góp của luận án nghiên
cứu. Bên cạnh đó, kết cấu của luận án cũng được được mô tả ở phần cuối của
chương.
1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam đã
đem lại nhiều cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong năm qua,
kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng kinh
tế bình quân đạt 6.81%, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, mức sống của người dân
ngày càng được cải thiện, đời sống của nhân dân đã được nâng cao, thu nhập của
nhân dân tương đối ổn định, người nghèo đã cơ bản có cuộc sống được cải thiện hơn.
Song, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn mà người nghèo đang phải đối
mặt như tình trạng bị mất việc làm, việc làm không ổn định của một số lao động có
trình độ thấp ở các vùng miền, các rủi ro về thiên tai và các vấn đề xã hội phức tạp
đang nảy sinh trước xu thế phát triển.
Đói nghèo là một vấn nạn chung của toàn xã hội mà người nghèo ngày càng
dễ bị tổn thương trước những cú sốc của cuộc sống như ốm đau, thiên tai và các tổn
thương khác mà thời gian hồi phục lâu hơn. Công tác giảm nghèo luôn được Đảng và
Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đó là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến nay, mặc dù công tác xóa đói giảm nghèo đã
đạt được nhiều tiến bộ và thành công, nhưng hiện tượng tái nghèo đang là nguy cơ rất
lớn, các cú sốc do thời tiết, sức khỏe và các rủi ro về thu nhập còn phổ biến và có dấu
hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, phát sinh những nguồn gốc nguyên nhân mới tạo ra tính
1 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


dễ bị tổn thương trước xu hướng phát triển toàn cầu. Do vậy, công tác giảm nghèo
hiện nay vẫn đang là vấn đề cấp bách và thách thức trong quá trình phát triển.
Vừa qua, cả nước ta đã kết thúc giai đoạn thực hiện kế hoạch giảm nghèo 5
năm và chuẩn nghèo áp dụng theo tiêu chí thu nhập (giai đoạn 2011 -2015). Theo số
liệu khảo sát của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm 2016 cả nước ta có khoảng
2.338.569 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9.88%; có khoảng 1.235.784 hộ cận nghèo chiếm tỷ
lệ 5.22% (TCTK, 2016). Người nghèo đang tập trung ở nhóm dân tộc thiểu số là
những đối tượng chiếm không quá 15% dân số nhưng chiếm gần một nửa số lượng
những người nghèo và hai phần ba người cùng cực (NHTG, 2012). Bước sang giai
đoạn mới với tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều, từ đầu năm 2016 các tỉnh thành trong cả
nước cũng đã có các đợt tổng điều tra và đánh giá những kết quả đạt được và đề ra
những phương hướng kế hoạch để thực hiện một giai đoạn mới theo tiêu chí mới phù
hợp với điều kiện trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với xu hướng phát triển xã
hội.
Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng kinh tế phát triển và năng động, có tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Là khu vực đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước, là địa bàn có vai
trò cầu nối với các khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên.
Hiện nay, khu vực ĐNB có 6 tỉnh thành bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Bình
Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa –Vũng Tàu (theo Quyết định số 943/2012TTg). Vùng Đông Nam Bộ đóp góp hơn 2/3 nguồn thu ngân sách của cả nước, với số
dân hơn 15 triệu người và mật độ dân số trung bình hơn 600 người/km2, trong đó có
đến 1/3 là dân số di cư từ các tỉnh thành khác trong cả nước. Chính sách giảm nghèo
ở khu vực đạt nhiều kết quả tích cực, tại địa phương các tỉnh thành đã có nhiều hoạt
động vì người nghèo và phát huy tính hiệu quả với tỷ lệ giảm nghèo của khu vực
giảm đáng kể (chiếm tỷ lệ 1%). Số liệu báo cáo thống kê của BLĐTBXH năm 2016,
tại khu vực các tỉnh thành có vị trí xếp hạng theo số hộ nghèo thấp nhất là tỉnh Bình

2 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


Dương (vị trí thứ 63), TPHCM xếp vị trí 62, Đồng Nai xếp vị trí 61, Bà Rịa - Vũng
Tàu xếp vị trí 60, Tây Ninh xếp vị trí 59 và Bình Phước xếp vị trí 45 (xếp hạng theo
tổng số hộ nghèo cao đến thấp trên cả nước). Vùng ĐNB với thế mạnh tập trung là
các khu công nghiệp và dịch vụ, cùng với các chính sách xã hội hóa giảm nghèo,
nhiều mô hình triển khai hoạt động giảm nghèo theo đặc thù kinh tế của địa phương
đã phát huy tốt năng lực và tạo giá trị phúc lợi cho các hộ gia đình, một số mô hình
như chăn nuôi bò sinh sản ở Phú Riềng (tỉnh Bình Phước), mô hình chăn nuôi dê
(tỉnh Đồng Nai), mô hình vay vốn tạo việc làm, học nghề (Bình Dương),... đã mang
lại hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo của các địa phương. Tuy đạt được
nhiều thành tựu nổi bật, song công tác giảm nghèo tại khu vực vẫn còn nhiều khó
khăn và thách thức mới. Cùng với tiến trình của đô thị hóa tại hầu hết các tỉnh thành
trong khu vực đã và đang đối diện với thực trạng tăng dân số cơ học xảy ra tại các đô
thị công nghiệp lớn, dẫn đến quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội gặp
phải nhiều khó khăn, trở ngại. Đây được xem là vấn đề thách thức lớn đối với sự nỗ
lực nâng cao mức sống, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế
ở khu vực này.
Cùng với các hoạt động của tài chính vi mô (TCVM), tín dụng vi mô (TDVM)
góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo. Là một công cụ
quan trọng trong cuộc chiến chống lại đói nghèo, nhất là ở các quốc gia đang phát
triển (Humle và Mosley, 1996; Shaw, 2004). Hàng loạt các nghiên cứu như của các
tác giả Mohanan (2005), Brown (2010), Ifrin, Islam và Ahmed (2010), Ahmed và ctg
(2011) đều cho biết rằng ở các quốc gia đang phát triển TDVM đã tạo ra hiệu ứng tác
động tích cực đến đời sống kinh tế văn hóa xã hội của nhân dân. TDVM cung cấp
nguồn tài chính cho người nghèo đúng vào lúc họ cần vốn nhất, giúp họ trang trải cho
các hoạt động mưu sinh hàng ngày, tăng cường giáo dục, nâng cao sự tự tin vào năng
lực tự làm chủ và mạnh dạn lựa chọn các phương án phát triển kinh tế, vượt qua các
cú sốc và làm giảm các tổn thương trong cuộc sống (Servon, 1999). Các nghiên cứu

3 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


của Boamah và Alam (2016); Alhassan và Akuduga (2012); Manganhele (2010);
Phùng Đức Tùng và ctg (2013) và Nguyễn Đức Nhật và ctg (2013) đã giới thiệu,
phân tích và làm rõ vai trò của TDVM với hoạt động nâng cao khả năng tạo ra giá trị
phúc lợi cho gia đình và xã hội. Song song với hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính,
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động phi tài chính là cần thiết nhằm thúc đẩy các
đối tượng khách hàng nâng cao tinh thần tự lập, tự chủ vươn lên thoát nghèo. Thành
công này đã được nhân rộng và triển khai theo nhiều hình thức khác nhau tại các
quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam.
Dẫu vậy, kết luận này hiện nay vẫn đang là vấn đề tiếp tục bàn thảo và ngày
càng thu hút nhiều ý kiến khác nhau của các nhà nghiên cứu, với mỗi nghiên cứu các
tác giả đã giới thiệu, phân tích các khía cạnh, các lĩnh vực khác nhau, có ý kiến cho
rằng mối quan hệ tác động của TDVM với thu nhập là không đáng kể xét về mặt
thống kê (Sen, 2008; Rukiye, 2012) hay có ý kiến cho rằng họ không tìm thấy tác
động của TDVM đến thu nhập hộ gia đình (Diagne và Zeller, 2001), nghiên cứu của
Morduch (1998) cho rằng tín dụng từ ngân hàng Grameen ở Bangladesh làm giảm
tổn thương hơn là xóa đói giảm nghèo và nghiên cứu của Coleman (1999) cho thấy
rằng họ chỉ tìm thấy có một tác động đáng kể của TDVM với phúc lợi của các hộ gia
đình ở Thái Lan mà thôi.
Cho đến nay, chính phủ ở hầu hết các quốc gia đã ghi nhận vai trò tích cực của
TDVM đối với công tác giảm nghèo, các hoạt động nghiên cứu khoa học về TDVM
với hiệu quả của nó đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều giới chuyên gia
nghiên cứu cũng như các học giả trong và ngoài nước. Để tiếp tục kế thừa, tìm hiểu
mức độ tác động của TDVM đến thu nhập của hộ nghèo và đặc biệt tại khu vực ĐNB
vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực hiện thì tại nghiên cứu này, khung lý thuyết
được hình thành trên nền tảng các lý thuyết, các phân tích dựa trên tính đặc thù thực
tiễn của khu vực nhằm làm rõ mục tiêu đặt ra trong nghiên cứu. Hơn thế nữa, trước
xu hướng mới của quá trình hội nhập, khu vực ĐNB với vai trò là vùng kinh tế trọng

4 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


điểm phía Nam hội tụ nhiều đặc điểm ưu thế đặc trưng của khu vực nhưng cũng đồng
thời nảy sinh nhiều thách thức mới, nhiều chính sách an sinh xã hội mới cần tiếp tục
củng cố và phát huy, công tác giảm nghèo trong khu vực đạt được nhiều thành tựu,
song trước xu hướng phát triển cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo,
nhân rộng các mô hình giảm nghèo, tăng cường công tác tiếp cận vốn vay và tăng
cường các hoạt động phi tài chính khác cho người nghèo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu
an sinh xã hội và hội nhập chung của đất nước là việc làm cấp bách và quan trọng.
Trước bối cảnh đó, nghiên cứu đề ta các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đó
là (1) kiểm định luận điểm TDVM tác động đến giảm nghèo thông qua yếu tố thu
nhập của hộ là cần thiết, (2) để nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo cần thiết nâng
cao tiếp cận TDVM cho hộ và (3) làm cách nào để nâng cao tiếp cận TDVM cho
người nghèo có thêm nguồn vốn để cải thiện thu nhập của họ? Do đó, đề tài nghiên
cứu cần thiết để thực hiện là “Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của
các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ‖.
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
Là một phần của hoạt động TCVM, hoạt động TDVM được ghi nhận góp
phần nâng cao năng lực tự chủ, năng lực tạo ra giá trị sản phẩm, mở ra các cơ hội cho
người nghèo khả năng phát triển sinh kế góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng
cuộc sống. Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả Mohanan
(2005); Islam và Ahmed (2010); Brown (2010); Ahmed và ctg (2011 ); Vitor và ctg
(2012); Rykiye (2012); Ayen (2016) nêu lên các luận điểm của họ về tính hiệu quả
của TDVM đối với công tác giảm nghèo. Hầu hết các kết quả nghiên cứu có sự đồng
thuận cao về tác động của TDVM đến khả năng tạo ra giá trị tài sản và giá trị thu
nhập cho người nghèo và đặc biệt đã góp phần nâng cao vị thế cho người phụ nữ.
Dẫu vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tranh luận thêm, tuy nhiên không thể phủ nhận
vai trò của TDVM đối với công tác giảm nghèo, minh chứng từ mô hình hoạt động
của ngân hàng Grameen với ý tưởng ban đầu từ sự khởi xứng bởi giáo sư kinh tế
5 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


Muhamad Yunus đã cho thí điểm nhóm đối tượng khách hàng là phụ nữ vay từ
những khoản vay rất nhỏ bằng nguồn vốn của ông để giúp họ thực hiện các phương
án tạo việc làm và vượt qua các cú sốc trong cuộc sống. Bằng phương thức cho vay
theo nhóm, các thành viên trong nhóm tổ chức giám sát tính hiệu quả của các khoản
vay và chịu liên đới lẫn nhau trong việc thu hồi nợ vay cũng như cấp quyền được tiếp
tục tham gia các khoản vay mới trong tương lai hay không và mô hình này đã tạo nên
hiệu ứng tích cực đối với chiến lược giảm nghèo ở xứ sở Bangladesh. Cho đến nay,
mô hình hoạt động này đã và đang lan tỏa đến nhiều quốc gia khác nhau nhất là ở các
quốc gia đang phát triển. Với nhiều phương thức hoạt động khác nhau nhưng mục
tiêu chung của các mô hình hoạt động đều hướng đến việc nâng cao năng lực lao
động, năng lực tự làm chủ của bản thân và khả năng tạo ra giá trị thu nhập. Tuy vẫn
chưa có một nghiên cứu nào đề cập cụ thể rõ ràng mức độ ảnh hưởng của TDVM đến
thu nhập, nhưng sự ảnh hưởng của TDVM đến khả năng tạo ra thu nhập đã được
khẳng định trong rất nhiều các nghiên cứu trước. Điều này là một động lực cho các
nghiên cứu tiếp theo tiếp tục kế thừa và nghiên cứu.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu nổi tiếng kinh điển của các tác giả như Nguyễn
Kim Anh và ctg (2011) với nghiên cứu TCVM với người nghèo tại Việt Nam - Kiểm
định và so sánh, hay hàng loạt các nghiên cứu khác về người nghèo như đánh giá các
chính sách giảm nghèo ở TPHCM (Phùng Đức Tùng và ctg, 2013), đánh giá các mô
hình giảm nghèo của các đối tác nước ngoài tại Việt Nam (Nguyễn Đức Nhật và ctg,
2013),... Hầu hết các nghiên cứu đồng thuận cao về tính hiệu quả của TDVM với
cuộc chiến giảm nghèo của quốc gia. Xung quanh đó, có nhiều nghiên cứu khác đề
cập đến các khía cạnh khác nhau nhưng mục tiêu cơ bản có tính tương đồng với mục
tiêu của luận án nghiên cứu, như đánh giá tác động của tín dụng chính thức đến thu
nhập của hộ nông dân (Đinh Phi Hổ và Đông Đức, 2015), hay tác động của TDVM
với mức sống của người nghèo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (Phan Đình Khôi,

6 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


2012), ... nhưng tựu chung các nghiên cứu vẫn không thể phủ nhận TDVM là công cụ
hữu hiệu chống lại đói nghèo.
Các nghiên cứu trên đã phác họa cơ bản các phương thức hoạt động của
TDVM ở trong nước cũng như nước ngoài, đánh giá và phân tích tác động của
TDVM đến khả năng tạo ra thu nhập của khách hàng. Tuy nhiên, các nghiên cứu này
mới đề cập một cách tổng thể về mức độ tác động của TDVM với thu nhập. Mục tiêu
của luận án nhằm làm rõ các vấn đề đã nêu trong nghiên cứu này và ứng dụng thực
tiễn tại vùng ĐNB.
1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu của luận án kiểm định giả thuyết tác động của TDVM đến thu nhập
cho các hộ nghèo và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận TDVM của các hộ
nghèo nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc tăng cường tiếp
cận TDVM cho họ.
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở mục tiêu chung của nghiên cứu, luận án đặt ra ba mục tiêu cụ thể
cần giải quyết như sau:
 Nghiên cứu mức độ tác động của TDVM đến thu nhập của các hộ nghèo tại
khu vực ĐNB.
 Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố đến tiếp cận TDVM của các hộ nghèo.
 Các khuyến nghị giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo
thông qua tăng cường công tác tiếp cận TDVM và tăng cường các hoạt động phi tài
chính khác cho các hộ nghèo trong khu vực.
1.3.3. Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt mục tiêu đề ra, luận án cần trả lời được các câu hỏi sau:

7 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


 TDVM có tác động đến thu nhập của các hộ nghèo? và các mức độ tác động
đó như thế nào?
 Khả năng tiếp cận TDVM của các hộ nghèo như thế nào? Để tăng cường
tiếp cận TDVM cho các hộ nghèo cần có những giải pháp gì?
 Các khuyến nghị giải pháp chính sách gì góp phần nâng cao thu nhập cho hộ
nghèo thông qua hoạt động TDVM tại khu vực ĐNB?
1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Xuất phát từ tính cấp thiết của nghiên cứu và thực tiễn của khu vực nghiên
cứu, luận án xác định đối tượng cần làm rõ trong nghiên cứu đó là thu nhập của hộ
nghèo (cụ thể thu nhập của hộ có tham gia vay TDVM và hộ không tham gia vay
TDVM). Đồng thời, tiếp nối với mục tiêu này, mục tiêu tiếp theo là nâng cao tiếp cận
TDVM cho hộ nghèo. Vì vậy, đối tượng cần thực hiện nghiên cứu nhằm đáp ứng
mục tiêu này của luận án là việc tiếp cận TDVM của các hộ nghèo và các yếu tố ảnh
hưởng đến tiếp cận TDVM của họ.
Đối tượng khảo sát: Các hộ nghèo trong khu vực và người khảo sát là người
quyết định chính hoặc là chủ hộ trong gia đình.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
1.4.2.1. Phạm vi về không gian
Các tỉnh thành Đông Nam Bộ bao gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước,
Đồng Nai và Tây Ninh.
1.4.2.2. Phạm vi về thời gian
Nghiên cứu tìm hiểu và phân tích nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của các
địa phương có liên quan giai đoạn 2011 - 2017. Thời gian thực hiện khảo sát năm
2016.

8 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


1.5. Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn dữ liệu nghiên cứu
1.5.1. Cách tiếp cận
Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống: Phương pháp này nhằm
làm rõ các khái niệm, phân tích thực trạng và tác động của TDVM đến thu nhập của
hộ nghèo. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận TDVM của hộ nghèo thông
qua các kiểm định thống kê của mô hình nghiên cứu.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định
lượng. Phương pháp định tính tìm ra các yếu tố tác động đến thu nhập, các yếu tố có
ảnh hưởng đến tiếp cận TDVM của các hộ nghèo. Phương pháp định lượng nhằm
kiểm định lại các giả thuyết đã đặt ra trong nghiên cứu, từ đó, đề ra các giải pháp phù
hợp cho nghiên cứu.
1.5.2. Phƣơng pháp phân tích nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích các dữ liệu sơ cấp và
thứ cấp có liên quan đã thu thập được để làm rõ các mục tiêu đặt ra trong nghiên cứu.
Mô tả thực trạng khu vực nghiên cứu, phân tích các khó khăn và tồn tại về công tác
giảm nghèo của khu vực.
Phương pháp phỏng vấn 15 chuyên gia là các cán bộ tại các Sở LĐTBXH, các
Phòng LĐTBXH địa phương, các cán bộ xã, phường, cán bộ NHCSXH, các chuyên
viên thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa phương trong khu vực. Với bảng câu
hỏi được thiết lập sẵn dựa trên nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm có
liên quan, nghiên cứu đã thu thập thông tin và bổ sung vào thực trạng cũng như các
giải pháp trong nghiên cứu.
Phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc với đối tượng khảo sát
là hộ nghèo tại khu vực, với bộ câu hỏi này thông tin thu thập được nhằm làm rõ mục
tiêu và trả lời các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu này.

9 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


1.5.3. Nguồn dữ liệu nghiên cứu
Nguồn dữ liệu thứ cấp: Thông tin dữ liệu thứ cấp được cung cấp bởi các cơ
quan có liên quan, các số liệu được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ
LĐTBXH, NHCSXH và trang thông tin điện tử của các địa phương.
Nguồn dữ liệu sơ cấp: Được thu thập từ việc khảo sát 600 hộ nghèo trong khu
vực trong năm 2016, phỏng vấn 15 chuyên gia đang công tác tại Sở, Ban, ngành, các
chuyên viên thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa phương.
1.6. Những điểm mới và đóng góp của luận án
1.6.1. Đóng góp về mặt thực tiễn
Thứ nhất, luận án mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước ta
vừa thực hiện đánh giá lại công tác giảm nghèo và bước sang một giai đoạn mới với
việc áp dụng chuẩn nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (giai đoạn 2016-2020).
Thứ hai, luận án đã chứng minh TDVM góp phần quan trọng trong chiến lược
giảm nghèo mà cụ thể tại một khu vực Đông Nam Bộ, khu vực có tốc độ phát triển
kinh tế cao nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam.
1.6.2. Đóng góp về mặt lý luận
Thứ nhất, luận án đúc kết đánh giá một cách toàn diện tác động của TDVM
đến thu nhập của hộ nghèo và khẳng định TDVM là công cụ hữu hiệu trong chiến
lược giảm nghèo. Dẫu vẫn còn tồn tại nhiều tranh luận trái chiều về tính hiệu quả của
TDVM, nhưng trong phạm vi nghiên cứu này, luận án đã góp phần tổng luận các cơ
sở lý thuyết có liên quan, việc tổng luận này có ý nghĩa giúp cho các nhà nghiên cứu
tiếp theo tiếp cận lý thuyết tín dụng với thu nhập, lý thuyết về tiếp cận TDVM và
khẳng định về mặt thống kê có sự tác động của TDVM, có sự ảnh hưởng của các hoạt
động phi tài chính tác động đến thu nhập của hộ nghèo.
Thứ hai, luận án thực hiện đánh giá sự khác biệt về thu nhập của hai nhóm hộ
có vay vốn TDVM và nhóm không tham gia vay vốn TDVM thông qua kiểm định
10 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


thống kê T-test. Kết quả thấy rằng nhóm hộ có tham gia vay vốn TDVM có thu nhập
trung bình cao hơn nhóm không tham gia vay vốn TDVM.
Thứ ba, cùng với hoạt động của TDVM, các hoạt động phi tài chính được tổ
chức lồng ghép song song với quá trình triển khai nguồn vốn tài chính đến với các hộ
nghèo, được đánh giá là hoạt động bổ trợ đắc lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động của TDVM với công tác giảm nghèo. Với kết quả phân tích và kiểm định thống
kê, nghiên cứu khẳng định rằng hoạt động phi tài chính ảnh hưởng đến khả năng
nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo.
Thứ tư, yếu tố vốn xã hội (VXH) mà hiện nay đã có nhiều nghiên cứu phân
tích tầm ảnh hưởng của VXH đến việc tham gia các dịch vụ tín dụng nói chung
nhưng việc tìm hiểu ảnh hưởng của VXH đến tiếp cận TDVM ở các nghiên cứu trước
chưa thật sự quan tâm, kết quả mô hình hồi quy Binary logistic luận án đã khẳng định
VXH là vấn đề cần thiết để phát huy và mở rộng trong quá trình thực hiện triển khai
chiến lược xóa đói giảm nghèo.
1.7. Kết cấu của luận án
Luận án bao gồm 5 chương gồm các nội dung sau:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan nghiên cứu. Trong chương này luận án giới
thiệu tổng quan về nghiên cứu bao gồm tính cấp thiết của luận án nghiên cứu, tổng
quan nghiên cứu của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, trình bày
tổng quan về phương pháp nghiên cứu và nêu điểm mới của nghiên cứu.
Chương 2: Tổng quan cơ sở lý thuyết. Chương 2 trình bày tổng quan cơ sở lý
thuyết nghiên cứu, bao gồm các luận cứ có liên quan, các lý thuyết nền tảng liên quan
đến nội dung nghiên cứu, tổng hợp và khảo lược các nghiên cứu khác ở trong nước
cũng như nước ngoài. Từ đó, luận án xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu và
thiết lập các giả định cho mô hình nghiên cứu đã đề xuất để đạt mục tiêu nghiên cứu
đề ra.

11 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3 của luận án trình bày chi tiết
phương pháp nghiên cứu, cụ thể như trình bày cách thức thu thập dữ liệu và phân tích
dữ liệu nghiên cứu, trình bày lập luận cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu, trình bày
các khái niệm và đo lường các biến trong mô hình được trình bày chi tiết trong
Chương 3 của luận án.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương 4 của luận án trình bày thực trạng địa
bàn nghiên cứu, thực trạng hoạt động TDVM ở Việt Nam và trong khu vực, mô tả
những kết quả thành tựu đạt được trong công tác giảm nghèo của khu vực, những khó
khăn và thách thức cần tiếp tục phát huy và cải thiện.
Bên cạnh đó, trong chương 4 trình bày kết quả đã nghiên cứu được qua việc
phân tích và kiểm định các giá trị thống kê từ các mô hình nghiên cứu. Các giả thiết
đặt ra được phân tích chi tiết tại chương này, đồng thời Chương 4 cũng là chương trả
lời các câu hỏi và làm rõ mục tiêu của nghiên cứu.
Chương 5: Kết luận và đề xuất các giải pháp có liên quan. Chương 5 tổng hợp
lại các kết quả nghiên cứu được của luận án. Tổng hợp lại các vấn đề và xác định
mục tiêu nghiên cứu đã được làm rõ. Từ đó, các giải pháp nghiên cứu được trình bày
góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nghèo thông qua việc nâng cao tiếp cận TDVM
cho hộ nghèo nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong khu vực và cả
quốc gia.

12 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


TDVM tác động đến thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ

MT1: Khẳng định TDVM có tác động đến
thu nhập của các hộ nghèo và mức độ tác
động của TDVM đến thu nhập.

MT2: Tìm hiểu khả năng tiếp cận TDVM
của các hộ nghèo.

Tổng quan các lý thuyết về tín dụng với thu nhập.
Các lý thuyết về tiếp cận tín dụng

MT3: Đề xuất các giải pháp góp phần
nâng cao thu nhập thông qua nâng cao tiếp
cận TDVM cho các hộ nghèo

Lược khảo các lý thuyết có liên quan về tín dụng với
thu nhập và lý thuyết tiếp cận tín dụng

Khoảng trống trong nghiên cứu

Đề xuất mô hình nghiên cứu

Thu thập dữ liệu, bổ sung và hoàn chỉnh dữ liệu

Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
thông qua hệ thống kiểm định

Phân tích mô hình hồi quy Binary Logistics
thông qua hệ thống kiểm định

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Khuyến nghị giải pháp

Hình 1.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

13 sĩ, luận án tiến sĩ
Viết thuê luận văn thạc
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×